zaterdag 31 mei 2008

Mars op Brussel voor mensen zonder papieren

Vanuit de Westhoek in West-Vlaanderen is een Mars op Brussel begonnen voor mensen zonder papieren. De actievoerders marcheren voor een menselijk asielbeleid, de vrijlating van kinderen zonder papieren en voor maximale regularisatie op basis van het regeerakkoord.

De Mars op Brussel verloopt in etappes, telkens van station (start om 10u) tot station (aankomst tussen 17u-18u) en langs Grote Routepaden en aanverwante Trage Wegen. De Mars zal aansluiten bij een grote manifestatie van UDEP-Mensen zonder Papieren in Brussel op zaterdag 21 juni. De eerste twee etappes zijn achter de rug (zie Indymedia). De Mars doet onze regio aan op zondag 8 juni en woensdag 12 juni. Op zondag 8 juni start de mars om 10u aan het station van Deinze om te eindigen tussen 17u en 18u aan het Gentse Sint-Pietersstation. Het Gents wereldkoor Karibu verzorgt daar de muzikale ontvangst. Op woensdag 12 juni start de Mars om 10u aan het Sint-Pietersstation richting Wetteren. Meestappen mag!

Meer info bij www.laatonzevriendenblijven.be
Mars op Brussel voor mensen zonder papieren (Indymedia, 30.05.2008)

woensdag 28 mei 2008

Hoofddoek ja (25) - Hoofddoek neen (25)

Dinsdagnacht 27.05.2008 heeft de Gentse gemeenteraad gestemd over een voorstel van Groen! om het zogenaamde 'hoofddoekenverbod' in te trekken.

Raadslid Paul Goossens (CD&V) was afwezig wegens ziekte. De stemming door de 50 aanwezige raadsleden liep uit op een 25/25-patsituatie. Een "staking van stemmen", heet dat. Bij gelijk aantal stemmen voor en tegen een voorstel, wordt het bewuste voorstel verworpen. Exit Groen!-voorstel. Maar een écht overtuigende meerderheid voor de ene of de andere optie is er toch niet.

Het Groen!-voorstel kreeg de steun van sp.a, VlaamsProgressieven en de CD&V-dissidenten (toch in dit debat!) Monica Van Kerrebroeck en Anne Martens die ditmaal uitdrukkelijk tegen het 'verbod op uiterlijke kentekenen" stemden.

In de voorafgaande stemverklaringen trok VB de gebruikelijke registers open. Sami Souguir van VLD en Helga Stevens van N-VA bevestigden hun steun voor het verbod. Cathy Plasman zegde dan weer de steun van sp.a tégen het hoofddoekenverbod toe. Filip Van Laecke probeerde de dissidentie binnen de CD&V-fractie nog - weinig overtuigend - te bezweren.

Annelies Storms, gemeenteraadslid en fractieleider VlaamsProgressieven, hield vast aan het principieel verzet tegen het verbod op uiterlijke kentekenen. Intrekking van het zogenaamde 'hoofddoekenverbod' zou de Stad Gent een boel te verwachten juridische moeilijkheden besparen. Zij herhaalde het VlaamsProgressieven-standpunt dat de ambtenaar uiteraard neutraal moet zijn in zijn/haar handelen, maar dat uiterlijk of kledij hierbij geen rol speelt.

Maar het mocht dus allemaal niet zijn. De (ultieme?) poging om definitief komaf te maken met het dreigende verbod op (voluit) "het dragen van uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard door personeelsleden die de stad vertegenwoordigen ten aanzien van derden." is mislukt.

En na het recente advies van de voogdijminister Marino Keulen is personeelsschepen Fatma Pehlivan wel verplicht om de principiële gemeenteraadsbeslissing van november 2007 tot het "hoofddoekenverbod" , uit te voeren via een rondzendbrief.

Anderzijds vormt het dragen van uiterlijke kentekenen voor een wisselmeerderheid van sp.a-VlaamsProgressieven-Groen! in het Gentse OCMW niet automatisch een probleem. Maar tegen een OCMW-raadsbeslissing in die zin lopen nog klachten die nog hun beslag moeten krijgen bij de gouverneur.

Hoe zal de rondzendbrief rond geraken, geïnterpreteerd worden, uitvoerbaar zijn? Voer voor nog wat commissies en raadszittingen, vrees ik. En voor wanneer is de eerste klacht van een benadeeld personeelslid bij de Raad van State?

dinsdag 27 mei 2008

Cirkel van Lawaai tegen Turtelboom

Na de Cirkels van Stilte, de Cirkels van Lawaai. Dinsdagnamiddag 27.05.2008 bliezen Mensen zonder Papieren en hun steunorganisaties verzamelen aan de Gentse Korenmarkt om luidruchtig te protesteren tegen het 70-puntensysteem van minister Turtelboom.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (VlaamsProgressieven)
en Gents Burgemeester Daniël Termont (sp.a) steunen de Cirkel van Lawaa
i - Foto Michel Van Hoorne (LEF)
Met de voorgestelde 70 punten-criteria in haar ontwerp van rondzendbrief, geraakt zo goed als niemand van de Mensen zonder Papieren in Gent geregulariseerd, zo vrezen de actievoerders.

De Cirkel van Lawaai kreeg de politieke steun van Daniël Termont, Burgemeester van Gent, Vlaams Volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (VlaamsProgressieven), gemeenteraadslid Elke Decruynaere (Groen !) en Paul Pataer (OCMW raadslid Groen ! en Voorzitter Vluchtelingenwerk Vlaanderen).

Het slecht rapport van Annemie Turtelboom (27.05.2008)
Cirkel van Lawaai (LEF - 27.05.2008)
Cirkel van Lawaai (You Tube-video - 28.05.2008)
Protest tegen puntensysteem voor uitwijzing mensen zonder papieren (Indymedia 30.05.2008)

Het slecht rapport van Annemie Turtelboom

In het regeerakkoord Leterme I werd een humane regularisatie van de Mensen zonder Papieren in het vooruitzicht gesteld. Er zou rekening gehouden worden met de lokale verankering.

Het ontwerp van rondzendbrief van de bevoegde minister Annemie Turtelboom dat midden mei uitlekte geeft echter weinig hoop. De criteria zijn bikkelhard. Zoals het er nu nog altijd uitziet, moet je 70 punten halen voor een goed rapport bij Turtelboom. Veel gewicht in de puntenschaal wordt gelegd door de factor werk. Terwijl werken, zelfs vrijwilligerswerk, verboden is voor deze mensen.

De Mensen zonder Papieren en hun steunorganisaties vrezen dat slechts weinigen voldoende punten kunnen verzamelen om geregulariseerd te geraken. Ze luiden dan ook de "humanitaire alarmbel" en vragen de minister en de politieke wereld om nieuwe, haalbare en menselijke criteria.

Zo ziet het “70-punten”-systeem uit het ontwerp van minister Turtelboom er nu nog uit (Bron: Indymedia 21.05.2008):

Werk:
40 punten voor mensen die op dit moment werken in een knelpuntberoep
30 punten voor mensen die op dit moment werken in een ander beroep
20 punten voor mensen die gewerkt hebben
10 punten voor mensen die een jobaanbod hebben
0 punten voor zij die nooit gewerkt hebben

Kinderen:
10 punten voor schoolgaande kinderen
0 punten indien geen kinderen

Taalkennis:
20 punten voor goede kennis van één van de landstalen
10 punten voor basiskennis
0 punten wanneer je de taal niet kent

Socio-cultureel engagement:
20 punten voor actieve inzet
10 punten voor zwakke inzet
0 punten voor geen bewijsbare inzet

Mening van de burgemeester:
10 punten bij een positief advies
0 punten indien geen advies
-10 punten bij een negatief advies

Criteria in rondzendbrief van Annemie Turtelboom zijn bikkelhard (Indymedia, 21.05.2008)

maandag 26 mei 2008

Focus op wonen, werk en onderwijs

Voor wie het nog niet wist. Gent heeft heel wat meer om het hoofd dan de hoofddoek. En er gebeurt - gelukkig maar - wel wat meer dan "hoofddoekje leggen, niemand zeggen". Maandagavond 26.05.2008 besprak de gemeenteraad de begrotingswijziging. Een ideaal moment voor oppositie en bestuursmeerderheid om het stedelijk beleid te wegen.

Annelies Storms, gemeenteraadslid en fractieleider VlaamsProgressieven Gent (voorheen spirit), belichtte in haar toespraak die punten waar VlaamsProgressieven veel belang aan hecht, .....zonder dat andere thema's daarom onbelangrijk zouden zijn. Hieronder is het statement van Annelies Storms.

Focus op wonen, werk en onderwijs

Mijnheer de burgemeester, dames en heren schepenen, geachte collega’s,

Voor ons ligt het resultaat van hard werk, hard werk door het managementteam, door tientallen stadsambtenaren en natuurlijk ook door het College van burgemeester en schepenen. Voor ons ligt de financiële vertaling van het strategisch meerjarenplan. In december vorig jaar hebben we na intensief werk de missie van Gent 2020 goedgekeurd. Waar willen we met deze stad staan in 2020? Deze bestuursploeg heeft de missie voor de stad als volgt geformuleerd: Gent, een scheppende stad, die door een doorgedreven bundeling van alle creatieve krachten een voortrekkersrol speelt bij de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en open samenleving.

Het uitwerken van zo een totaalvisie voor Gent 2020 heeft wat tijd gevraagd, dat klopt maar dat betekende niet dat alles stil lag en er niets meer gebeurde. Dit stadsbestuur wil vooruit. En ja, er worden veel dure woorden gebruikt in het strategisch meerjarenplan: hoofdstrategische doelstellingen, strategische doelstellingen, operationele doelstellingen, strategische programma’s, actieplannen, doelstellingenopvolgingssystemen, … Maar gelukkig schuilt achter deze koele managementtermen een politiek van aanpakken, van gericht keuzes maken en efficiënt inzetten van de beschikbare middelen.

Dit stadsbestuur heeft voor de komende vijf jaren maar liefst een investeringsbudget van 470 miljoen veil om deze dure woorden om te zetten in een menselijke politiek. Een politiek die het dagelijkse leven van de Gentenaars aangenamer wil maken, die ervoor zorgt dat de Gentenaar zich thuis voelt in zijn stad. Daarom kiezen we er resoluut voor om de beschikbare middelen te investeren in wonen, werk en onderwijs. Daar liggen grote noden, daar moeten dus ook de centen naartoe gaan.

Deze coalitie is geen grijze muis, dat bleek reeds bij het afsluiten van het bestuursakkoord dat bol staat van plannen en ideeën. Verschillende beleidsnota’s hebben dit bestuursakkoord inmiddels omgezet in concrete maatregelen. Grote plannen maken, dat kan iedereen. Ze ook realiseren, daar staat deze bestuursploeg voor.

Een stad met ambitie

VlaamsProgressieven wil dat Gent een stad met ambitie is. Een stad die durft te vernieuwen, een stad die durft te groeien. En daar zet dit stadsbestuur zijn schouders onder. Bij de voorliggende begrotingswijziging zien we dat er verder aan onze stad gebouwd wordt. De projecten “Bruggen naar Rabot” en “Zuurstof voor de Brugse Poort” worden verder afgewerkt. Voor het stadsvernieuwingsproject “Ledeberg leeft” is dit week-end het startschot gegeven. Ledeberg moet tegen het einde van deze legislatuur een opknapbeurt hebben gekregen. Meer en mooier groen, hogere woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, vernieuwde toegangen, meer dienstverlening en meer ruimte voor ontmoeting zijn de zes doelstellingen die het stadsbestuur wil realiseren.

Ook aan het Sint-Pietersstation is het één grote bedrijvigheid en wordt er verder gewerkt aan het bijna grootste reizigersstation van België. Dit jaar start de heraanleg van de Korenmarkt en het Emile Braunplein. Deze ingreep zal het uitzicht van onze stad grondig veranderen. Het voorbije jaar is een belangrijk principeovereenkomst gesloten om het project Waalse Krook vorm te geven. Via het SOB zijn twee haalbaarheidsstudies besteld en bij Cultuur is er geld voorzien voor een studie naar de nieuwe bib, de bibliotheek van de 21° eeuw. De site rond Flanders Expo wordt verder ontwikkeld en in augustus wordt de eerste steen van het Artveldestadion gelegd. Deze projecten zijn stuk voor stuk ambitieuze projecten die Gent verder uitbouwen tot een moderne stad, klaar voor de toekomst maar met respect voor het verleden.

Sterkere wijken in een gezonde, groene stad

Natuurlijk is onze stad meer dan deze projecten alleen. Dat bewijst de grote aandacht van dit stadsbestuur voor de verschillende wijken van Gent. Doorheen de begrotingswijziging staan allerlei maatregelen die de verschillende wijken versterken. VlaamsProgressieven vindt die keuze voor de versterking van de wijken zeer belangrijk. Een gezellige en leuke wijk met buren die elkaar kennen is immers de beste garantie tegen vereenzaming, vervreemding en verzuring. Het zorgt er ook voor dat Gent een stad op maat van de mensen blijft.

Daarvoor zijn niet enkel investeringen in stenen nodig. Ook kleine maatregelen versterken de sociale cohesie in een wijk en verhogen de participatie van de inwoners aan het stadsleven. Daarom wordt het budget voor Wijk aan Zet over twee jaar verdubbeld. Hier geldt het motto “elke straat zijn feest“. Ook het verenigingsleven krijgt een extra duwtje in de rug. De toelagen voor verenigingen, dekenijen en de cultuurplatforms worden opgetrokken. Om het hoofd te bieden aan het groeiend aantal wijkinitiatieven wordt de uitleendienst van de dienst Feestelijkheden versterkt. Er worden ook middelen uitgetrokken voor een nieuw reglement “revitalisatie van de buurten” om de creatie en de participatie aan cultuur te verhogen.

Er wordt ook verder gewerkt aan de leefbaarheid van de wijken, aan meer groen in de wijken door middelen uit te trekken voor verschillende parken en groenzones. Denken we maar aan het Lousbergpark, het buurtpark FNO, het Acacia park en de aanleg van het Luizengevecht in de Brugse Poort, de aanleg van speel- en parkinfrastructuur in de Groene Vallei, het Keizerspark, het Arbedpark en het Rabotpark.

We zijn vooral tevreden dat dit jaar in aanwezigheid van de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki de eerste bomen van het Vredebos in de Gentbrugse Meersen worden aangeplant. Dit moet meer worden dan een symbolische daad. VlaamsProgressieven wil dat dit bos een plek wordt waar de Gentenaar kan bezinnen over vrede, een plek die ons doet stil staan bij het belang van vredevol en harmonieus samenleven.

Aandacht besteden aan de wijken is aandacht besteden aan de directe leefomgeving van de mensen, is drempels wegnemen en gelijke kansen versterken. Met de start van de uitbouw van een wijkgezondheidscentrum in het Rabot zal de toegang tot gezondheidszorgen worden vergemakkelijkt voor mensen die het nodig hebben. Door extra middelen uit te trekken voor de aanleg van sportinfrastructuur in de buurten wordt sporten voor meer mensen mogelijk want ze moeten zich niet ver verplaatsen om te kunnen bewegen. Het Voetbal in de stad-project maakt gebruik van de wervende kracht van onze voetbalploeg KAA Gent en maakt voetbal tastbaar tot in onze wijken.

VlaamsProgressieven is tevreden met deze positieve aandacht voor de wijken. Maar ook de minder leuke kanten van het drukke samenleven in wijken moeten we onder ogen zien. Hier blijven de inspanningen in het kader van het Veiligheids- en Preventieplan verder aangehouden en aangevuld met nieuwe acties. Er worden ook bijkomende middelen voorzien om de Dienst Gemeenschapswachten dit jaar uit te bouwen. In het kader van sensibilisering en preventie spelen de Gemeenschapswachten een belangrijke rol in onze wijken. Ook het buurtwerk wordt versterkt door bewonersgroepen bijkomend te ondersteunen en meer activiteiten te organiseren.

Aandacht voor kinderen, jongeren en gezinnen

Gent is een bruisende stad en staat voor veel uitdagingen. Hoe kunnen we onze stad aantrekkelijk houden voor jonge mensen, voor jonge gezinnen met kinderen ? Investeren in werk, wonen en onderwijs is het antwoord van deze coalitie. VlaamsProgressieven vindt dat we de nieuwe generatie in onze stad moeten koesteren: de kinderen, de jongeren, de gezinnen. We zijn tevreden dat dit stadsbestuur in verschillende beleidsdomeinen initiatieven neemt die deze bevolkingsgroep ten goede komt, al hebben deze maatregelen natuurlijk ook voor alle Gentenaars positieve effecten.
Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, dat is de grote uitdaging waar dit stadsbestuur veel voor over heeft. Met het kavelproject dat het stadsbestuur via het SOB realiseert, komen we tegemoet aan de vraag naar betaalbare en bouwrijpe kavels voor jonge gezinnen. Tegelijkertijd verdwijnen stadskankers uit het stadsbeeld. Twee vliegen in één klap. Met de 50/20 regel moeten er meer sociale woningen komen. Deze coalitie zet niet enkel in op het betaalbaar maken van wonen maar ook op het verbeteren van de kwaliteit van de huisvesting. Met de resultaten van de studie over de kwaliteit van de woningen in Gent in het achterhoofd wordt 1 700 000 euro ingezet voor de premies voor renovaties. Deze premies worden in deze gemeenteraad nog goedgekeurd.

Het stadsbestuur neemt ook de nodige initiatieven om gezinnen aan te zetten tot duurzaam bouwen en tot energiebesparende ingrepen in hun woning. De subsidies voor het winddicht maken en isoleren van daken worden structureel vastgelegd en gezinnen die energiebesparende ingrepen verrichten in hun woning, kunnen bij de vwz REGent terecht voor een renteloze lening. Vzw REGent is ook de trekker van de projecten energiesnoeiers en energiescanners waardoor ook minder begoede Gentenaars door kleine ingrepen in hun woning kunnen besparen op hun energiefactuur.

De ambitie van dit stadsbestuur om 600 plaatsen in de kinderopvang te realiseren krijgt bij deze begrotingswijziging meer vorm. Er worden bijkomende plaatsen gecreëerd in de crèches De Dolfijntjes (E. Moysonlaan) en De Rakkertjes (de Muide). Er komen 21 nieuwe opvangplaatsen in het opleidingscentrum van de VDAB voor kinderen van werkzoekenden en mensen in opleiding en 28 nieuwe plaatsen in de Petteflet in de Jubileumlaan. Ook de investeringen in de renovatie van schoolgebouwen waarbij het vernieuwen van platte daken en van ramen prioritair is komt onze leerlingen ten goede.

Voor VlaamsProgressieven tellen kinderen en jongeren mee in onze stad en dat is ook de optie van dit stadsbestuur. We vinden in de begrotingswijziging de nodige middelen terug voor de opstart van het jeugdverblijfscentrum, voor het verhogen van de brandveiligheid van de jeugdlokalen en er komen extra middelen voor projectsubsidies voor jeugdcultuur. Deze initiatieven juichen we toe.

Strijd tegen armoede

Investeren in wonen, werk en onderwijs is investeren in de strijd tegen de armoede. In het bestuursakkoord zegt deze coalitie neen tegen de sociale uitsluiting. In deze begrotingswijziging zien we resolute keuzes in de strijd tegen de duale samenleving. Voor VlaamsProgressieven mogen de armen en armsten niet de vergeten generatie van deze stad worden. We zijn zeer tevreden dat ons voorstel tot oprichting van een stedelijke cel armoedebestrijding bij deze begrotingswijziging concrete vorm krijgt door de aanwerving van 3 ambtenaren. De stedelijke cel armoedebestrijding moet in eerste instantie alle informatie over armoede bundelen die bij de diensten en de verengingen in het sociale werkveld aanwezig is. De cel kan zo de barometer van de armoedesituatie in Gent worden. Wij willen dat deze cel op termijn ook ieder beleidsvoorstel vanuit de diensten toetst op de impact die het heeft op de Gentse burgers die het minste hebben en in armoede leven. Voor ons vormt de stedelijke cel ‘armoedebestrijding’ in dat geval een belangrijk beleidsinstrument om armoede in onze stad tegen te gaan. We vinden het ook een goede zaak dat er 130 000 euro wordt uitgetrokken voor de armoedeverenigingen. Zij leveren in onze stad zeer nuttig werk dat complementair is aan de werking van het OCMW. De dotatie aan het OCMW wordt trouwens ook opgetrokken.

Steen van de Mensenrechten - Sint-Pietersplein (Gent)
Maar ook in andere beleidsdomeinen worden initiatieven genomen die van belang zijn voor mensen in armoede. Bij Onderwijs wordt er een coördinator aangetrokken om het Gents Plan Geletterdheid uit te voeren en bij Wonen wordt er 2,5 miljoen euro uitgetrokken om transitwoningen te voorzien voor de mensen die hun verkrotte of onveilige woning wegens onbewoonbaarverklaring moeten verlaten. Ook bij Werk heeft deze coalitie aandacht voor de minst bedeelden. Vanuit de optie dat werk een hefboom kan zijn om uit armoede te geraken werkt dit bestuur verder aan de creatie van 1000 jobs in de sociale economie.

Diversiteit als troef

Met VlaamsProgressieven hechten we ook veel belang aan diversiteit. Wij vinden diversiteit verrijkend. Gent staat bekend als een verdraagzame stad. Laten we dat ook zo houden. Vorig jaar is er een serieuze kras op dit beeld gekomen, ik hoop dat morgen het gezond verstand mag zegevieren en we ophouden met het opjagen van de ambtenaren met een hoofddoek of kruisje.

Laat ons diversiteit uitspelen als een troef van onze stad. Gent als scheppende stad zal enkel maar werken als er plaats is voor diversiteit en creativiteit. Deze coalitie beseft dit gelukkig maar al te goed en doorheen verschillende beleidsdomeinen vinden we acties terug om van Gent een interculturele samenleving te maken, een samenleving waar mensen met de meest verschillende achtergrond en afkomst elkaar ontmoeten.

Binnen onze eigen stadsdiensten worden verschillende positieve acties gericht op diversiteit. Er wordt gefocust op de sensibilisering en vorming van het personeel, omgaan met kansengroepen, laagdrempelige selectieprocedures, cultuurvrije examens, de stad Gent als werkgever bekender maken. Een stadspersoneel dat de weerspiegeling vormt van de Gentse bevolking moet het streefdoel zijn. Binnen Onderwijs heeft het project thuistaal al veel stof doen opwaaien maar mijn collega Cengiz heeft in de Commissie onderwijs al uitgebreid gewezen op de voordelen die moeten leiden tot een betere kennis van het Nederlands. Er wordt ook extra geïnvesteerd in De Centrale dat moet uitgroeien tot een echt intercultureel centrum. De Integratiedienst krijgt ook meer middelen om de tolk- en vertaaldienst verder gericht uit te bouwen. Binnen Economie worden opnieuw de nodige centen voorzien om het etnisch ondernemen te ondersteunen en binnen Jeugd worden de middelen voor het reglement Cocktail dat jeugdverenigingen rond diversiteit doet samenwerken structureel verankerd. Ook binnen de bevoegdheid Sport worden met het project van buurtsport nieuwe middelen ingezet die vooral kansengroepen ten goede zullen komen. Al deze initiatieven kunnen op onze steun rekenen.

Burgemeester, schepenen, collega’s,

Investeren in wonen, werk en onderwijs, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er moeten altijd keuzes gemaakt worden. Deze keuzes heeft het stadsbestuur bij de voorliggende begrotingswijziging gemaakt. Op enkele van deze keuzes ben ik dieper ingegaan omdat mijn fractie ze belangrijk vindt. Gent verder uitbouwen als een stad met ambitie, de wijken versterken, aandacht voor kinderen, jongeren en gezinnen, de strijd tegen de armoede en diversiteit als troef voor de stad, dat zijn belangrijke keuzes die wij met VlaamsProgressieven hard steunen. Vele andere maatregelen die van belang zijn voor onze stad heb ik niet uitdrukkelijk vernoemd. Dat betekent niet dat we ze met onze fractie niet steunen. De verdere uitbouw van onze Gentse haven, de aanleg van bedrijventerreinen, de talloze acties om mobiliteit duurzaam te maken, de vele middelen voor aanleg van wegen en de inhaalbeweging voor de heraanleg van voetpaden,… stuk voor stuk zijn dit waardevolle maatregelen die ook onze steun krijgen.

Keuzes maken betekent ook de centen verdelen. Een euro kan maar eenmaal worden uitgegeven, dat weet iedereen. Het is het de uitdaging om de gemaakte plannen te realiseren en toch de financiën van de stad gezond te houden. De begrotingswijziging die nu voorligt is met de nodige zorg en voorzichtigheid opgesteld en is in evenwicht.

Deze bestuursploeg heeft in een strategische meerjarenplan haar visie op het Gent van 2020 uitgewerkt en heeft de nodige financiële ruimte vrijgemaakt om haar plannen tot 2012 in concrete vorm te gieten. De geplande maatregelen zijn ingegeven door de concrete noden van de Gentenaars. Dit is de sterkte van dit bestuur, de burgemeester en zijn schepenen staan dicht bij de bevolking. Overal waar je gaat langs Gentse wegen, kom je bij wijze van spreken de burgemeester of een schepen tegen. Deze bestuursploeg staat open voor de verzuchtingen van de Gentenaars, luistert naar hun klachten én dromen en maakt keuzes. Deze coalitie neemt maatregelen die het dagelijks leven van de Gentenaars aangenamer maken, maatregelen op maat van de Gentenaars.

Met VlaamsProgressieven steunen wij de gemaakte keuzes. Mijn fractie zal de voorliggende begrotingswijziging goedkeuren.

Annelies Storms
Fractieleider VlaamsProgressieven

zondag 25 mei 2008

Bourgoyen-Ossemeersen

Bourgoyen-Ossemeersen 25.05.2008 - GSM-foto Ilknur Cengiz

Zondagvoormiddag met een gezellige groep Gent Verkend onder enthousiaste begeleiding van natuurgids Vera Van Dorpe van Natuurpunt de Bourgoyen-Ossemeersen verkend langs het Bourgoyenpad (5,5 km - 2,5 uur). Na de pick-nick (dank u, Hans voor het onthaal, de koffie en de soep, allemaal warm) in de namiddag naar de Dag van het Park in Sint-Baafskouter (Sint-Amandsberg). We hebben ons dagje Gentse natuur wel gehad!

700 Cambio-autodelers in Gent (Cambio-autodelen 8)

Cambio telt nu 700 auto-delers in Gent. Als één van de eerste Cambio-autodelers mocht ik vrijdag na de wekelijkse persconferentie van de Stad met nr. 700 op de foto. Samen met onze immer mobiele schepen Karin Temmerman namen we symbolisch de nieuwste Cambio-aanwinst, een monovolume voor 7 personen, in gebruik.

Tiende Cambio-standplaats - Gentbruggeplein (Gentbrugge)

Cambio-autodelen doet (het) goed in Gent

Begin mei 2008 werd een nieuwe standplaats geopend op het Gentbruggeplein.... in Gentbrugge natuurlijk. Binnenkort komt er ook een extra wagen aan de Visserij en aan het Sint-Pietersstation werd met de plaatsing van een monovolume ook het keuzeaanbod in wagentypes in Gent verder uitgebreid. In totaal staan nu 28 wagens verspreid op 10 standplaatsen over onze stad en haar deelgemeenten klaar voor gebruik door de 5000 Cambio-autodelers (waarvan 700 Gentenaars).

De Stad Gent ondersteunt deze dienst door het ter beschikking stellen en inrichten van de benodigde standplaatsen. Het initiatief komt immers tegemoet aan de grote parkeerdruk in de stad. Eén cambio-wagen vervangt minstens zes tot acht particuliere wagens in de buurt en draagt zo haar steentje bij tot een verminderde milieubelasting.

En in de strijd tegen het fijn stof helpen alle lokale beetjes, zo hielden schepenen Temmerman (mobiliteit) en Balthazar (gezondheid, milieu) ons op de persconferentie van 23.05.2008 voor. Mooi meegenomen dus.

www.cambio.be
Cambio Gent verwelkomt 700ste gebruiker en breidt wagenpark uit (Stad Gent, 23.05.2008)

zaterdag 17 mei 2008

Frans Wuytack - Persona non grata

Vanavond - in uitgesteld relais - op video naar 'Persona non grata: Frans Wuytack' een documentaire van Fabio Wuytack gekeken.

Een man,
vervolgd als rebel,
verbannen als priester,
veroordeeld als politiek gevangene,
geliefd als vader.

Cineast Fabio Wuytack, de zoon van Frans Wuytack, brengt het bewogen levensverhaal van zijn vader, priester-guerrillero-artiest, in een bruisende documentaire. Mooi ook van beelden en muziek. Fabio is een kunstenaar, net als zijn vader.

Na dertig jaar verbanning keert Frans/Francisco Wuytack samen met zijn zoon Fabio terug naar Latijns-Amerika. Terug naar de Venezolaanse krottenwijken, waar Frans als rebelse priester in de jaren '60 een sociale en culturele volksrevolte ontketende. Fabio ontmoet er talloze kleurrijke figuren die hem meenemen in het labyrint van zijn vaders verleden. Hun humor en warme naturel geven een onweerstaanbare authenticiteit aan dit poëtische epos.

Doorheen de levensloop van zijn vader houdt Fabio Wuytack ons ook een tijdsspiegel voor. De revolutionaire priesters, de harde dokstaking in Antwerpen, bisschop Van Peteghem die Wuytack uit het priesterambt zet. De tijd van toen, herinneringen. Deze Ulen-spiegel van Wuytack is een positieve boodschap van hoop en stellig geloof in de kracht van de mensen.

Kortom, ik heb van de documentaire genoten. Ieder zijn herdenking van mei '68.....en later!

Fabio Wuytack en Persona Non Grata

donderdag 15 mei 2008

Hongerstaking in de Begijnhofkerk

Brussel, dinsdag 13 mei 2008. Middagpauze en zomers terrasjesweer. Voor de Dienst Vreemdelingenzaken een 200-tal betogers die papieren vragen voor de Mensen zonder Papieren én de vrijlating van opgepakte Mensen zonder Papieren tijdens een vorige manifestatie op 29 april 2008

Dinsdag 29 april liep het uit de hand. De politie verrichtte onverwacht een groot aantal arrestaties waaronder ook elf Mensen zonder Papieren die definitief werden vastgehouden met het oog op uitwijzing. Er komen barre en ferme tijden met Leterme I, zo lijkt het wel. De ontreddering en de emoties bij de Mensen zonder Papieren zijn groot.

Veel rode vlaggen, petten en sjaaltjes van FGTB/ABVV op de manifestatie van vandaag, ook een delegatie van VlaamsProgressieven en ook mensen van goede wil. Drie betogers, ik vermoed hongerstakers van de Begijnhofkerk, vallen flauw en worden met ziekenwagens weggevoerd. De (wan)hoop van de actievoerders moet wel zeer groot zijn om naar het wapen van de hongerstaking te grijpen.

De organisatoren roepen wijselijk op om terug te keren naar het begijnhof, in onze éénentwintigste eeuw nog steeds (gelukkig!) een toevluchtsoord. In de Begijnhofkerk zien we een hallucinant beeld. We treffen er verdeeld over de twee zijbeuken, maar liefst 250 (tweehonderdvijftig!) hongerstakers op matrassen met dekens op de blote vloer. Een twintigtal vrouwen mét kinderen houden verblijf in een afgeschermde zijbeuk. De hongerstakers hebben zich gegroepeerd naar continent, herkomst of nationaliteit (Afrikanen, Maghrebijnen, Iraniers, Koerden, Nepalezen).

Iedereen wacht op een omzendbrief (tegen 20 mei?) van de bevoegde minister Turtelboom waarin ze uitsluitsel zou geven over de criteria voor regularisatie. Enig senator Geert Lambert van de VlaamsProgressieven deed al zijn huiswerk met een voorstel van omzendbrief. Zo moeilijk zou het niet mogen zijn. Maar het blijft bang en boos afwachten voor de Mensen zonder Papieren. De arrestaties van 29 april hebben de actievoerders bovenop de kerkbezetting naar het wapen van de hongerstaking doen grijpen, zo begrijp ik.

Mensen mét Papieren grijpen dan maar naar het middel van een Open Brief in De Standaard (DS 13.05.2008) en een online petitie om aan te dringen op die lang verwachte omzendbrief, op de vrijheid van meningsuiting, ook voor Mensen zonder Papieren, én de vrijlating van de opgepakte manifestanten.

Teken ook maar op Online petitie Laat onze vrienden vrij

Tweehonderd mensen zonder papieren beginnen hongerstaking in Begijnhofkerk
(Indymedia 08.05.2008)
Manifestatie voor vrijlating opgepakte mensen zonder papieren (Indymedia 13.05.2008)
Hongerstaking van de mensen zonder papieren in de Begijnhofkerk (Indymedia Oost-Vlaanderen, 15.05.2008)

zondag 11 mei 2008

Heel Gent achter de Buffalo's

Op zondag 18 mei 2008 speelt voetbalclub KAA Gent de finale van de Beker van België tegen RSC Anderlecht in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel. Het is intussen 24 jaar geleden dat KAA Gent een dergelijk sportief hoogtepunt beleefde.

20.000 Gentsupporters trekken met meer dan 200 bussen naar Brussel. De tickets waren in een mum van tijd uitverkocht.

Dankzij de gezamenlijke inspanning van KAA Gent en de Stad Gent kunnen de thuisblijvers de match vanaf 16u rechtstreeks volgen op een groot scherm op het Sint-Pietersplein. En nadien wordt op datzelfde nu blauw-wit verlichte evenementenplein tot 24u een bekerfeest gehouden, liefst met KAA Gent als winnaar natuurlijk. Met een dochter die zelf voetbalt en Buffalo-supporter is, staat dit evenement in mijn agenda!

Het stadhuis vlagt met vijf blauw-witte vlaggen van KAA Gent. De gratis bekeraffiche "Heel Gent achter de Buffalo's" is bijzonder gegeerd bij de supporters en kan verkregen worden in de Stadswinkel (Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. De affiche is ook te downloaden via 'Aanverwante info' en de website van KAA Gent. De stad warmt zich op voor blauw en wit, zoveel is duidelijk. En dat met zo'n weer!

Bekerfinale op groot scherm op Sint-Pietersplein (Persbericht KAA Gent)
Heel Gent achter de Buffalo's (Persbericht Stad Gent)
Op 18 mei kleurt Gent blauw en wit (Persbericht Stad Gent)

KAA Gent (Dé voetbalclub)
Voetbal in de stad (Hét Gentse Open Stadion-project)
Stad Gent (Héél de Stad achter de Buffalo's)

zondag 4 mei 2008

Ik Kyoto

Mijn werkgever doet mee aan de actie "Ik kyoto" om het duurzaam pendelen en het stappen, sporen, bussen en/of carpoolen te bevorderen. En dat allemaal van 5 tot 30 mei 2008, maar voor mij liefst ook daarna. Ik heb mij aangemeld als kyoto'er en zal nu de hele joli mois de mai via internet mijn "mobiliteitskaart" invullen zodat mijn werkgever op een goed mobiliteitsblaadje komt te staan bij de Vlaamse Overheid. Het is een beetje een wedstrijd, met prijzen en ook voor de eer. Moge de duurzaamste winnen!

Mijn pendeltraject Gent-Brussel ziet er standaard zo uit: bus of 2,7 km per fiets naar St.-Pietersstation, 58 km trein naar Brussel, 1 km te voet naar werkplek. Mijn treinabonnement Gent-Brussel (H/T) en het abonnement op het Vlaams (De Lijn) en Brussels openbaar vervoer (MIVB/STIB) betaalt mijn werkgever. Extra-voordeel is dat ik daardoor ook een gratis Cambio-abonnement heb. Ik word verwend, ja. Maar ik heb geen wagen en maak daardoor voor jou een plaatsje vrij in de autofile. En mijn uitgespaarde parkeerplaats krijg je ook cadeau.

www.ikkyoto.be

donderdag 1 mei 2008

Feest van arbeid en gezin

Op deze historisch samenvallende rooms-rode 1 mei en Rerum Novarum brengen de VlaamsProgressieven een links-liberale 1 mei-boodschap naar mijn hart. Hiermee wordt de draad van het spirit-congres Familiale Omstandigheden (maart 2006) terug opgenomen. Samengevat...met dank aan Belga.

Werknemers liggen niet enkel wakker van hun loon, maar ook van de combinatie werk-gezin. Daarom zouden gezinnen moeten recht hebben op extra ondersteuning zoals gratis kinderopvang, 1 jaar ouderschapsverlof en gezinsondersteunende diensten.

In de aanloop naar het Feest van de Arbeid op 1 mei leggen de vakbonden traditioneel hun looneisen op tafel. De VlaamsProgressieven willen naast de looneisen ook aandacht vragen voor de balans arbeid-gezin. Gezinnnen moeten volgens de partij de kans krijgen om hun gezin, hun werk en hun vrije tijd op een evenwichtige manier te combineren.

Als het van de VlaamsProgressieven afhangt, wordt kinderopvang uitgebouwd tot een basisvoorziening, gratis zoals het kleuteronderwijs. Daarnaast wil de partij het ouderschapsverlof verlengen tot één jaar. Ook de bedrijven zelf moeten een duit in het zakje doen. Zo pleit de VlaamsProgressieven voor de uitbouw van bijvoorbeeld strijk- en boodschappendiensten binnen het bedrijf en voor kinderopvang georganiseerd door het bedrijf.

Wat gezinsvriendelijke maatregelen betreft, verwacht VlaamsProgressieven-voorzitster Bettina Geysen niet te veel van de regering Leterme I. "Veel verder dan het bestuderen van maatregelen zoals ouderschapsverlof geraakt Leterme niet", aldus Geysen.

Actie voor een betere balans arbeid en gezin (VlaamsProgressieven - 29.04.2008)
Familiale Omstandigheden (spirit-congres maart 2006)