maandag 26 juni 2006

Enthousiast wereldkoor zoekt enthousiaste diriGent

Een oproep van het wereldkoor waarin ik meezing.

Het Gents wereldkoor Karibu bestaat uit een 50-tal zangers en zangeressen, enthousiaste amateurs. Wij noemen onszelf een multicultureel solidariteitskoor.

Wij geloven in een vredevolle multiculturele samenleving en onderlinge solidariteit, wij verzetten ons tegen toenemende onverdraagzaamheid en …wij zingen graag. Daarom zingen wij liederen uit allerlei landen over recht en onrecht, vrede en oorlog, natuur, gezondheid, liefde en hoop.

In onze eigen stad Gent willen wij een open deur aanbieden voor mensen uit andere landen en andere culturen, en we staan paraat om gelegenheden in de geest van multiculturele solidariteit op te fleuren.

Heb jij dirigeer-talent en wil je vanaf september 2006 aan deze droom meewerken?Dan ben jij misschien de diriGent die we nodig hebben! Bel Pol voor een afspraak en kom eens een repetitie bijwonen: 0476 39 37 11 of mail naar karibu@europe.com . Ons adres in cyberspace is http://users.pandora.be/KARIBU

zaterdag 24 juni 2006

De Gentse Stemmenkampioen.....

....wordt Daniël Termont, lijsttrekker voor sp.a-spirit. Deze sterke intro over 'de sterkste man van Gent', alleen maar om te melden dat de nationale Stemmenkampioen er nu een Gentse dochter bijheeft, de Gentse Stemmenkampioen .

De Stemmenkampioen is een online peiling van Het Laatste Nieuws ("in samenwerking met eminente professoren van de Vrije Universiteit Brussel") . Ik ben één van de duizenden panelleden. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober werd nu een Gentse Stemmenkampioen opgestart (ook in andere deftige steden hoor).

Via deze site peilt Het AllerLaatste Nieuws naar onze lokale politieke voorkeur (rara), stellen we zelf ons favoriete stadsbestuur samen (als 't van ons afhangt) en geven we onze mening over de lokale politieke actualiteit (ons gedacht). Deelname aan dit panel is eenvoudig, snel, anoniem en vereist geen specifieke politieke kennis of interesse (oef). Bovendien maken panelleden wekelijks en maandelijks kans op waardevolle prijzen! (dat is gesproken zie)

Wie wil deel uitmaken van het panel op de Gentse Stemmenkampioen kan zich registrerenop http://gent.stemmenkampioen.be

Een niveau serieuzer en wetenschappelijker (lijkt me toch, maar ik mag geen oorlog der universiteiten ontketenen), is het Gents Verkiezingsonderzoek 2006 waar ik trouwens deze week nog een vragenlijst van heb ingevuld.

Meer informatie hierover op de webstek van Gent Blogt op http://www.gentblogt.be/2006/03/13/verkiezingsenquete

dinsdag 20 juni 2006

Een stad met spirit www.eenstadmetspirit.be

Links-liberale krachtlijnen voor een stad met spirit

Het kartel sp.a-spirit gaat in Gent met een gemeenschappelijk programma naar de verkiezingen. Hieronder een opsomming van de tien spirit-krachtlijnen. Deze zijn in het gemeenschappelijk programma uitgewerkt in tal van voorstellen. Zo maken we werk van een stad met spirit.

Een stad met ambitie
Spirit wil dat Gent als stedelijk centrum een rol van betekenis blijft spelen in het Europa van de 21ste eeuw. Dat vergt moed en ambitie. De ambitie om te groeien, de moed om te vernieuwen. Vandaar de bewuste keuze voor soms grootschalige maar steeds evenwichtige projecten die de stad naar een hoger niveau tillen. Onze steun aan het project Gent Sint-Pieters, nieuwe vormen van openbaar vervoer, toekomstgerichte multimediatoepassingen en experimentelele cultuuruitingen zijn daar de beste voorbeelden van.

De strijd tegen de duale samenleving
Het optimistische vooruitgangsideaal van spirit wordt permanent bijgestuurd door de zorg voor een hogere levenskwaliteit voor alle Gentenaars. Onze strijd tegen armoede en uitsluiting en voor emancipatie, diversiteit, gelijke kansen, kinderrechten en mensenrechten is de rode draad doorheen het spa-spirit programma. Het is een pleidooi voor een billijk, rechtvaardig, sociaal en humaan beleid. We maken dit pleidooi hard met tal van voorstellen voor een harmonieuze interculturele samenleving, goede woon- en levenskwaliteit en laagdrempelige toegang tot werk, gezondheidszorg, cultuur, sport en onderwijs.

Een gezonde groene stad
Sinds 1994 levert spirit de schepen van milieu, natuur en gezondheid in het Gentse stadsbestuur. Het milieubeleid wordt sindsdien gekenmerkt door een nuchtere, realistische maar effectieve aanpak van knelpunten en problemen. In de voorbije bestuursperiode werd in Gent door de aanleg van tal van nieuwe parken meer dan 50ha gebruiksgroen gecreëerd. Het gezondheidsbeleid is gestoeld op samenwerking en streeft bovenal naar een goede toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg in kansenbuurten. Ook de volgende jaren willen we werken aan een groene en gezonde stad, met tientallen nieuwe voorstellen rond groen, natuur, milieu, ziektepreventie en gezondheidspromotie.

Open Stadion Gent
Spirit wil van de professionele sportclub KAA Gent een maatschappelijk verantwoorde onderneming maken die haar wervende kracht ook inzet voor maatschappelijke doeleinden. De realisatie van het Arteveldestadion is een belangrijke hefboom om dit te bereiken. Zo moet de voetbaltempel de stadionpoorten ook open zetten voor sociaal-culturele activiteiten van de Gentenaars. De club kan dit echter niet alleen. Daarom willen we dat de Stad een Open Stadion-manager aanstelt die dit proces samen met KAA Gent opstart en begeleidt, partners mobiliseert en maatschappelijke projecten opzet en coördineert.

Stad van de interculturele dialoog
Interculturele dialoog is voor spirit fundamenteel bij het omgaan met etnisch-culturele diversiteit. Daarom stimuleren we wederzijdse interculturele interactie, met ruimte voor uitwisseling en gesprek. Gelijkwaardigheid tussen mensen en gemeenschappen staat hierbij centraal. Racisme, wederzijds wantrouwen en discriminatie moeten plaats maken voor initiatieven waardoor stappen naar elkaar worden gezet: het wegwerken van taalachterstand en ongeletterdheid, het aanpakken van uitsluiting en achterstelling, het creëren van kansen op de arbeidsmarkt, het scheppen van ruimte voor interculturele artistieke projecten. Samen zijn we Gent!

Vrede, vrijheid en internationale solidariteit
Ook in Gent gaat spirit aan de slag met de links-liberale idealen: vrede, vrijheid en internationale solidariteit. We willen een stille plek voor reflectie rond oorlog en vrede inrichten: een Vredesbos. Daarnaast willen we de bijna vergeten Gentse executieoorden uit WOII herwaarderen en thematisch uitbouwen als mensen- en burgerrechtenparken. Verwijzend naar onze sociale, culturele en politieke ontvoogding, willen we sensibilisatieprojecten opzetten rond emancipatie en uitsluiting van kansengroepen vandaag. Tot slot vragen we een verviervoudiging van het budget voor noord-zuidsamenwerking.

Werk maken van sociale economie
Spirit steunt niet enkel de inspanningen voor meer jobs, maar voegt er een eigen accent aan toe: de aandacht voor sociale economie. We willen immers ook jobs realiseren voor de moeilijkst bemiddelbare groep werkzoekenden. De sociale economie creëert meerwaarde, niet alleen financiële, ook menselijke en maatschappelijke. Het is de taak van de Stad om die meerwaarde met de juiste structuren en omkadering te valoriseren. Zo willen we in de volgende legislatuur 1000 banen scheppen in de sociale economie.

Steun aan verenigingen en vrijwilligers
Er zijn in Gent honderden mensen die zich belangeloos inzetten voor een sportclub, een jeugdbeweging, een buurtcomité of een milieuvereniging. Deze vrijwilligers verdienen onze steun. Spirit wil de Gentse verenigingen de mogelijkheid bieden hun medewerkers tegen een goedkopere premie in te schrijven op een collectieve verzekeringspolis. Verder moet de kwaliteit van onze (jeugd)lokalen omhoog. Daarom zullen we investeren in verouderde parochiezalen en ook schoolpoorten opengooien voor een waaier aan jeugd, culturele, sportieve, sociale en andere activiteiten.

Wijkbudgetten en medebeheer
Het versterken van de lokale democratie blijft een belangrijke doelstelling van spirit. Daarom willen we het samenspraakproject Gebiedsgerichte Werking verfijnen en verder uitwerken. We geven wijkbudgetten aan buurten en deelgemeenten die zo eigen initiatieven kunnen nemen en uitvoeren. Daarnaast willen we buurtbewoners verantwoordelijkheid geven in het beheer van parkjes of het onderhoud van composteerinstallaties of barbecuetoestellen. Spirit geeft de Gentenaar niet enkel meer inspraak, maar ook meer verantwoordelijkheid.

Een culturele hoofdstad
Spirit wil Gent op de culturele kaart zetten als belangrijkste vernieuwer van de Vlaamse culturele scène en als stedelijk centrum waar jonge kunstenaars zich maximaal kunnen ontplooien. Daarom zijn er nieuwe investeringen noodzakelijk, onder meer in ateliers en repetitieruimtes. De unieke site aan de Waalse Krook verdient een hoogstaande en waardevolle culturele invulling. Om ook in de toekomst cultuur van internationaal niveau in Gent te kunnen brengen pleit spirit voor de ontwikkeling van een nieuwe grote multifunctionele zaal.

Meer info op www.eenstadmetspirit.be of 09/227.44.84

maandag 19 juni 2006

Militairen zijn geen zandzakken(vullers)

Begin mei luidde de provinciegouverneur de noodklok. Er zijn te weinig militairen in onze provincie....om zandzakken te vullen. Zo kwam het toch - kort samengevat - ook in de pers over.

Het ware verhaal is dat er inderdaad "slechts" 866 militairen en 198 m/v burgerpersoneel in Oost-Vlaanderen bij Defensie tewerkgesteld zijn. En dat vond de gouverneur in verhouding met andere provincies te weinig. Hij wilde dus méér militairen en probeerde dat te verkopen met het argument dat er te weinig militairen zijn om bij natuurrampen zandzakjes te vullen. Fout verkoopsargument want er is nog altijd de Civiele Bescherming, een federale civiel korps dat gespecialiseerd is in ondersteuning bij bestrijding van rampen en catastrofen.

Op het langverwachte "debat" nu woendag jl. (verslag van onze reporter ter plaatse) over de militaire toekomst van onze provincie was het zandzakkenverhaal verdwenen. Wat bleef was het pleidooi voor minstens het behoud van de militaire tewerkstelling in Oost-Vlaanderen.

Het Air Traffic Control Center (ATCC) Semmerzake in Gavere (zie foto's) is één van de drie militaire vestigingen in onze provincie. 340 militairen verzekeren daar de luchtverkeersleiding van het militaire luchtverkeer en de coördinatie tussen burgerlijke en militaire luchtvaart. Naast deze coördinatietaak verleent het ATCC ook bijstand aan vliegtuigen in nood en hulp bij opsporingen. En goed nieuws voor de ornitologen, ATCC observeert eveneens de vogelmigratie.

Werk genoeg. Er moet geen zand meer zijn, zeker?

dinsdag 13 juni 2006

Demilitariseer de provincie

Op woensdag 14 juni opent provinciegouverneur André Denys een debat over de militaire aanwezigheid in onze provincie. Een debat op hoog niveau met veel hoog volk. Zo hoog dat enkel de fractieleiders van de provincieraad werden uitgenodigd, en niet eens alle provincieraadsleden. Maar als zo'n zaak niet van Oost-Vlaams belang is, wat dan wel?

Provincieraadslid Kerste Van Grembergen (spirit) , die als woordvoerster van de éénvrouws-spiritfractie eind vorige week uiteindelijk toch nog uitgenodigd werd, wilde woensdag in de provincieraad een vraag stellen over het recente pleidooi van de gouverneur voor meer militairen in Oost-Vlaanderen. Haar vraag wordt door de voorzitter van de provincieraad onontvankelijk verklaard. Democratie zegt u?

Na het succes van de Oost-Vlaamse inzameling van illegale wapens, waren we vol goede hoop. Oost-Vlaanderen kleurde wat pacifistischer. Zwaarden omsmeden tot ploegscharen, in de ovens van onze eigenste Sidmar nog wel! Kon het mooier?

We zijn met spirit niet opgezet met deze dreigende terugval. Buitenlandse én binnenlandse hulp is een opdracht voor een civiel korps en niet voor militairen. Spirit wil de Civiele Bescherming uitbreiden. Volksvertegenwoordiger Annelies Storms (spirit) zal in de Kamer een mondelinge vraag stellen aan minister Dewael over deze uitbreiding.

De federale spirit-volksvertegenwoordigers Annelies Storms en Walter Muls verspreidden dinsdag 13 juni alvast volgende persmededeling.

Spirit pleit voor uitbreiding van de Civiele Bescherming in plaats van het leger in Oost-Vlaanderen

Morgen organiseert de gouverneur van Oost-Vlaanderen André Denys een bijeenkomst met alle Oost-Vlaamse parlementsleden over zijn vraag voor meer militairen in Oost-Vlaanderen. Volgens hem brengt het lage aantal militairen in Oost-Vlaanderen de rampbestrijding in het gedrang. Spirit steunt de vraag naar meer militairen in Oost-Vlaanderen niet en vraagt een uitbreiding van de civiele bescherming.

“ Voor ons wordt de hulpverlening ingeval van rampen beter gedemilitariseerd. In plaats van te pleiten voor een uitbreiding van het leger in Oost-Vlaanderen zou de gouverneur beter pleiten voor een uitbreiding van de civiele bescherming. Waarom soldaten met hun militaire opleiding en logica inschakelen wanneer dergelijk werk door civiel opgeleide mensen binnen brandweer of civiele bescherming kan gebeuren ? ” vragen de Oost-Vlaamse spirit-Kamerleden Walter Muls en Annelies Storms zich af.

Momenteel oefent de Eerste Permanente Eenheid, gestationeerd in Liedekerke, de taken van de Civiele Bescherming in Oost-Vlaanderen uit. Deze eenheid beschikt over een 120-tal beroepskrachten en 210 vrijwilligers. De Civiele bescherming staat oa. de overheden bij die belast zijn met de coördinatie van de hulpoperaties in geval van rampen, catastrofen en schadegevallen. Deze federale hulpdienst heeft zich gespecialiseerd in de bescherming van de bevolking en van het milieu tegen zware, chemische en nucleaire risico’s en tegen risico’s verbonden aan milieuvervuiling.

“Minister van Binnenlandse Zaken Dewael is momenteel de Civiele Bescherming aan het hervormen. We zullen bij de minister aandringen op een verhoging van het aantal beroepskrachten en vrijwilligers om de Eerste Permanente Eenheid in Liedekerke te versterken. Door een uitbreiding van de Civiele Bescherming is de hulpverlening aan burgers bij rampen verzekerd en hoeven we geen beroep te doen op soldaten die werken vanuit een militaire logica.” zeggen Annelies Storms en Walter Muls.

Spirit-provincieraadslid Kerste Van Grembergen interpelleert morgen in de provincieraad de gouverneur over zijn pleidooi voor meer militairen in Oost-Vlaanderen.

Voor meer info:
Walter Muls – 0495/20 27 13
Annelies Storms – 0478/23 09 53

Wordt vervolgd

Nablog 14.06.2006: In mijn oorspronkelijke post stond dat de provincieraadsleden niet werden uitgenodigd. Kleine rechtzetting. De fractieleiders van de provincieraad werden wel uitgenodigd, maar inderdaad niet alle provincieraadsleden. Provincieraadslid Kerste Van Grembergen (spirit) werd eind vorige week toch nog uitgenodigd als woordvoerster van de éénvrouws-spiritfractie.

zondag 4 juni 2006

Luna on my mind

Patrick's Hot Sugar Juice, een groep jonge muzikanten uit Sint-Niklaas schreven, speelden en zongen het prachtige 'Luna on my mind'.

Omwille van een knal van een disclaimer, durf ik de tekst hier niet op mijn blog zetten. Enfin, iets moeilijker gaat ook. Via deze link naar de bron Patrick's Hot Sugar Juice kan je dit prachtlied beluisteren, de tekst bekijken én tekst en muziek gratis downloaden van het internet.