vrijdag 23 september 2005

Forum - Circus Mahy - KANTL

Minister Bert Anciaux (spirit), Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, ontwikkelt een globaal plan voor de culturele infrastructuur. In de persmededeling van 23.09.2005 heeft Bert Anciaux het ook over de Gentse dossiers van het Forum, het wintercircus Mahy en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL).

Hier volgt het bewuste uittreksel. Daar moeten we ons in Gent toch eens over bezinnen.

"....Het Forum en Gent

Ik wil een bijkomende toelichting geven bij mijn standpunt over het Forum in Gent. Ik heb de ambitieuze en planmatige aanpak van dit dossier altijd bijzonder gewaardeerd. Ook de grote inspanningen die werden geleverd om een breed draagvlak te creƫren en de bevolking daarbij intensief te betrekken verdienen alle lof. Maar de twijfels die ik al formuleerde in mijn beleidsnota 2002-2004 zijn niet weggenomen. Ik denk niet dat een Forum voor de podiumkunsten het juiste antwoord is. Los van de discussie die daarover op het niveau van Gent zelf is gevoerd, moet ik vaststellen dat samenwerkingsverbanden met de grote Vlaamse instellingen niet gerealiseerd zijn en dat er ook geen sprake is van een taakverdeling of een synergie met vergelijkbare grote spelers als deSingel in Antwerpen of het Concertgebouw in Brugge. Beide elementen werden door de initiatiefnemers zelf cruciaal genoemd voor het welslagen van het project. Ik stel ook vast dat de exploitatiekost volledig wordt doorgeschoven naar de Vlaamse Gemeenschap en dat Stad en Provincie op dat vlak elke verantwoordelijkheid afwijzen. Ook hier geldt wat ik eerder al signaleerde in mijn beslissingen rond het Kunstendecreet: de grenzen van de groei komen langzaam in zicht, veel ruimte voor nieuwe initiatieven is er niet meer.

Ik blijf er evenwel van overtuigd dat Gent nood heeft aan een nieuwe architecturale ruimte, aan een belangrijke ontmoetingsplek en vuurtoren binnen de stad. De belangrijkste culturele infrastructuur in de stad dateert uit de 19° of begin 20° eeuw en het klopt dat dit op termijn een handicap kan vormen voor nieuwe ontwikkelingen. Ik wil voluit gaan voor een forse investering in nieuwe en vernieuwende architectuur van wereldniveau en ik vind dat men moet kiezen voor ambitieuze doelstellingen. Die doelstellingen mogen wat mij betreft best wat hoger gegrepen zijn dan het alternatief dat enkele maanden geleden werd geformuleerd. Ik vind een nieuwe bibliotheek een interessante piste, maar dan moeten we wel nadenken over een unieke en wat mij betreft zeer ambitieuze invulling. Zij kan de spil en het centrum vormen van een ruimer plan waarin een aantal elementen uit het Forum worden meegenomen: de aandacht voor nieuwe media en beeldende kunst, de grote openheid naar de stad en zijn bewoners en de samenwerking met andere grote spelers in Gent zoals het Filmfestival kunnen daarbij bepalende elementen zijn. De budgettaire ruimte is voorzien, het is nu zaak om goed na te denken over de invulling van dat Forum bis. Ik doe bij deze een warme oproep aan de initiatiefnemers van het Forum om hun ervaring en know how ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling van dit alternatief.

Daarnaast pleit ik er nadrukkelijk voor om op de symbolische plek waar het Circus Mahy staat een hedendaags circuscentrum te bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat Vlaanderen nood heeft aan een centrum voor circus- en straattheater en dat zo’n initiatief een enorme impuls zou kunnen geven aan de ontwikkeling van een hedendaagse variant op deze uitgesproken volkse cultuur. Gezien de uniciteit van dit project ben ik bereid middelen te zoeken in mijn begroting om de exploitatie van zo’n Vlaams circuscentrum mee mogelijk te maken.

Volledigheidshalve kan ik hier ook aankondigen dat ik een oplossing heb gevonden voor de omstreden verkoop van het Huis van Oombergen, de thuisbasis van de Koninklijke Academie voor Taal en Letterkunde (KANTL). Het gebouw wordt niet verkocht en blijft eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Wel ga ik het in langdurige erfpacht geven en het zelf terug inhuren, waarmee ik alle doelstellingen realiseer die aan de basis lagen van mijn oorspronkelijke beslissing: ik maak middelen vrij om mijn begroting in evenwicht te brengen maar tegelijk zal de erfpachter in het gebouw de nodige renovatiewerken uitvoeren, waarvoor ik geen middelen had. De KANTL zal ook in het Huis van Oombergen gehuisvest blijven, maar door een betere indeling en invulling van de bestaande ruimtes zal het historisch meest waardevolle deel van het gebouw een publieke bestemming krijgen en daardoor voor een breed publiek toegankelijk worden... "

Geen opmerkingen: