vrijdag 30 april 2004

1 mei 2004Alle partijen hebben tegenwoordig een 1-mei boodschap of een manifestatie/feest/betoging/stoet. Tja, en wat moet je dan daartussen als voorzitter van een lokale Spirit-afdeling? Iets schrijven over de gebroeders Daens? Je weet wel, Daens van de schrijver Louis Paul Boon en de filmmaker Stijn Coninckx. Bekend van de film :-) En Spirit wel vertrouwd. Negentiende eeuw man! Eénentwintigste eeuw dan maar. Als Bert Anciaux het in zijn speech op onze Gentse Spirit-nieuwjaarsreceptie over “de werkende klasse anno 2004” had, dan had hij het onder meer ook over de diabolisering en stigmatisering van hele bevolkingsgroepen en dat er nog heel wat werk op de plank was.

Welaan dan, dit is mijn 1-mei boodschap : een gastbijdrage van het Gentse Divers & Actief, een groep gedreven diverse en actieve jongeren die zich inzetten voor autochtonen en allochtonen in de buurten. Ook dat is 1 mei! Lees hier
Van papieren tijger tot klauwende leeuw : het taboe rond racisme doorbroken

"Na het gevoelige verlies bij de vorige federale verkiezingen, kregen de intouchables van het Vlaams Blok voor de tweede keer een gevoelige klap in Gent, ditmaal vanwege het Hof van Beroep. Haar arrest, waarin de antiracismewet zich ontpopte van een papieren tijger tot een klauwende leeuw, leidde tot heel wat interessante reacties.

Wat ons vooral opviel, was dat men zich haastte om te verduidelijken dat de 800.000 kiezers van het Vlaams Blok niet geviseerd worden door dit arrest, dat alleen de racistische programmapunten van deze partij zou beogen.

Wij verzetten ons tegen dit artificiële onderscheid, en treden op dit punt Frank Vanhecke bij: “Onze kiezers stemmen heel bewust voor ons, zij kennen ons programma heel goed.” De afscherming van de Vlaams-Blokkiezers, en dus de impliciete ontkenning van de aanwezigheid van racisme op vrij grote schaal, kadert in de “ik ben geen racist, maar…”-houding, waarmee allerlei vormen van racisme en discriminatie dagelijks worden goedgepraat.

Naar onze mening vormt dit arrest nochtans een uitgelezen kans om het taboe rond racisme in de Vlaamse samenleving te doorbreken, net zoals het geen taboe meer is om te spreken over kutmarokkaantjes en het multiculturele drama. In navolging van het Hof van Beroep, hopen wij dan ook dat de hele samenleving het racismeprobleem eindelijk durft te erkennen, te benoemen en actief te bestrijden. Dit moet een belangrijk onderdeel van de politieke strijd tegen het Vlaams Blok vormen, temeer daar het verzwijgen hiervan totnogtoe averechts bleek te werken.

De bestrijding van racisme op brede schaal kan niet beter beginnen dan met een principiële veroordeling van de partij die hiervoor symbool staat, rekening houdende met de voorbeeldfunctie van de overheid en van politici. Want hoe kan men aan de gewone burger duidelijk maken dat racisme onaanvaardbaar is wanneer parlementairen, gemeenteraadsleden,… zich hier ongestoord schuldig aan kunnen maken? Vanuit deze optiek menen wij dat degenen die het Vlaams-Blokproces niet opportuun vonden, van een minimalisering van het racismeprobleem getuigen.

Teneinde een brede antiracismebeweging op gang te brengen, en opdat men nooit kan voorhouden dat “wir haben es nicht gewusst”, is het essentieel dat de media meer aandacht besteden aan de inhoud van dit arrest, en minder aan het Vlaams Blok an sich.

Naast het passief en verlammend cordon sanitaire rond het Vlaams Blok, hopen wij dat dit arrest zodoende een aanzet geeft tot een actief cordon sanitaire rond racisme en discriminatie, want een rechtsstaat is zichzelf dit verplicht. In plaats van te jammeren over de mogelijke doemscenario’s die het arrest tot gevolg kan hebben, zouden de politici hier beter mee beginnen. Wij reiken hiervoor alvast de hand, net zoals vele andere zelforganisaties!

Mohamed El Omari, namens Divers & Actief"

Nablog 28.11.2006: De link naar het krantenartikel deed het niet meer. Dan maar de volledige lezersbrief van 26.04.2004 er op gezet.

donderdag 22 april 2004

Het Vlaams Blok-arrest

Gisteren velde het Gentse Hof van Beroep het langverwachte Vlaams Blok-arrest. Lees en overtuig jezelf. Zodat je later niet moet zeggen : ik heb het niet geweten!

De ingekorte versie, opgesteld door de persrechter, kan je lezen op de webstek van het Centrum voor Racismebestrijding .
De volledige tekst van het arrest kan je bekomen bij Wilfried De Vreese, hoofdgriffier van het Hof van Beroep te Gent, Koophandelsplein 23, 9000 Gent (tel. 09/267.41.01 en E-post wilfried.devreese@just.fgov.be.

Eresaluut aan Mordechai Vanunu

Mordechai Vanunu na zijn vrijlating “I am a symbol of survival of the human spirit of freedom”

Woensdag 21 april 2004 werd de Israëlische atoomtechnicus Mordechai Vanunu vrijgelaten uit de Israëlische gevangenis. In de jaren tachtig onthulde hij dat zijn land in het geheim een uitgebreid kernwapenarsenaal had opgebouwd.

Mordechai Vanunu werkte van 1976 tot 1985 als technicus in de Israëlische kerncentrale in Dimona, in de Negev woestijn. Hij kreeg gewetenswroeging omdat hij meewerkte aan de productie van massavernietigingswapens. Met zijn onthullingen wilde hij in Israël een debat over de wenselijkheid van een Israëlische kernwapenpolitiek. Hij neemt bij zijn vrijlating niets terug van zijn engagement voor een duurzame vrede tussen Joden en Palestijnen. Vanunu wil ook dat Israël, zesde wereldkernmacht en enige kernmacht in het Midden-Oosten, de kernreactor van Dimona openstelt voor internationale inspecties. Israël heeft het non-proliferatieverdrag niet getekend.

Mordechai Vanunu werd in het buitenland ontvoerd en achter gesloten deuren berecht voor landverraad en spionage, en kreeg 18 jaar celstraf. Daarvan bracht hij 11 jaar en 5 maanden in de isolatiecel, een wereldrecord. Maar ook na zijn recente vrijlating, krijgt Vanunu nog tal van beperkingen opgelegd. Hij mag Israël niet verlaten maar de staat Israël garandeert zijn veiligheid niet terwijl hij met de dood bedreigd wordt. Hij is dus zeker nog niet 100% vrij. Verdere steun en actie zijn nog geboden.

Veel meer info-updates en actiemogelijkheden via Indymedia of via The US Campaign to free Mordechai Vanunu

dinsdag 20 april 2004

Touring is simpel op de verkeerde weg

De on line-enquête van Touring over de nieuwe verkeerswet is niet meer. De automobilistenorganisatie heeft ze vandaag van het Internet gehaald… wegens niet-gewenste resultaten. Vijfenzestig procent van de 38.000 Internet- respondenten steunden namelijk de nieuwe verkeerswet! Deze pro-score was net het tegenovergestelde van wat Touring verwacht en gehoopt had in haar campagne tegen de nieuwe verkeerswet.

De on line-enquête sloeg voor Touring de verkeerde weg in. Het gevolg van manipulatie zoals Touring nu beweert? Wie dergelijke on line-enquêtes organiseert om het eigen grote gelijk te "bewijzen" mag al eens tegenwind verwachten van "andersdenkenden", zeker als je via MSN superpromotie voert. Ik heb met plezier de kans gegrepen om mijn gedacht te zeggen over de nieuwe verkeerswet. Ik ben alvast één van die 38.000 Internetrespondenten. Op Internet zijn de gedachten vrij! Zo simpel is dat. Touring kan nu alleen nog zwaaien met 37.500 petities en 2.000 schriftelijke enquêtes….maar die zijn dan wel "in eigen beheer" verzameld bij leden en gelijkgezinden.

Touring is er aan voor deze poging om Spirit-verkeersminister Bert Anciaux politiek in een hoek te slaan. Zou de automobilistenorganisatie (motto "Simpel weg") mét haar leden niet beter werk maken van verkeersveiligheid in plaats van politieke campagnes te voeren? Dan lukt het ons misschien met z'n allen om het aantal verkeersslachtoffers tegen 2006 met 33 procent te verminderen en tegen 2010 te halveren. Dat staat met zoveel woorden als grote prioriteit in het federale regeerakkoord en dat realiseren is een verantwoordelijkheid van velen. Ook van individuele automobilisten en hun organisaties! Anders zijn ze simpel op de verkeerde weg.

* Raadpleeg de webstek over de nieuwe verkeerswet.
* Wel op goede weg zijn onder meer de Fietsersbond en de Voetgangersbeweging

donderdag 15 april 2004

Laat maar waaien!

Uit volle overtuiging - eindelijk af van de verfoeide kernenergie van Electrabel! - was ik bij de vrijmaking van de energiemarkt vorig jaar overgeschakeld naar de groene electriciteitsproducent en -leverancier Ecopower. Je weet wel, die van o.a. de windmolens in Eeklo, in ons eigenste Meetjesland, en de geplande windturbines in de Gentse zeehaven en de geplande waterkrachtcentrale aan de Sint-Jorissluis in Gent. Omdat we thuis relatief kleine electriciteitsgebruikers zijn (spaarlampen, energiezuinige toestellen, etc…*), kwam die overschakeling ook financieel goed uit.** Groene stroom is electriciteit die wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen zoals wind, waterkracht, biomassa, zonne-energie. Ecopower cvba is een coöperatieve vennootschap die duurzame energie promoot, produceert en nu ook levert aan 4.000 klanten/coöperanten. Ecopower gaat daarenboven voor 100% hernieuwbare energie, wat haar meteen tot dé favoriet maakt.

Nog geen jaar later dreigde ik mij de keuze voor Ecopower serieus te beklagen. Totnogtoe rekende het Vlaamse net geen distributiekosten voor Belgische groene stroom om. Maar begin april vond de Europese Commissie dat concurrentievervalsing t.o.v. van in het buitenland geproduceerde groene stroom. Minister Bossuyt wilde daarop meteen het gratis transport van groene energie van eigen bodem afschaffen. Wat dan weer zou betekenen dat groene stroom duurder wordt dan gewone, niet duurzame, electriciteit. De distributiekosten maken namelijk veertig procent van de totale elektriciteitsfactuur van de gezinnen uit. Op deze onheilstijding bevroor Ecopower al haar investeringen. Het windmolenproject (samen met SPE) aan het Kluizendok in Evergem wordt wel nog uitgevoerd. Maar een installatie voor warmtekrachtkoppeling in Eeklo, om windstille periodes te overbruggen werd voorlopig stilgelegd. Honderden Meetjeslanders blijven dus op de wachtlijst voor groene stroom staan.

Ook andere groene stroommakers zoals SPE, Aspiravi, Electrawinds, C-Power traden Ecopower bij in het verzet tegen de plannen van de minister. De gratis distributie was door zijn voorganger Steve Stevaert juist in het leven geroepen om de verkoop van groene stroom te stimuleren. Groene stroom is nu nog duurder dan gewone ‘grijze” stroom, zodat het product een duw in de rug nodig heeft om competitief te zijn. Zonder één of andere vorm van steun is de rendabiliteit van de thans opstartende groenestroomprojecten aangetast. Groene stroom heeft vandaag een marktaandeel van 1 procent. Dat is nog altijd 5 procent verwijderd van de 6 procent die we in 2010 moeten halen.

Maar er is weer wat hoop voor de groene duurzame energie. Minister Bossuyt en zijn kabinet, de administratie en de sector van de groene stroommakers gaan nu toch samen op zoek naar alternatieven die de groene stroom even sterk ondersteunen als de gratis distributie. Zij willen concrete maatregelen uitwerken om een stabiel investeringsklimaat uit te werken én voor de consumenten de levering van groene stroom te garanderen.

Maar dat is wel werk voor het volgende Vlaams parlement. De distributie van groene stroom blijft voorlopig nog even gratis. Milieuvriendelijke elektriciteit blijft daardoor concurrentieel. Een definitieve regeling komt er waarschijnlijk pas in het najaar 2004. De groenestroomproducenten blijven zolang in onzekerheid leven. Niet bepaald een comfortabele situatie. Het kan zeker geen kwaad om de aandacht gaande te houden. Laat maar waaien? Neen, laat maar waaien!

* Tips voor energiesparen op Energiesparen
** De energiemarkt (electriciteit én gas) is vrijgemaakt. Nu kan je dus vrij kiezen voor een goedkopere energieleverancier én voor groene energie. Product- en prijsvergelijking én gegevens over milieuvriendelijkheid op de webstek van VREG
of op het VREG-telefoonnummer 02/553.13.53. Zie ook op de webstek van Greenpeace

dinsdag 13 april 2004

Roma National Day …. Feest!

Schetteren, tetteren, spetteren en dansen was het voorbije zaterdag op de nationale feestdag van de Roma-gemeenschap in een volle Centrale. Een feestelijke muzikale manifestatie met Roma-groepen uit Bulgarije, Tsjechië, Slowakije en Roemenië. De eerste groep hebben we gemist. De Gipsy Wolves, de bekendste Tsjecho-Slowaakse Roma-groep in België, bracht iedereen in de stemming. De avond kon daarna niet meer stuk met de topper Ciocarlia, een inderdaad spectaculaire Roma-fanfare uit Roemenië.

Met de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004 worden de Roma de grootste etnisch-culturele minderheid in de EU. Voor Europa en de Roma een uitdaging, maar ook een kans. Wolf Bruggen, voorzitter van Opré Roma (en bestuurslid van Spirit voor Gent), wees in zijn feestrede op een aantal positieve ontwikkelingen in ons land en Europa ten opzichte van deze fel belaagde gemeenschap. Er is meer erkenning, aandacht en een positieve houding en acties in media, welzijnswerk, onderwijs, politiek, verenigingen en organisaties. Reden tot feesten dus!

Osama

In de Sphinx naar de Afghaanse film Osama geweest over het leven van de vrouw in Afghanistan ten tijde van de fundamentalistische Taliban. No happy end! We waren danig onder de indruk. Daarna nagepraat met vrienden mét een connectie in Afghanistan. De situatie van de vrouw is na de val van de Taliban niet veel verbeterd. Tal van Vlaamse vrouwenverenigingen, verenigd in de Nederlandstalige Vrouwenraad, en Franse vrouwenverenigingen ondernemen financiële steunacties voor een vrouwencentrum in Istalif, 40 km boven de hoofdstad Kaboel. Zo'n 250 vrouwen leren er lezen en schrijven; er is gezondheidszorg en –voorlichting; er zijn ateliers.

Journaliste Annemie Struyf en fotografe Lieve Blancquaert schreven en fotografeerden een boek over de situatie van de Afghaanse vrouw na de val van de Taliban. "Insjallah mevrouw. Ontmoetingen (z)onder de boerka" verhaalt over hun ontmoetingen aan het kraam- en bruidsbed, in de keuken en de slaapkamer, tot in de vrouwengevangenis van Kaboel. Een gedeelte van de opbrengst van het boek gaat naar het vrouwencentrum in Istalif.

Wie het van henzelf wil horen, komt woensdag 14 april om 20 u luisteren in het ABVV-gebouw, Vrijdagmarkt 9, Gent. Een organisatie van Zijkant i.s.m. ABVV-vrouwen Scheldeland, Oxfam Wereldwinkels en Moeders voor Vrede. De Afghaanse vrouwen zelf aan het woord via de Afghaanse vrouwenorganisatie Rawa.

zaterdag 10 april 2004

Leopold II….wat doen we ermee?

Ook de TV-documentaire “Blanke koning, rood rubber, zwarte dood”* gezien over het nefaste optreden van de Belgische koning Leopold II in Congo? In Gent is er naast het Zuidpark aan de Rooseveltlaan een erepark met een monument voor de Gentenaars die stierven in Congo voor 1908 én een borstbeeld van Leopold II.

Nu we collectief wat wijzer zijn geworden (de media!, de media!) rijst de vraag wat we met zo’n erepark in deze eeuw aan moeten. Het monument voor de Gentenaars gestorven in Congo verdient van stadswege minstens een woordje uitleg. Wie waren ze, wat deden ze, hoe zijn ze gestorven?

Maar wat met het monument voor Leopold II? Neerhalen zoals het standbeeld van Saddam? Ontmantelen en verwijzen naar het “Museum voor Stenen Voorwerpen”? Of dit monument in zijn context plaatsen, actualiseren en bijvoorbeeld confronteren met - ik zeg maar wat - een plakket met tekst en uitleg, Afrikaanse kunst, een spiegelmonument dat het leed van de Congolezen weergeeft of een combinatie van voorgaande voorstellen.

Het borstbeeld van Leopold II heeft nu kauwgom in de mond, een “sjiek” in het Gents. Het kan eigenlijk niet sprekender!


* Lees ook het standpunt van Spirit-senator Lionel Vandenberghe De rode tranen van Laken. Het taboe van België op de nationale Spirit-webstek of op de Lionel-webstek
Meer info én volle teksten over deze periode via American Museum Congo Expedition 1909-1915.

donderdag 8 april 2004

300 jaar (Brusselse) steenweg

Vrijdag 2 april openingsconcert van de herdenking 300 jaar Brusselsesteenweg* in Melle. Een klasse-concert voor een volle (gelegenheids)zaal. En dat zullen de Spirit'ers wel appreciëren want zoiets hebben we op ons congres toch goedgekeurd. Eens per jaar per gezelschap een culturele activiteit voor een buitengewoon publiek in een ongewone locatie! Een kerk is ook goed zeker? Omdat er in Melle nog geen geschikte gemeentelijke culturele infrastructuur is, gaan dergelijke concerten door in een gastvrije parochiekerk, waarvoor dank. En dat zal onze Spirit-minister van cultuur, Paul Van Grembergen, dan weer plezieren, niemand was die vrijdagavond thuisgebleven voor Villa Politica.

Terwijl de kasseien van Brussel over Aalst naar Gent gelegd werden, ontstonden de meesterstukken van de barokmuziek. Daarvan kregen we een muzikale bloemlezing voor koor, orkest en solistes te horen. Zelf "participeerde" ik door mee te zingen in het koor, en die actieve participatie zal de vorige Spirit-minister van Cultuur Bert Anciaux dan weer tof vinden.

Deze hele herdenking die nog loopt tot 11 juli is het resultaat van de gezamenlijke inspanning van de gemeentelijke cultuurraad, tal van individuen, verenigingen, bedrijven, overheden. Een maandenlange happening van verbondenheid, en ook een remedie tegen de cultureel doemdenken. Kom maar eens langs. Gewoon de steenweg volgen!

* De Brusselsesteenweg in de tijd van toen: uit het archief van het Gemeentelijk Museum Melle

Slecht gezelschap

Wereldwijd zijn er vorig jaar 1.146 officiële doodvonnissen voltrokken. Waarvan 84 % in volgende top vier: China, Iran, Verenigde Staten en Vietnam. Rara, welk land past niet in deze rij? Geen enkel! Deze bende van vier is "gewoon" in elkaars slecht gezelschap. Enige remedie: doodstraf afschaffen. En dan zal Amnesty International* pas kontent zijn.

* Meer info over de doodstraffen in 2003 (en het waren er héél wat meer dan de 1.146 officiële) op Amnesty International Vlaanderen