donderdag 27 januari 2005

Gedichtendag 27.01.2005

Van het thuisfront kreeg ik dit mee om mijn dag te beginnen. Ik hou er van. Van de gedichten. Van het thuisfront.

De stad is nog stil

De stad is nog stil.
Tegen elkaar en een muur
slapen twee fietsen.


Tjitske Jansen. 'Het moest maar eens gaan sneeuwen'. Podium, 2003


Elke ochtend

Elke ochtend, tussen het aandoen
van zijn linker- en zijn rechterschoen
trekt zijn hele leven even langs.
Soms komt de rechterschoen er dan
bijna niet meer van.


Judith Herzberg. 'Dagrest'. Van Oorschot, 1984

Hier klikken voor de activiteiten van de Gedichtendag Vlaanderen-Nederland 27.01.2005

dinsdag 25 januari 2005

Wonen is een grondrechtAli Salmi, spirit-gemeenteraadslid in Mechelen en bestuurder bij de sociale huisvestingsmaatschappij Mechelse Goedkope Woning (MGW)

In een vorige blog Sociaal Wonen had ik het reeds over de plannen van 3 Antwerpse sociale woningmaatschappijen om kandidaat-huurders te verplichten Nederlands te kennen. Ali Salmi ziet die plannen niet zitten. Hij schreef een opiniestuk Weg is het sociale vangnet in De Standaard van 17.01.2005. Ali Salmi is spirit-gemeenteraadslid in Mechelen en bestuurder bij de sociale huisvestingsmaatschappij Mechelse Goedkope Woning (MGW). Hij zet zich af tegen het voornemen van Marc Hendrickx (N-VA), voorzitter van de MGW, om het Antwerpse voorbeeld te volgen (Het Nieuwsblad 31.12.2004) . Ali Salmi mag het volgende dinsdag 1 februari komen uitleggen bij Goedele Liekens in “Recht op antwoord”.

Momenteel is er binnen en buiten de Vlaamse regering en het Vlaams parlement een schaamteloze opbodpolitiek aan de gang. Vlaams minister van Huisvesting Marino Keulen (VLD) wil de socialehuurwetgeving aanpassen. Er worden steeds meer en hogere eisen gesteld aan de kandidaat-huurders voor een sociale woning. Zo lanceerde N-VA vandaag dit eisenpakket. De discussie spitst zich bijna uitsluitend toe op het aspect taal en men gaat voorbij aan de hele sociaal-economische context en de zwakke positie van de kandidaat-huurders. ‘t EigenBelang vindt de taaleisen “een kleine stap in de goede richting. ’t EigenBelang vindt dat asielzoekers die hier wettig verblijven tijdens hun procedure kunnen geweigerd worden. Maxima stellen voor mensen van vreemde origine, zelfs met Belgische nationaliteit, moet ook kunnen volgens ‘t EigenBelang. En 't EigenBelang weet natuurlijk waar die grenzen liggen. Ik bespaar de gevoelige lezer de volgende mogelijke stappen

In Sociaal Wonen heb ik al gewezen op de andere visie en aanpak van Gentse huisvestingsmaatschappijen. Ook het Eerste synthesrapport van de Commissie voor Interculturele Dialoog tapt duidelijk uit een ander vaatje (zie 2.4.2 Beleid inzake diversiteit in de sociale huisvesting)

Men vergeet dat menswaardig wonen voor iedereen een grondrecht is. "Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting." (artikel 23 in de Belgische grondwet). Groen! verzet zich tegen de nakende schending van dit grondrecht. Ook spirit-volksvertegenwoordiger Jan Roegiers stelde gisteren in de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement dat de Vlaamse regering “ongelijke kansen invoert”. Hij vervolgde ”Allochtonen betalen belastingen, ze hebben evengoed recht op sociale huisvesting”.

Nablog 08.12.2006: Het opiniestuk van Ali Salmi in De Standaard 17.01.2005 is niet meer gratis toegankelijk. Dus zet ik het hier.

'Weg is het sociale vangnet

Wie een sociale woning wil huren, moet Nederlands spreken. Met die maatregel willen enkel sociale woningmaatschappijen de samenlevingsproblemen in hun woonblokken aanpakken. Te gek om los te lopen, vindt Ali Salmi.
De drie grote Antwerpse sociale woningmaatschappijen verplichten kandidaat-huurders Nederlands te kennen. Een van de maatschappijen past de maatregel al toe. Wie geen Nederlands kent, kan dus fluiten naar een sociale woning of appartement.

Deze maatregel werd ingegeven om de samenlevingsproblemen in de woonblokken op te lossen, argumenteren de maatschappijen. Andere maatschappijen willen deze maatregel ook gaan invoeren.

Ook in Mechelen gaat de voorzitter van de MGW (Mechelse Goedkope Woning) dit voorstellen aan de raad van bestuur. Hij moet niet op mijn steun als bestuurder rekenen voor deze discriminerende maatregel. Ik zal me er zelfs stevig tegen verzetten.

Ik vrees dat nog andere maatschappijen dit ook zullen willen invoeren. Gelukkig zijn er ook nog verstandige bestuurders van maatschappijen, waaronder de Gentse WoninGent, die al te kennen hebben gegeven om dit niet te doen.

Vangnet

Er is een klimaat gegroeid waarin de integratie van allochtonen verengd wordt tot de kennis van het Nederlands. Men wekt de indruk dat allochtonen geen Nederlands kennen én niet de wil hebben om Nederlands te leren. Politici, van iedere beleidsniveau, hebben een verantwoordelijkheid jegens de maatschappij en moeten zich onthouden van simplistische en populistische uitspraken.

De taal is belangrijk, laat dat duidelijk zijn. We hebben een gemeenschappelijke taal nodig om met elkaar te kunnen communiceren, als buren, als collega's, op straat. Dat deze gemeenschappelijke taal hier in Vlaanderen Nederlands is, dat spreekt voor zich.

Maar laten we ook met evenveel duidelijkheid stellen dat discriminatie en racisme bestaan. Zelfs met een meer dan redelijke kennis van het Nederlands worden heel wat mensen van allochtone origine gediscrimineerd en dus kansen ontnomen. Dat gebeurt in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de huisvestingssector.

Allochtonen hebben het al zo moeilijk op de private huisvestingsmarkt. Meerdere onderzoeken hebben dat overvloedig aangetoond. Er is heel wat racisme op de privé-huurmarkt. Zelfs met een grondige kennis van het Nederlands geraken allochtonen moeilijk aan een huurwoning, vaak zelfs helemaal niet. De sociale huisvesting was dan ook tot op heden een soort vangnet voor deze mensen, als ze beantwoorden aan de toelatings- en toewijzingsvoorwaarden.

Harde realiteit

Ik heb veel begrip voor de moeilijkheden van de sociale huisvestingsmaatschappijen, vooral dan die in de grote en middelgrote steden. Maar om tot de juiste oplossingen te komen, moet men de juiste analyses maken. Het is merkwaardig hoe de betrokken huisvestingsmaatschappijen beweren dat ze die maatregelen hebben genomen ,,om de samenlevingsproblemen op te lossen''. Dat is toch al te gek. Ik nodig alle verantwoordelijken van de drie maatschappijen uit om zich eens vermomd als allochtoon aan te bieden voor een huurwoning, of te solliciteren voor een vacante betrekking. Men gaat hier duidelijk voorbij aan de harde realiteit waarin allochtonen moeten leven.

We kunnen en mogen het recht op wonen niet afhankelijk maken van de taalkennis. De kennis van het Nederlands bevorderen moet op een andere manier gebeuren.

Het kan ook niet dat er voor een bepaalde bevolkingsgroep extra voorwaarden worden ingevoerd. Ongelijke kansen inbouwen, heet zoiets, en dat is discriminerend. Allochtonen betalen ook belastingen en dragen dus bij tot de collectieve voorzieningen, zoals sociale huisvesting.

Ik verzet me daarom met klem tegen deze gang van zaken. Een gelijke behandeling is de enige rechtvaardige werkwijze bij het toewijzen van sociale woningen. Geen voorkeursbehandeling, maar ook geen achterstelling.

Wit/zwart

Het wordt tijd voor daden in plaats van woorden. Allochtonen hebben weinig vertrouwen in het zoveelste actieplan, het zoveelste charter of de zoveelste verklaring. Men vraagt ze voortdurend om inspanningen te leveren. Men vraagt ze om Belg te worden. Dat doen ze massaal. Toch worden ze nog steeds als probleemgroep bestempeld en behandeld.

Natuurlijk zijn er samenlevingsproblemen die opgelost moeten worden. Maar zolang we de mensen in vakjes stoppen, blijven we de zaken vanuit een problematische invalshoek benaderen. Zolang we niet naar duurzame oplossingen streven, zullen er 'witte' en 'zwarte' buurten bestaan, en 'witte' en 'zwarte' scholen.

Dit is een complexe materie die niet op te lossen valt met simplistische oplossingen als spreiding of taalvoorwaarden.

Ik hoop dat het verstand het haalt op de rauwe emotie.

Ali Salmi
(De auteur is Spirit-gemeenteraadslid in Mechelen en bestuurder bij de sociale huisvestingsmaatschappij Mechelse Goedkope Woning.)'

vrijdag 21 januari 2005

Gentse Schepen Lieven Decaluwe naar SpiritSchepen Lieven Decaluwe mét spirit

De Gentse Schepen Lieven Decaluwe, schepen voor milieuzaken, gezondheidsbeleid en openbaar groen, treedt toe tot spirit. En daar zijn we gelukkig mee! Lees het interview met Karel Van Keymeulen in De Gentenaar en De Standaard van 21.01.2005.

En hier is het persbericht van spirit Gent (21.01.2005)

Lieven Decaluwe treedt toe tot spirit

Lieven Decaluwe, schepen voor milieuzaken, gezondheidsbeleid en openbaar
groen van de stad Gent, treedt toe tot spirit. Die toetreding kwam er deze
week na een gesprek tussen het voltallige Gentse spirit-bestuur en Decaluwe.

De voorbije weken waren er gesprekken tussen Lieven Decaluwe, de Gentse
volksvertegenwoordigers Annelies Storms en Jan Roegiers, nationaal
voorzitter Geert Lambert en lokaal voorzitter Frank Bombeke.

De Gentse schepen zal vanaf de gemeenteraad van maandag as. zetelen als
spirit-raadslid en -schepen.

Lieven Decaluwe engageerde zich in de partijpolitiek na Zwarte zondag in
1991. Hij trad toen toe tot de toenmalige Volksunie. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 1994 was hij lijsttrekker voor die partij en
werd toen een eerste maal schepen. In 2000 trok hij de VU&iD-lijst en
verlengde zijn mandaat als schepen.

Vóór zijn politieke carrière was hij actief als advocaat en geëngageerd in
diverse verenigingen. Nu is hij naast zijn politieke bedrijvigheid nog
actief in het NTGent, de vzw Pacificatielezingen en de vzw Groot-Begijnhof
Sint-Amandsberg.

De toetreding van Decaluwe komt er samen met de nadrukkelijke keuze van
spirit om zich te profileren als links-liberale partij. De uitdaging ligt er
nu in om - vanuit het schepenmandaat en samen met het spirit-bestuur - te
werken aan de verzoening tussen individu en gemeenschap. Het trio Roegiers,
Storms en Decaluwe zal samen met het spirit-bestuur verder bouwen aan het
evenwicht tussen vrijheid, gelijke kansen en verantwoordelijkheid, ook op
Gents niveau.

Het Gentse spirit-bestuur is gelukkig met deze samenwerking. De
links-liberalen hebben er meteen een bekend Gents gezicht bij. Op de
nieuwjaarsreceptie van spirit Gent zal Decaluwe kennis maken met de Gentse
spirit-leden. Ook de pers is van harte welkom.

Nieuwjaarsreceptie spirit Gent - Clubhuis Claeys-Bouüaert, Mariakerkeplein
12 - zondag vanaf 12.00 uur - aansluitend etentje.


Nablog:
Keuze van Decaluwe schept duidelijkheid (TOD/KVK in De Gentenaar 22.01.2005)
Spirit geeft Lieven Decaluwe "thuisgevoel" (TOD in De Gentenaar 24.01.2005)

donderdag 20 januari 2005

Kernwapenvrij 2020


Japanese Memorial Wall in Hiroshima, Japan.
Foto B. Schafer ben.shafer@gmail.com, Auckland (Nieuw-Zeeland)


De Metro van 20.01.2005 besteedt ruime aandacht het bezoek van burgemeester Akiba van Hiroshima. De burgemeester zoekt steun bij zijn Belgische en Europese collega's voor zijn wereldwijde campagne voor de volledige afbouw van alle kernwapenarsenalen tegen 2020. De campagne loopt onder de titel Mayors for Peace (Burgemeesters voor Vrede).

Netwerk Vlaanderen lanceert bij deze gelegenheid een Oproep aan Mayors for Peace (Burgemeesters voor Vrede) . Netwerk Vlaanderen roept op om geld van de gemeente 'kernwapen vrij' te beleggen en hun bank onder druk te zetten om niet langer te investeren in producenten van kernwapens. Meer hierover in de bijdrage Burgemeesters voor Vrede : kernwapens in portefeuille?.

dinsdag 18 januari 2005

Burgemeesters voor vredeAkiba Tadatoshi van Hiroshima, burgemeester voor vrede

Zestig jaar geleden vielen atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Burgemeester Akiba Tadatoshi van Hiroshima is de gangmaker van de World Conference of the Mayors for Peace. De "Wereldconferentie van Burgemeesters voor Vrede" roept op om werk te maken van het artikel VI van het non-proliferatieverdrag (NPT) : een wereldwijd verdrag voor een verbod op kernwapens. Burgemeester Akiba Tadatoshi is drie dagen in het land om mét de burgemeesters o.m. in het federaal en Europees parlement hiervoor te lobbyen

Ook de Gentse burgemeester Frank Beke (sp.a) heeft zich aangesloten bij de Wereldconferentie van Burgemeesters voor Vrede en de "Verklaring van Ieper"" ondertekend. Hij neemt in Vlaanderen mee het voortouw om deze actie te ondersteunen.

spirit draagt het wereldwijde pacifisme een warm hart toe. We appreciëren het engagement van burgemeester Frank Beke enorm. Samen met duizenden collega’s - burgemeesters doet hij een krachtige oproep om de kernwapens, wereldwijd en definitief te verbannen.

Meer info bij Voor Moeder Aarde

vrijdag 14 januari 2005

Tobintaks voor structurele hulp aan het Zuiden
De liberale minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker (MR) surfte mee op de tsunami-golf van solidariteit. Hij hield vorige week een ophefmakend pleidooi voor de invoering van de Tobintaks in de hele Europese Unie.(De Morgen, Le Soir, Het Laatste Nieuws en VRTnieuwsnet van 05.01.2005). De Tobintaks op grote muntomwisselingen kan bijdragen tot structurele herverdeling wereldwijd.

Tot plezier van de andersglobalisten serveerde Armand De Decker ons een Tobin-cocktail voor de après-Tsunami. De andere liberale excellenties zagen dat niet zitten. Op de bijzondere Europese raad van ministers van Ontwikkelingssamenwerking werd er blijkbaar met geen woord over gerept. Even plots als Mr. Tobin en Mr. Spahn hun opwachting maakten op het Europese forum, leken ze in de daaropvolgende week van de aardbol verdwenen. Op een artikel deze week in de Knack na, en een edito van Yves De Smet waarop Attac Vlaanderen dan weer reageerde met een opiniestuk.

Dat opiniestuk staat vandaag 14.01 in De Morgen, hier onder zijn originele titel Liefdadigheid kan Zuidoost-Azië niet redden. O.a. ondertekend door Noord-Zuid-verenigingen, vakbonden, sociale bewegingen en door tal van politici van Groen!, CD&V, sp.a, en uiteraard ook de Vlaamse links-liberalen van spirit. (Zie ook op de nationale spirit-webstek)

donderdag 13 januari 2005

Eindelijk rookvrijRookcabine voor mijn rokende collega's (Foto : Smoke Free Systems)

Dankzij de wetgeving die roken op het werk per 1 januari 2005 verbiedt, kan ik eindelijk rookvrij werken. En ik ben daar zéér gelukkig mee. Want ik zag er van af. Ik werd er ziek van. Zelf ben ik al jaren van de sigaret, maar ik bleef veroordeeld tot passief roken tijdens mijn job.

Ik deel mijn werkplek met twee goede collega's…waarvan één verstokte roker. Hij kon het niet laten. Mijn werkgever ondernam onvoldoende initiatieven om de niet-rokers een rookvrij kantoorklimaat te garanderen. Flauw en zwak, inderdaad. Uiteindelijk zorgde de wetgever voor de ultieme stok achter de deur. Zo zie je maar waarvoor de politiek allemaal nodig is.

De tijden en ook wel de geesten zijn gelukkig veranderd. Er is nu een anti-rookprogramma op mijn werk, inclusief rookcabines zoals op de foto hierboven. Het is hard voor de rokende collega's, maar ik bewonder toch hun moed en discipline om de werkplek rookvrij te houden.

dinsdag 11 januari 2005

,,Tbeste veur tniew joar, uuk zu veele'''t Was "gesellig", de inzet van het nieuwe jaar in de "gezelligste stad" Gent, van een affiche-actie in de Eendrachtstraat (De Gentenaar, 30.12.2004 ) tot de druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie op het Sint-Baafsplein. (De Gentenaar, 10.01.2005).

,,Tbeste veur tniew joar, uuk zu veele''

donderdag 6 januari 2005

Kijk- en luistergeld voor Tsunami-video'sBoats on the sea by smy07 . This is the beach in Phuket, about a month before the tsunami...

’t Is maar een voorstel, hé. En vermits de sp.a-spirit-Ideeënfabriek gesloten is, lanceer ik het hier. Wat dachten jullie van vrijwillig kijk- en luistergeld voor wie naar Tsunami-videootjes kijkt via TV of PC? Niets regelneverij, niets vingertje, niets verplichting.

We plakken er een richtprijs op. Per minuut Tsunami-voyeurisme (ai, whaw, hoe indrukwekkend, ziedaades, ochgottekes, vreselijk, hoe erg!) 1 € vrijwillige bijdrage. Dertig minuten kost 30 €....en is - per schijf van 30 € - dan nog fiscaal aftrekbaar op de koop toe .

Betaalwijze als je niet ineens 30 € of meer stort? SMS-en naar het sms-nummer 3108 met de boodschap “ja” . Kost je 1 € per sms. De mobiele operatoren Proximus, Mobistar en BASE storten het volledig ge-sms-te bedrag op de rekening 000-0000012-12 van de Tsunami 12-12-actie. De SMS-actie loopt nog tot 14.01 middernacht.

Op de Vlaamse Infolijn (0800-30.20.1) krijg je ook nog alle mogelijke informatie over inzamelacties allerhande en bijdragen voor de slachtoffers. Inwoners van Gent die willen meehelpen aan een van de acties van het Rode Kruis of organisatoren van benefietactiviteiten, worden gevraagd zich te melden bij Gentinfo (09/210 10 10). Gentinfo verzamelt de oproepen en licht het Rode Kruis en de Dienst Voorlichting in.

Ik zal nu maar sms'en!

woensdag 5 januari 2005

Tobin-cocktail voor de après-Tsunami
De Belgische regering wil de natuurramp in Zuid-Oost-Azië en de wederopbouw van de regio aangrijpen om in de hele Europese Unie een Tobintaks in te voeren. Daarbij worden grote geldstromen belast. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker (MR) zal dat vrijdag 07.01.2005 voorstellen op de bijzondere Europese raad van ministers van Ontwikkelingssamenwerking. Volgens berekeningen van de minister zou een Europese heffing op grote muntomwisselingen 1,2 miljard euro kunnen opleveren. (De Morgen, Le Soir, Het Laatste Nieuws en VRTnieuwsnet van 05.01.2005).

Het wetsvoorstel over de Tobintaks mét Spahn-variant, ingediend door hoofdindiener Dirk Van der Maelen (sp.a) en Geert Lambert (spirit), werd in juli 2004 goedgekeurd. Het was wel even feest in het andersglobalistische kamp, o.m. op deze weblog met het artikel Mr. Tobin en Mr. Spahn. Maar iedereen besefte dat er nog een lange weg moest afgelegd worden. De belasting wordt namelijk pas effectief als ze in de hele Europese Unie wordt ingevoerd. De solidariteitsgolf voor de tsunami-slachtoffers biedt de gedroomde "opportuniteit" om de Tobintaks ineens in te voeren in de hele EU.

"…De Decker ziet in de tsoenamiramp “een kans” om de financiering van de ontwikkelingssamenwerking wereldwijd een forse injectie te geven. De Tobintaks kan daarbij een “een instrument zijn dat niemand pijn doet”.

In België werd vorig jaar al een wet goedgekeurd om de invoering van de Tobintaks mogelijk te maken.

Daarbij werd toen wel geregeld dat de belasting er pas effectief zou komen als zij in de hele EU werd ingevoerd. Met de Tobintaks zouden alle muntomwisselingen van meer dan 10.000 euro belast worden met een kleine heffing van 0,02 procent. De belastingopbrengst moet dienen om een fonds voor ontwikkelingssamenwerking te spekken. De heffing werd de voorbije jaren een symbool van de andersglobalistische politiek.

Door de Europese voorwaarde die in de wet werd ingebouwd, leek het dat de Tobintaks een utopie zou blijven. Maar na de internationale hulpacties om de nood in Zuidoost-Azië te lenigen, ruikt de regering een kans om de Tobintaks wel degelijk op Europees niveau in te voeren. Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Decker legt daarover overmorgen op de Europese raad een voorstel op tafel. Hij wil ook een nieuwe bijeenkomst in februari samen met de Europese ministers van Financiën om de zaak uit te klaren. “Verschillende landen praten over een alternatieve financiering voor ontwikkelingssamenwerking”, legt De Decker uit. “Wel, wij hebben een geschikt instrument, dat bovendien de bevolking geen cent pijn doet.” …." (Bart Eeckhout in De Morgen 05.01.2005)


Attac-Vlaanderen reageerde al positief op de démarche van minister Armand De Decker, maar herhaalt - voor wie het nog niet wist - dat de Tobintaks in zijn Spahn-variant niet enkel een gemakkelijk financieringsinstrument is voor liefdadigheid. De Tobintaks is vooral ook een aanzet tot een internationaal rechtvaardige fiscaliteit en een instrument voor wereldwijde structurele herverdeling.

Sociaal wonen

De drie grote Antwerpse sociale woningmaatschappijen willen kandidaat-huurders verplichten Nederlands te kennen. Eén van de maatschappijen past de maatregel al toe. Wie geen Nederlands kent, komt wel op de wachtlijst, maar krijgt een speciale code die geen toegang geeft tot een appartement. Niks tolk, niks kinderen die voor papa en mama tolken. Deze toewijzingspolitiek is voor de Antwerpse woningmaatschappijen een manier om de samenlevingsproblematiek in de woonblokken onder controle te houden. Zo lazen we het in De Standaard en De Gentenaar van 30.12.2004.

Bij de Gentse huisvestingsmaatschappijen stelt het probleem van de sociale mix zich ook, maar daar horen we – gelukkig – een andere klok. "Het recht op wonen is fundamenteler dan kennis van de taal", zegt voorzitter Guy Reynebeau van 'WoninGent'. "Taalkennis meten is geen goede methode om de sociale mix te bereiken." Ook in Gent dokterde men leefbaarheidsplannen uit voor de sociale woonblokken. "Een concentratie van vreemdelingen wordt als storend ervaren, maar dat heeft niets met taalkennis te maken. Ook buren die perfect Nederlands spreken communiceren vaak niet met elkaar." (De Morgen, 31.12.2004)

WoninGent, de nieuwe naam voor de 100-jarige Gentse Maatschappij voor de Huisvesting, stelde een opbouwwerker aan die met de bewoners en de huisvestingsmaatschappij moet werken aan het woonklimaat in de sociale wooncomplexen. Op een maatschappij in het Limburgse Beringen na, is WoninGent de eerste sociale huisvestingsmaatschappij die dit doet. Voor directeur Marc Putman van WoninGent - met zijn 3.823 woningen ruim de grootste huisvestingsmaatschappij van Gent – beantwoordt zo’n opbouwwerker aan een noodzaak.,,Nadat er een bouwstop was ingesteld door de Vlaamse regering, ontstond er een onevenwicht in vraag en aanbod van sociale woningen, met voor gevolg dat de woningen uiteraard eerst gingen naar diegenen die ze het meest nodig hadden. Maar zo kwam je in de sociale woonblokken met een hoge concentratie van mensen die het moeilijk hadden, en ging het sociale weefsel er verloren” En dat wil WoninGent met dit initiatief terugkrijgen.( WoninGent wil sfeer in sociale blokken opkrikken Tom Dams, De Gentenaar, 03.11.2004)

En om af te sluiten deze lezersbrief van Mohamed El Omari (De Standaard, 03.01.2005)

SOCIAAL WONEN (2)

Drie Antwerpse sociale woningmaatschappijen stellen kennis van het Nederlands als voorwaarde voor verhuring (DS 30 december). Zo'n toewijzingssysteem legt een verband tussen samenlevingsproblemen en het gebrek aan kennis van het Nederlands. Maar een Telefacts-reportage toonde onlangs aan dat zelfs een grondige kennis van het Nederlands van allochtonen geen volwaardige burgers maakt. Bovendien klaagt de integratiesector al jarenlang over een gebrek aan Nederlandse taallessen.

Het is trouwens de onevenredigheid tussen het inkomen van de kandidaat-huurders en hoge huurprijzen op de privé-markt die de echte oorzaak vormt van de oververtegenwoordiging van bepaalde bevolkingsgroepen in de sociale woninghuur.

Ten slotte stemt de praktische uitwerking van dit toewijzingssysteem evenzeer tot nadenken: geen taalexamen maar een screening' door een maatschappelijk werker. De deur naar willekeur en amateurisme staat daarmee wagenwijd open.

El Omari Mohamed - Divers & Actief (Gent)

dinsdag 4 januari 2005

Wat is jouw Tsunami-geld waard?
Veel natuurlijk. Oxfam Solidariteit zet hier even op een rij wat ze met jouw financiële steun kan aanvangen om de Tsunami-slachtoffers in Zuid-Oost Azië te helpen. En wat jouw gift uiteindelijk opbrengt, wordt in deze tabel mooi op een rij gepresenteerd.

Interessant om weten is dat voor elke gift van 1 € de hulpverleningsorganisaties 4 € overheidssubsidies van de Belgische regering en de Europese instellingen ontvangen. Een gift van 30 € levert 180 € voor de hulpverlening op. Vanaf 30 € steun aan erkende (gelegenheids)organisaties zoals Tsunami 12-12 000-0000012-12 of Oxfam Solidariteit 000-0000028-28 krijgt men een fiscaal attest. Afhankelijk van de inkomenschaal betaal je door het belastingsvoordeel in werkelijkheid maar 13,50 € tot 22,50 €

Geef er dus nog maar een lap op!

maandag 3 januari 2005

Anoniem solliciteren….moet kunnenOp het nationale spirit-congres (maart 2004) hebben we ons uitgesproken voor het naamloos solliciteren omdat dit één van de middelen is om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te creëren. De federale minister van Ambtenarenzaken, Christian Dupont, dient een wetsontwerp in om federale ambtenaren anoniem te recruteren. spirit is hier blij om en wil nog een stap verder gaan. Zie de volgende persmededeling (in cursief).

Spirit wil het anoniem solliciteren uitbreiden tot de privé-sector (03.01.2005)

Spirit is blij met het wetsontwerp van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont dat Selor (het selectiebureau van de federale overheid) oplegt om kandidaat-ambtenaren anoniem te rekruteren. Spirit wil dat ook in de privé-sector kandidaat-werknemers anoniem kunnen solliciteren. Kamerlid Annelies Storms bereidt een wetgevend initiatief voor.

Uit studies van de VDAB blijkt dat het dragen van een vreemde naam een grote handicap is in de zoektocht naar een baan. Het al dan niet hebben van de Belgische nationaliteit maakt daarbij weinig verschil. Uit een analyse van het gebruik van het Kiss-systeem door de Vlaamse werkgevers blijkt dat 38% van de cv’s met Belgisch klinkende namen en voornamen werd ingekeken. Bij cv’s van werkzoekenden met een Marokkaanse of Turkse naam loopt dat percentage terug tot 22%.

Annelies Storms: “De eerste selectie gebeurde dus uitdrukkelijk niet op basis van diploma’s of werkervaring, maar louter op basis van naam. Een vreemde naam betekent dus geen baan. Bij naamloos solliciteren staan de kwaliteiten van de sollicant en zijn meerwaarde voor het bedrijf voorop. Iedereen wint erbij. De sollicitant krijgt gelijke kansen op een job, de werkgever werft de beste krachten aan. “