donderdag 31 januari 2008

Dingen

Om Gedichtendag definitief af te sluiten (de nacht wacht) nog dit estafette-gedicht. Het programma Mekka van Studio Brussel spoorde vier dichters aan om een estafette-gedicht te schrijven met het thema van gedichtendag ‘De Dingen’.

Bart Moeyaert beet de spits af op maandag. Eva Cox breide verder aan zijn voorzet op dinsdag. Woensdag dichtte Xavier Roelens (zijn performances al meegemaakt!) het gat tussen dinsdag en David Van Reybrouck op donderdag. En hier is het estafette-gedicht.

"Dingen"

(Bart Moeyaert)

We moeten niet gaan denken
dat de dingen denken. Een bus
is laat, een licht wordt groen,
een klok slaat elf, maar dat heeft
niets met hersenen te maken,
niets met wil. Een mes is scherp,
een schaar is bot, een veer valt
stil, en dat gaat allemaal vanzelf

(Eva Cox)

terwijl ik die hier lig een hele dag,
niet eens een hand dichtvouwen kan.
Het ongeluk, de val, zette mij uit,
als met een knop. Een ding werd ik,
een plas van vlees. Geen mes of pil,
geen wil, die het herinneren geneest.
Ruw tast mijn blik de kamer af en
kiest daar iets, kleedt het traag uit,
peinst het uiteen, denkt zich er leeg.

(Xavier Roelens)

Denkt zich terug. Niet dat de bus
te laat, maar dat hij kantelt. En
opnieuw: dat ik hem net nog haal
en dat een bus – niet ik – een weg
af tuimelt door de wil van welk ding?
Een klok slaat elf. Opnieuw val ik in
mijn vlees, huil ik of rolt een traan,
zonder denken. Ik moet niet gaan
denken dat de dingen weten.
Ik moet de dingen vergeten.

(David Van Reybrouck)

Want de dingen vergeten mij
want de dingen vergeten
zoals schapen de naam
van die man die hen altijd volgt
niet weten, en blaten,
en grazen, en ons
achterlaten


Gedichtendag 2008 op Studio Brussel

Zomereinde aan de Leie (Miriam Van hee)

Zomereinde aan de Leie

dit is wat een schilder zou zien:
de gebleekte graskant, kastanjes
en linden, het warme maar heengaande
licht van de avond en tegen de haag
op de andere oever een loper, en zijn
gedachten, hoe schilder je die
en boven het water de meeuwen
en tussen het licht- en het donkerder groen
de plecht van een jacht, het schuiven
der dingen, de richtingen

het water zelf kun je hier waar wij zitten
niet zien en ik vraag me nog af hoe je
afstanden schildert, steeds lichter misschien
tot je wit overhoudt, en hoe het verleden
toen jij daar nog liep

hoe schilder je dat je nooit weer
daar zult lopen, tegenstribbelend
aan je vaders hand

Miriam Van hee

--------------------------------------------------------------------
De Herman de Coninckprijs voor poëzie gaat dit jaar naar Miriam Van hee. Zowel de vakjury als het publiek koos voor het werk van de Gentse dichteres. Volgens de vakjury (Lieve Coppens, Friedl' Lesage, Piet Piryns, Marc Reynebeau en Sigrid Spruyt) schreef Van hee met Buitenland 'een prachtige, subtiel gecomponeerde bundel van een erg hoge kwaliteit'. De prijs levert de Gentse dichteres 6.000 euro op.

Voor 'Zomereinde aan de Leie', uit diezelfde bundel, kreeg Van hee ook de Publieksprijs voor het beste gedicht. Van de 7.979 mensen die online hun stem uitbrachten, kozen er 2.355 voor 'Zomereinde'. Het winnende gedicht staat op de poster die op Gedichtendag, 31 januari, gratis in de boekhandels wordt verdeeld.

Ik was één van van die 2.355 en kon een affiche bemachtigen in de Standaard Boekhandel én 4 kaarten met gedichten in de Hoofdstedelijke Bibliotheek (beiden op het Brusselse Muntplein). Gedichtendag is altijd een beetje stil genieten. Mmmmmm.

www.boek.be
Gedichtendag Nederland&Vlaanderen 2008

Drie zustersteden

Karel Lodewijk Ledeganck (ja, die van de Ledeganckstraat) schreef in 1846 deze 'lierzangen' voor de Drie Zustersteden Gent, Brugge en Antwerpen. Heerlijke Vlaamse romantiek uit 1846 ter gelegenheid van de Gedichtendag Nederland &Vlaanderen 2008
(Bron: Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren)

Hierna wat uittreksels als geestelijk en literair voedsel voor de querulanten N-GA en WDF.


GENT

......En toch, nog nu
Bemin ik u,
o Gent! gelyk een spruit van adelyken bloede;
Gelyk de rykste diamant
In de eerekroon van 't vaderland;
Gelyk de schoonste telg die 't schoone Vlaendren voedde.
Ik min u als 't gebloemt dat in uw tuinen bloost,
En 'k juich dat gy de wieg zyt van myn dierbaer kroost!

Want gy bevat
Nog menig schat
Van oude vlaemsche deugd en oude vlaemsche zeden.
Want gy vergat die tael nog niet
Die donderde in uw zegelied,
Of klonk in uw geboôn, of smolt in uw gebeden.
En uw gevoel voor al wat heilig is en schoon,
Spreidt gy nog in den glans der heerlykheid ten toon!

De noeste vlyt
Is nog altyd
Het kenmerk van uw kroost. Aen wriemelende drommen
Verschaft gy 's levens onderhoud,
Het heilig werk, die myn van goud,
Die in uw luchtkring smookt uit honderd vuerkolommen!
Streefde Albion u voor, Europa's vaste land
Erkent dat gy de kroon der nyverheid nog spant!

Steeds onderscheidt
Weldadigheid
U boven allen nog, in 't liefderykste plegen.
Gy hebt voor elk gezucht een hert,
En heul en troost voor elke smert,
Voor elken nood een wyk, voor elken ramp een zegen.
En in de feestzael zelfs, tot zang en dans getooid,
Wordt de aelmoes door uw hand, als bloesem, nêergestrooid.

Waer schittert toch
De Bouwkunst nog
Zoo heerlyk als by U? Wien vlecht zy ryker kroone?
Uw tempelen van hecht arduin,
Belaên met eeuwen op de kruin,
Zyn hun bestemming waerd, waerd dat de Heer er woone.
Zy wyzen aen het oog de blyken uwer gunst,
Die hen heeft opgesierd met peerlen van de kunst.

De Wetenschap,
Ten hoogsten trap,
Laet ge in een heiligdom van marmren zuilen pronken,
Met pracht omkleed en majesteit;
Terwyl gy der Geregtigheid
Een puikjuweel der kunst, een' tempel hebt geschonken,
Waerop de vreemdeling in stomme aenbidding staert,
En zoo als Themis nooit er een bezat op aerd!

Iets manlyk schoons
Ligt in uw zoons,
Dat nog aen 't vlaemsche bloed van vroeger' tyd laet denken,
Iets dat getuigt van manlyke eer.
En uwe dochtren! o, wanneer
Er sommige, onbewust, myn oog met wellust drenken,
Dan denk ik, daer myn blik in zoo veel schoonheid baedt,
‘Uw werk, o God van liefde! is godlyk inderdaed!’

En daerom, nu
Nog, min ik u,
o Gent! gelyk een spruit van adelyken bloede,
Gelyk de rykste diamant
In de eerekroon van 't Vaderland;
Gelyk de schoonste telg die 't schoone Vlaendren voedde.
Ik min u, als 't gebloemt dat in uw tuinen bloost,
En 'k juich dat gy de wieg zyt van myn dierbaer kroost!.....

BRUGGE

...... o, Zulks verzoet myn dichtersmert!
o, Zulks verheugt, my 't vlaemsche hert!
Welaen, laet andermael u tooijen
In d'adelouden gloor! Laet u met bloemen strooijen.
Versier uw gevels met tapytwerk als gy plagt;
Laet d'achtbren gildenstoet heromgaen in zyn pracht,
Met al zyne eertrofeên, banieren en blasoenen!
Gebied den zegetoon van harpen en klaroenen!
Gebied den klokkenklank van elken torentrans,
En laet het krygstuig die verzellen met zyn donder!
Nood heel het Land ter feest, opdat het u bewonder'
In 't overschot van uwen glans!......


ANTWERPEN

o Koningin der Schelde,
Wat overschoone dag,
Toen ik u laetstmael zag!
Gy trokt uw muren uit, naer 't lommer van den velde,
En waert gedoscht in feestgewaed,
En droegt den lach op 't lief gelaet.
De wemelende drang van uwe ontelbre kindren
Scheen me als een digte zwerm van bontgewiekte vlindren,
Die zich in 't geurig ruim der lentelucht verheugt,
En 'k sprak: hier woont nog heil en volksgeluk en vreugd!
......

Karel Lodewijk Ledeganck - april 1846


woensdag 30 januari 2008

Bettina Geysen mét hoofddoek

De Gentse Schepen Christophe Peeters (VLD) haalde tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij zondag ll. scherp uit naar spirit. (De Gentenaar, 28.01.2008).

Hij noemde de stunt van nationaal spirit-voorzitster Bettina Geysen, die op de nationale spiritreceptie met hoofddoek op haar nieuwjaarstoespraak hield, 'wansmakelijk en misplaatst. Je gebruikt geen symbolen van anderen.'

Die integrale 'wansmakelijke en misplaatste' vertoning mét hoofddoek én tekstboek met speech staat nu op TVspirit (zie hieronder).Bettina Geysen wilde hiermee een duidelijk statement maken. Ze drukte hiermee haar verontwaardiging uit over de nipte wisselmeerderheid VB-VLD-CD&V die het hoofddoekenverbod in Gent stemde. Ze weet waar ze het over heeft. Ze heeft het hele voorafgaande (non-)debat op 5 november 2007 in de Gentse gemeenteraadszaal gevolgd van op de publiekstribune. Bedankt trouwens, Bettina voor de steun.

Na 2 minuten en 30 seconden ging de hoofddoek af, met deze woorden : 'Ik ben zelf als vrouw niet vòòr het dragen van een hoofddoek. Ik zal deze uit respect dan ook niet langer dragen. Ik zal hem afdoen en hem terugschenken aan mijn islamitische vriendin. Uit respect voor haar godsdienst en zijn gebruiken. Uit respect voor het feit dat verschillen tussen ons mogen bestaan. In de hoop dat wij samen kunnen bouwen aan een open en tolerante samenleving'.

Hallo, Christophe Peeters?

Nieuwjaarstoespraak Bettina Geysen (video, TVspirit)
Nieuwjaarstoespraak Bettina Geysen (tekst, spirit-webstek)

dinsdag 29 januari 2008

Spirit voor een open, progressief, divers en intercultureel Gent

spiritberichten van de lokale afdeling - 26 januari 2008

Op het nieuwjaarsdiner van spirit Gent van zaterdag ll. riep de lokale voorzitter Frank Bombeke de leden en sympathisanten op om het Vlaams, progressief en links-liberaal project van spirit verder vorm te geven, respect en vertrouwen op te bouwen en “daden van bestaan” te stellen. Hij pleitte voor samenwerking voor een open en progressief, divers en intercultureel Gent. Voor de Gentse links-liberalen van spirit blijft in 2008 - tegen alle regelneverij, hoofddoeken- en andere verboden in – het motto NIE PLEUJE!

Nie pleuje - Niet plooien

'2007 was voor spirit het jaartje wel, met hoogten en laagten. Een hoopvolle start na succesrijke lokale verkiezingen, met een versterkt spirit in opnieuw een paarse bestuursmeerderheid. Daarna een nationale verkiezingsnederlaag en een opdoffer van formaat door het hoofddoekenverbod gestemd in de Gentse gemeenteraad door een nipte wisselmeerderheid van VLD, CD&V ….en Vlaams Blok.

Het zal niemand verbazen dat de progressieve partijen gebruik maakten van hun meerderheid in de Gentse OCMW-raad om duidelijk te stellen dat voor hen het dragen van de hoofddoek of andere “uiterlijke kentekenen” in het Gentse OCMW géén onoverkomelijk probleem vormt.

De gouverneur heeft gisteren [25.01.2008] dit positief signaal van progressief en open Gent geschorst.

We onderzoeken wat en hoe we nu verder doen. Maar we zien niet in waarom we de lijn die we met spirit al maandenlang volgen nu zouden verlaten. We blijven ijveren voor een open en progressief, divers en intercultureel Gent. En zeggen het nog eens in het Gents opdat iedereen het goed zou verstaan : NIE PLEUJE!.

Vijf Gentse spiritmandatarissen

In 2007 verviervoudigde het Gentse spiritteam van die ene schepen Lieven Decaluwe naar een heuse twee vrouwen-spiritfractie, Ilknur Cengiz en fractieleider Annelies Storms in de gemeenteraad, en Lieven Decaluwe opnieuw in het College van Burgemeester en Schepenen, ditmaal als Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten. In de OCMW-raad trad Cédric Verschooten aan voor spirit. De spiritfracties in gemeenteraad en OCMW – klein, maar fijn! – kregen grote steun van hun fractiesecretarissen en de medewerkers van het kabinet van schepen Decaluwe.

Tot samenwerking bereid

Samen met Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers zijn de 5 Gentse spiritmandatarissen als de vijf vingers van een hand. Vriendelijk uitnodigend, bereid om de handen in mekaar te slaan of een quatre-mains te spelen. Maar ook bereid om zo nodig een vuist te maken en eens goed op tafel te kloppen!'

Frank Bombeke verwees naar de ervaringen van het eerste opstartjaar van de nieuwe bestuursmeerderheid. Hij verwees ook naar de lokale samenwerking met kartelpartner sp.a in de gezamenlijke sp.a-spirit-fracties. 'Het is nieuw in de Gentse politiek en het moet allemaal even wennen. Maar Gent heeft op vele terreinen een laboratoriumfunctie. Laat dat ook zo zijn voor de politieke samenwerking. Want er is heel wat meer dat ons bindt, dan ons van elkaar onderscheidt.'

Voor een Vlaams, progressief en links-liberaal project

Tenslotte deed Frank Bombeke een oproep tot 'alle leden en sympathisanten om verder de inhoudelijke lijnen van het Vlaams, progressief en links-liberaal project van spirit uit te zetten, om respect en vertrouwen te krijgen, in de eerste plaats door in onszelf te geloven. En om, zoals onze nieuwe nationale voorzitter Bettina Geysen het zo treffend poneert, daden van bestaan te stellen. Er is werk aan de winkel voor 2008. Doe mee. Hou de spirit in onze mooie stad Gent'

Foto: Ramzi Hashisho - Libanon

zaterdag 26 januari 2008

Leerlingenconcert MUDA

We hebben een boontje voor de enthousiaste ploeg leerkrachten, directie en leerlingen van de Gentse kunsthumaniora MUDA Instituut voor Muziek en Dans. Liever dan thuis naar een muziek- en dansfilm op Vijf-TV te kijken (zoals gisteren bijvoorbeeld), maken we het allemaal graag live mee. Aanstaande dinsdag 29 januari om 20u dus naar het leerlingenconcert in De Rode Pomp.

MUDA Instituut voor Muiek en Dans www.muda.be
De Rode Pomp http://users.pandora.be/rodepomp

vrijdag 25 januari 2008

Gouverneur schorst hoofddoekenbesluit OCMW

De Gentenaar online 25.01.2008 bericht

"Gouverneur André Denys heeft het besluit van de OCMW-raad geschorst dat het dragen van een hoofddoek door OCMW-personeel toeliet. Denys doet dat op basis van artikel 42 van de OCMW-wet, die zegt dat het administratief en geldelijk statuut van het stads- en OCMW-personeel gelijk moet zijn.

Het raadsbesluit was er gekomen via een wisselmeerderheid van Groen! en SP.A/Spirit. Dat besluit was dan weer een reactie op de eerdere beslissing van de gemeenteraad, die het dragen van een hoofddoek en andere uiterlijke religieuze kenmerken verbood. Ook dat gebeurde met een wisselmeerderheid, van Open VLD, CD&V/N-VA en Vlaams Belang.

OCMW-voorzitter Geert Versnick (VLD), die net als CD&V en N-VA een klacht had ingediend bij de gouverneur tegen het raadsbesluit, toont zich verheugd. SP.A/Spirit en Groen! beraden zich over verdere stappen."

Wordt dus vervolgd.

donderdag 24 januari 2008

Aanrijding in MoscouVeelbelovende trailer van een Nieuwe Gentse Vlaamse film "Aanrijding in Moscou".
www.aanrijdinginmoscou.be

woensdag 23 januari 2008

Vliegen over de Sint-Lievenspoort

De Fietsersbond Gent voerde dinsdag 22 januari actie aan het kruispunt Sint-Lievenspoort.

De fietsinfrastructuur is verbeterd op de oversteek van het dubbelrichtingsfietspad Frère Orbanlaan/Zuidparklaan als je van de Zuid richting Ledeberg fietst. Maar de timing van de verkeerslichten doet deze verbetering teniet.

Er is een perfect fietspad (Frère Orbanlaan), men creëert met de trambrug over de Schelde een mooi vervolg richting Ledeberg/Merelbeke, maar men demotiveert de minder fitte of assertieve fietser of voetganger door een te korte oversteektijd. Ouderen en ouders met kleine kinderen op de fiets geraken hier niet in 1 keer over het kruispunt.

Richting Ledeberg is het slechts 8 seconden groen voor fietsers en voetgangers. Wie niet over raakt in 1 keer mag in weer en wind een tweede keer twee minuten wachten.

Dit is maar één van de dingen die verkeerd gaan op dit kruispunt.

Heel wat problemen ontstaan door de verwarrende situatie met de verschillende fietsers- en voetgangersverkeerslichten, die dan nog eens verschillen tussen de eerste en de tweede helft van de oversteek:
- fietsers blijven ten onrechte wachten terwijl ze al groen hebben, waardoor ze even later het voordeel van een voorsprong verliezen en kunnen aangereden worden door afslaande auto's...
- vele fietsers denken nietsvermoedend dat het licht op groen springt, terwijl het eigenlijk het licht voor het tweede deel van de oversteek is...
- verkeersagressie doordat sommige automobilisten ten onrechte denken dat fietsers door het rood rijden (omdat de automobilisten de voetgangerslichten zien)...
- het kruispunt is niet voorzien op grote aantallen fietsers

Het antwoord van het Vlaams Gewest op deze problemen: "er kan niets aan gedaan worden want de doorstroming van het autoverkeer primeert".
Nochtans heeft dit kruispunt 2 rijstroken in alle richtingen plus een fly-over (2x2 rijstroken) boven het kruispunt, en een tunnel (2x2 rijstroken) onder het kruispunt.

Voor fietsers en voetgangers is dit kruispunt belangrijk omdat het de verbinding is tussen Ledeberg/de hoofdfietsroute langs de Schelde/Merelbeke en het stadscentrum.

En met de Fietsersbond stel ik dan ook de vraag: welke mobiliteit willen wij?
------------------------------------------------------------------
Fietsersbond Gent (Perpetuum Mobile)
fietsersbond.gent@gmail.com
www.fietsersbond.be
A. Musschestraat 89, 9000 Gent
GSM: 0479/77.59.20

dinsdag 22 januari 2008

West-Vlaams Democratisch Front

De Nieuw-Gentse Alliantie (N-GA) wil Gent op 30 maart onafhankelijk verklaren . Maar de aanhangers van "Gent onafhankelijk" zitten vooral op de kap van de West-Vlamingen. Die hebben op hun beurt het West-Vlaams Democratisch Front (WDF) opgericht.

Het WDF verdedigt de belangen van alle West-Vlamingen en heeft bijzonder aandacht voor de West-Vlamingen die buiten de eigen provincie wonen.

Mijn commentaar op deze burenruzie? Een portie gezond Gents chauvinisme kan geen kwaad, vind ik. Maar trop is teveel, om het met een beruchte Brusselaar te zeggen. West-Vlamingen zijn wél welkom in Gent, de hoofdstad van de Vlaanders. Zeeuws-Vlamingen trouwens ook. Er wordt dus niet gelachen met de West-Vlamingen, noch met de Zeeuws-Vlamingen! Verstaan, beste mede-Gentenaars?! Of moeten we het ondertitelen misschien?

Omdat ik voor de vrije nieuwsgaring en de vrijheid van meningsuiting ben, hier meer info over de protagonisten

N-GA www.gentonafhankelijk.org
WDF www.westvlaamsdemocratischfront.blogspot.com
westvlaamsdemocratischfront@gmail.com

zondag 20 januari 2008

Suez regeert het land

Over de hoge energierekeningen die we als consument aan Electrabel betaalden. Over de eenzijdige keuze van Electrabel voor milieubelastende steenkool- en kernenergie. Hoe we nadien verkocht werden aan Suez. En hoe Electrabel en Suez nog steeds het mooie weer maken in onze contreien en ons een windmolen voor onze ogen draaien. Dit "Chicken Run"-achtig filmpje van Greenpeace :-) via deze koppeling www.electrabrol.be

Lees ook Klassejustitie (Geert Lambert, 12.01.2008)

vrijdag 18 januari 2008

Gentenaars genomineerd voor Cultuurprijzen Vlaanderen 2007

Minister van Cultuur Bert Anciaux (spirit) maakte de namen bekend van de genomineerden voor de Cultuurprijzen Vlaanderen 2007 (Persbericht Bert Anciaux 08.01.2008) . De bekendmaking van de laureaten met de uitreiking van de cultuurprijzen gaat door op 4 februari in De Singel in Antwerpen.

En dit zijn de genomineerde Gentenaars.

Architectuur : Coussée & Goris
Beeldende kunst : Berlinde De Bruyckere en Anouk De Clercq
Cultureel erfgoed : Sylvia Van Peteghem
Jeugdtheater : Studio Okra
Jeugdliteratuur : Carl Cneutt
Muziek : Wouter Vandenabeele
Vrijwilliger : Stadskrant Tiens Tiens, maar ook een beetje Open Kamp Scouts en Gidsen Vlaanderen omdat Gouw Gent de eerste was om zo'n Open Kamp te organiseren.

De nominaties werden door een professionele jury gemaakt, maar vanaf 21 januari kan het publiek ook stemmen. Meer info op www.cultuurprijzen.be

Ik heb zeker een boontje voor Wouter Vandenabeele, een rasmuzikant met enorm veel verdiensten. En voor de Stadskrant Tiens Tiens, trouwens één van mijn favorieten op deze blog. Zij hebben alvast mijn stem (vanaf 21 januari).

www.cultuurprijzen.be

donderdag 17 januari 2008

It's a free world

Wouter Van Bellingen kwam onder de indruk van de nieuwe film van Ken Loach en publiceerde er volgend opiniestuk 'It's a Free World...' Op naar een écht vrije wereld!' over in De Morgen 17.01.2008. Wouter Van Bellingen is nationaal secretaris van Spirit en schepen van Jeugd, Internationale Samenwerking en Burgerzaken in Sint-Niklaas."Vorige week was ik aanwezig op de avant-première van de nieuwste film van Ken Loach: It's a Free World... Op zich geen opzienbarend feit, ware het niet dat die voorstelling werd georganiseerd door de Britse ambassade. En deze Britse regisseur al meer dan dertig jaar bekend is als criticaster van het Britse politieke en sociale systeem door films zoals onder meer Kes en Looks and smiles.

Kun je je voorstellen dat de Belgische ambassadeur in Litouwen de reeks Matroesjka's vertoont aan de collega's? Ik niet.

It's a Free World... (let op het beletselteken) vertelt het verhaal van een alleenstaande moeder die een rekruteringsbedrijf opstart en er niet voor terugdeinst de Oost-Europese werknemers en illegale migranten uit te buiten. De film is een aanklacht tegen het politieke wanbeleid en de onwil om de problemen van verdeeldheid en ongelijkheid binnen de Britse maatschappij aan te pakken. Tijdens de nabespreking van It's a Free World... klonk er scherpe kritiek tegen de ongebreidelde economische migratie en mensenhandel.

Halt aan wantoestanden

Ik moet zeggen: de film was er pal op en heeft me een aantal slapeloze nachten bezorgd. Er restte me één troost: de situatie speelde zich niet af in ons land maar in Groot-Brittannië, dat zijn economie na de desastreuze conservatieve jaren van Thatcher en Major enkel nog draaiende kon houden met een uitgekleed sociaalzekerheidsstelsel, met de broodnodige Oost-Europese werknemers en illegale migranten.

Mijn geruststelling was evenwel van korte duur. De oranje-blauwe onderhandelaars hebben op een 'blauwe' maandag ook al een voorstel van economische migratie op papier gezet. Niet dat ik op zich tegen economische migratie ben. Alleen moet die niet ingegeven zijn door een puur economisch winstbejag. (Wat denkt trouwens het ACV over dat virtuele akkoord?) Economische migratie dient voor mij om de informele en illegale arbeidsmarkt onder controle te houden en zo te voorkomen dat er een duale arbeidsmarkt en een duale samenleving ontstaan met rechthebbenden aan de ene kant en rechtlozen aan de andere. Het is met andere woorden een zoektocht naar een systeem om de aantrekkingskracht die de informele arbeidsmarkt uitoefent meer te beheersen en op die manier ook een aantal sociaaleconomische basisrechten toe te kennen aan migranten die hoofdzakelijk uit economische motieven in België verblijven. Daartoe moeten we - in een Europese context - de huidige wantoestanden die zich nu vaak voordoen een halt toeroepen.

En-en-verhaal

Het kernwoord voor succes is circulaire migratie. In zo'n systeem moeten potentiële migranten de kans krijgen om in een opleidingscentrum, dicht bij de deur, een korte opleiding te volgen. Na een bepaalde periode van tewerkstelling binnen de EU kan de arbeidsmigrant, vanuit het opleidingscentrum, een gegarandeerde begeleiding krijgen voor een reïntegratie in de arbeidsmarkt van het land van herkomst. Bovendien zou zo'n migrant na het tweemaal doorlopen van die cyclus een permanente arbeidsvergunning kunnen krijgen. En door middel van quota kan er uitdrukkelijk voor gezorgd worden dat de braindrain in de herkomstlanden vermeden wordt.

Maar door voorstander te zijn van een duurzame, economische migratie is het niet bedoeling de huidige werklozen in de kou laten staan. Integendeel ook in eigen land moet het evenwicht bewaard blijven. Economische migratie mag ons dus niet van onze plicht ontslaan om werklozen hier aan werk te helpen. Er moet werk gemaakt worden van een activerend werkloosheidsbeleid, een overheveling van het werkgelegenheidsbeleid naar de gewesten, bijzondere aandacht voor kansengroepen en ten slotte een verdere verlaging van de lasten op arbeid, in het bijzonder op laagste lonen en 50-plussers.

Dat is een en-en-verhaal. Want vanuit economisch perspectief hebben we mensen van buiten Europa gewoon nodig om onze sociale zekerheid overeind te houden. Het is al vaker gezegd maar het blijft wel een feit: door de alsmaar toenemende vergrijzing dreigt dat systeem immers onbetaalbaar te worden.

Economische migratie is met andere woorden geen louter economisch verhaal. Het is ook een sociaal verhaal. Daarom moeten er niet alleen nieuwe migranten aangetrokken worden vanuit economische overwegingen, maar ook de mensen die hier al jaren leven, die goed ingeburgerd zijn en de taal spreken, moeten naar analogie van onze buurlanden Nederland en Duitsland de nodige papieren krijgen, zodat zij ook op een wettelijke manier en voor een redelijk loon kunnen werken. Mensen willen helemaal niet afhankelijk zijn van deze of gene instantie. Ze willen aan de slag. Die boodschap hoor ik steeds weer opnieuw.

Ik hoop dat ook in de dromen van de toekomstige onderhandelaars iedereen het recht heeft om in een échte Free World een duurzaam leven uit te bouwen. Of zoals een personage in de film het verwoordt: elk kind is gelijkwaardig en het heeft recht op evenveel kansen. Ongeacht zijn afkomst, geslacht of ras. Het is aan ons, politici, om hen die kansen te geven.

It's a Free World... van Ken Loach speelt sinds deze week in de bioscoop

Wouter Van Bellingen is nationaal secretaris van Spirit en schepen van Jeugd, Internationale Samenwerking en Burgerzaken in Sint-Niklaas."

- Ken Loach (WikipediaNederlands en Wikipedia Engels)
- Recensie en commentaar over de film op Gent Blogt It's a free world

woensdag 16 januari 2008

Spirit tevreden over redelijkheid in hoofddoekendebat Oost-Vlaanderen

Spirit-voorzitter Bettina Geysen en spirit-provincieraadslid Oost-Vlaanderen Goedele De Cock zijn tevreden dat de VLD vandaag heeft afgezien van het voornemen om een amendement in te dienen op het voorstel van Vlaams Belang dat het dragen van een hoofdoek voor personeel van de provincie zou verbieden. (spirit-persbericht 16.01.2008)

Bettina Geysen mét.... tijdens nieuwjaarstoespraak op 13.01.2008
Op 14 november 2007 legde Vlaams Belang een eerste keer het voorstel neer om hoofddoeken en andere religieuze symbolen te verbieden voor personeel van de provincie. Dat voorstel werd toen weggestemd. Een licht gewijzigd voorstel werd vandaag opnieuw ter stemming gelegd. Tot vandaag liet VLD uitschijnen dat zij het voorstel zou amenderen zodat een hoofddoekenverbod een werkelijkheid zou kunnen worden.

Vandaag besliste VLD haar amendement niet neer te leggen. Spirit-voorzitster Bettina Geysen, die op de nieuwjaarsreceptie van spirit vorige zondag hard uithaalde tegen een hoofddoekenverbod, is erg opgetogen. “Ik ben blij dat er geen nieuwe schotten zijn geplaatst die een open en tolerante samenleving in de weg staan. We moeten stoppen met polarisatie op basis van verschillen tussen mensen. Net het aanvaarden van die diversiteit in alle echelons van de samenleving zal er voor zorgen dat mensen minder verkrampt reageren op diversiteit”.

Ook spirit-provincieraadslid Goedele De Cock reageert opgetogen. “De redelijkheid bij VLD heeft de overhand genomen. Daar kan ik enkel tevreden over zijn.”

Oost-Vlaamse provincieraad stemt hoofddoekenverbod weg

De Oost-Vlaamse provincieraad heeft zonet (deze namiddag 16.01.2008) het VB-voorstel van hoofddoekenverbod weggestemd. Gisteren nog had ons spirit-provincieraadslid Goedele De Cock haar collega's opgeroepen om het dreigende hoofddoekenverbod resoluut af te wijzen (spirit-persbericht 15.01.2008). Ze worden wijs in onze provincie!
De Oost-Vlaamse provincieraad

dinsdag 15 januari 2008

Spirit wijst hoofddoekenverbod in Oost-Vlaanderen resoluut af

Spirit-provincieraadslid Goedele De Cock roept haar collega’s raadsleden op om morgen tegen het door de VLD geamendeerde voorstel van Vlaams Belang te stemmen. Dat voorstel verbiedt het dragen van een hoofddoek voor personeel van de provincie. (Persbericht spirit 15.01.2008)

Morgen, woensdag 16 januari, wordt de agenda van de Oost-Vlaamse provincieraad ontsierd door een voorstel van Vlaams Belang om een verbod op het dragen van uiterlijke symbolen van religieuze, filosofische, levensbeschouwelijke, politieke aard… alsnog in te voeren voor het personeel van de provincie. De Open Vld heeft op het voorstel van het VB een amendement ingediend. Een bocht van 180 graden, omdat diezelfde partij eind vorig jaar een dergelijk verbod afwees. Spirit-provincieraadslid Goedele De Cock noemt dit een schoolvoorbeeld van inconsequentie en zal met hand en tand de keuzevrijheid van het individu verdedigen.

Men kan ervan uitgaan dat dit verbod eigenlijk slaat op de hoofddoeken. Spirit is van oordeel dat de hoofddoek niet kan worden opgelegd, maar ook niet verboden kan worden. Als iemand het dragen ervan ziet als een uiting van haar geloof, dan is het haar volste recht om een hoofddoek te dragen, ook op het werk, en ook bij de overheid.

Goedele De Cock: "Het dragen van een hoofddoek is niet in tegenspraak met het principe van de neutraliteit van de overheid, integendeel!" Niemand twijfelt aan het belang van de scheiding tussen religie en staat. De overheid mag als instelling geen religieuze voorkeur laten blijken en het religieloos maken van overheidsgebouwen is hiervan een logisch gevolg. Ook het afdwingen van een volledige neutraliteit in het handelen van ambtenaren is terecht. Elke burger heeft immers het recht op dezelfde onafhankelijke dienstverlening.

Het verbieden van het dragen van een hoofddoek bij ambtenaren is volgens spirit wél een schending van die neutraliteit. Ofwel sta je neutraal tegenover alle burgers en respecteer je hun identiteit los van de manier waarop ze die uiten, of je respecteert dit niet en dan ben je niet meer neutraal. Het uiten en beleven van de eigen identiteit behoren tot de vrijheid van elk individu, ook van hen die voor de overheid werken. "In een diverse samenleving is het normaal dat een overheid de diversiteit van haar bevolking in haar personeel weerspiegeld ziet," aldus nog De Cock.

De kledij die iemand draagt zegt iets over die persoon, maar heeft geen impact op de ander. Een ambtenaar met een voetbaltruitje van Club Brugge zal bij een Gentenaar niet de vrees voor slechte dienstverlening oproepen. Het zien dragen van een hoofddoek bekeert niet. Het tast het handelen van mensen niet aan én het schendt het beeld van een neutrale overheid niet. Dat zou het wél doen als de overheid het dragen van een hoofddoek als een uniform zou opleggen voor àlle ambtenaren, maar dit is in dit debat niet het geval.

Naast inhoudelijke argumenten heeft het Oost-Vlaams spirit-provincieraadslid ook vragen bij de ambiguïteit van de Open Vld in dit debat. Als de Open Vld met het VB een wisselmeerderheid kan vormen, doorbreekt de partij het cordon sanitaire om het verbod op hoofddoeken in te voeren. Goedele De Cock: "Net in haar pro-houding voor het verbod stelt de liberale partij me teleur. Als er iets is wat ik bij de liberalen apprecieer, is het de vrijheidsgedachte, de keuzevrijheid voor het individu en precies aan deze gedachte – hun basisgedachte bij uitstek – verzaken ze!" Het donkerblauwe komt steeds meer op de voorgrond te staan, de verrechtsing is duidelijk.

Spirit gelooft sterk in de kracht van ontmoeting. De vrijheid van elk individu is hierbij primordiaal, maar die vrijheid eindigt waar de vrijheid van de ander begint. De vrijheid om een hoofddoek te dragen schendt echter niet de vrijheid van anderen. Dat we dat aan een liberale partij als Open Vld nog moeten uitleggen, is triest. Maar allicht ligt daar het verschil tussen links-liberalisme enerzijds, en de gesloten Vld anderzijds.

Goedele De Cock, spirit-provincieraadslid Oost-Vlaanderen
Goedele De Cock, spirit

maandag 14 januari 2008

Sociale huurders hebben recht op mooie woonomgeving

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers - lid van de Commissie Wonen in het Vlaams Parlement en bestuurder van huisvestingsmaatschappij SHV Scheldevallei - zegt dat het niet afwerken van de omgeving rond sociale woonprojecten bij bewoners tot frustratie leidt. “De omgevingsaanleg rond sociale woningen laat veel te lang op zich wachten. Je hebt dan wel nieuwe of mooi gerenoveerde woningen, maar ze staan midden in een woestenij”, zegt Jan Roegiers van spirit. (Persbericht Jan Roegiers, 14.01.2008)

In de nieuwe sociale huurwet, die op 1 januari 2008 van kracht werd, gaat er heel veel aandacht naar de plichten van sociale huurders, zoals het feit dat ze bereid moeten zijn Nederlands te leren. Maar zij hebben volgens de spirit’er ook rechten. Eén van die rechten is dat de omgeving van de woningen binnen een aanvaardbare termijn wordt afgewerkt. Als de omgeving niet kwaliteitsvol is ingericht kan er immers vlug verval ontstaan.

Roegiers kent enkele voorbeelden in het Gentse van hoe belabberd de omgeving rond sommige sociale woningen is: grote modderpoelen aan de Wolterslaan bij de gerenoveerde appartementsblokken van het Scheldeoord tussen de Jan Delvinlaan, het Charles van Lerbergheplein, de Wolters- en de Emiel Moysonlaan, Oost-Duitse toestanden in de Vogelhoekwijk in Ledeberg en hetzelfde geldt voor de Jan Lampensstraat, nabij de Ferrerlaan, waar een straat niet ingericht geraakt.

Het is de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuurwerken, die instaat voor de omgevingsaanleg. Maar veel dossiers dateren al van jaren geleden. De stad Gent treft echter geen schuld voor de grote vertraging, de dossiers raken in Brussel maar niet goedgekeurd. Roegiers wijst erop dat het al heel lang duurt voor een huisvestingsproject wordt goedgekeurd. Het is dan ook hemeltergend dat de projecten voor de omgevingsaanleg opnieuw zolang aanslepen. Met nieuwe decreten als dat op de bodemsanering is er nog meer vertraging.

Jan Roegiers stelt ook voor de budgetten voor de omgevingsaanleg op te trekken. In 2007 was dat voor heel Vlaanderen 51,9 miljoen euro. “De doorlooptijd van een dossier moet drastisch worden ingekort en de procedures moeten ingrijpend worden vereenvoudigd.” Hij oppert tenslotte dat het bij sommige bouwprojecten misschien beter is eerst met de omgevingsaanleg te beginnen.
Binnenkoer van Scheldeoord (14.01.2008), waar de omgevingsaanleg eindelijk zou beginnen.
Jan Roegiers stelde de bevoegde minister Marino Keulen hierover vragen in het Vlaams Parlement. Hier is het volledige dossier : vraag, antwoord en bijlagen met lijsten. Wie dus wil weten hoe het nu zit met de omgevingsaanleg van het sociaal wooncomplex in zijn/haar buurt heeft hier het nodige leesvoer.

Scheldeoord (Gentblogt, 17.10.2006)
Dossier Vlaams Parlement Omgevingsaanleg sociale wooncomplexen in het Gentse
Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers - Persbericht 14.01.2008
Huurder heeft rechten (De Gentenaar, 14.01.2008)

zaterdag 12 januari 2008

De rechtvaardigheidsindex van spirit

Spirit wil dat sommige luxeproducten zoals dure wagens of verre reizen uit de indexkorf worden gehaald. Een prijsdaling voor die producten vertraagt de indexstijging, terwijl net de dagelijkse producten voor de mensen met een laag of gemiddeld inkomen snel duurder worden.

Daarom voerde de Gentse spirit-afdeling met haar mandatarissen vrijdag 11.01.2008 actie aan het Zuid. Gemeenteraadslid en spirit-fractieleider in de Gentse gemeenteraad Annelies Storms reed een Porsche voor, met de vraag om die uit de indexkorf te halen.

De prijsdalingen van luxegoederen zoals een Porsche of een citytrip naar New York doen de prijsstijgingen van basisproducten zoals brood of energie grotendeels teniet. Daardoor is het langer wachten op een indexaanpassing van lonen, uitkeringen en pensioenen. Dat is geen probleem voor wie zich die luxegoederen kan veroorloven. Maar een aanslag op de portemonnee van mensen die in hoofdzaak basisproducten aankopen.

Daarenboven levert een indexaanpassing een minister of topmanager maandelijks 150 euro netto op, terwijl diezelfde indexaanpassing voor een arbeider of bediende met een loon van 1500 euro maandelijks amper 30 euro oplevert. En iemand die rond moet komen met een leefloon of klein pensioen van 800 euro moet het stellen met maandelijks amper16 euro extra. Spirit vindt deze situatie fundamenteel onrechtvaardig en ijvert voor een rechtvaardig alternatief.

Annelies Storms (op de foto met Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers): “Als links-liberale partij hecht spirit veel belang aan economische ontwikkeling en welvaartscreatie. Maar tegelijk willen we dat die welvaart aan zoveel mogelijk mensen ten goede komt. Zowel hier bij ons als in de rest van de wereld. Het systeem van de index financiert nu mee de luxe-uitgaven van zij die het nu al goed hebben. Onze zorg gaat uit naar de vele mensen met een laag of gemiddeld inkomen. Een kwestie van rechtvaardigheid.”

Veel meer info over spirit en de index op http://www.bloggen.be/rechtvaardigheidsindex/
Nablog 18.01.2008: Nu mét foto's zoals deze van spirit-teamlid Jethro Mortier en spirit-gemeenteraadslid Ilknur Cengiz in druk gesprek met winkelende mevrouw.

vrijdag 11 januari 2008

Bert Anciaux wordt ridder van Oranje-Nassau

Anciaux wordt Ridder Grootkruis in orde van Oranje-Nassau (Belga-bericht 10.01.2008)

"Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux krijgt de Nederlandse koninklijke onderscheiding 'Ridder Grootkruis in de orde van Oranje-Nassau'. Hij krijgt die onder meer voor zijn inzet voor het bevorderen van de culturele betrekkingen tussen Vlaanderen en Nederland, meldt de Nederlandse ambassade in Brussel.

Nederlands minister voor Europese Zaken Frans Timmermans zal de onderscheiding op dinsdag 15 januari uitreiken in het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel. Dat werd in juni 2004 geopend.

Nederland ziet dit huis als "het meest tastbare bewijs van het persoonlijke engagement van minister Anciaux bij het intensiveren van de Vlaams-Nederlandse culturele betrekkingen".

De onderscheiding is ook een erkenning voor de nauwe betrokkenheid van minister Anciaux bij de Brakke Grond - het Vlaams cultureel centrum in Amsterdam - en de Nederlandse Taalunie en de tijdschriften 'Ons Erfdeel', 'Septentrion' en 'The Low Countries'. (SVR)"


Als eerbetoon aan onze cultuurminister mét spirit ...... kan dat wel tellen.

Minister Bert Anciaux www.ministeranciaux.be
Nederlandse Ambassade te Brussel www.nederlandseambassade.be
Vlaams-Nederlands Huis deBuren www.deburen.eu
Brakke Grond www.brakkegrond.nl
Nederlandse Taalunie http://taalunieversum.org
Ons Erfdeel http://www.onserfdeel.be/nl/uit_onserfdeel.asp
Septentrion http://www.onserfdeel.be/nl/uit_septentrion.asp
The Low Countries http://www.onserfdeel.be/nl/uit_tlc.asp

woensdag 9 januari 2008

Jeugd voor 1 euro naar het museum

Vanaf 1 juli 2008 bezoeken álle kinderen en jongeren onder de 26 jaar de Vlaamse musea voor 1 euro (Bert Anciaux, persbericht 09.01.2008)

'Jong geleerd is oud gedaan! Wie van kindsbeen af de cultuurmicrobe te pakken krijgt, blijft meestal een actieve cultuurparticipant en geeft dit ook door aan zijn kinderen. Daarom voert Vlaams minister van Cultuur en Jeugd Bert Anciaux (spirit) een vast museumtarief van 1 euro in voor alle kinderen en jongeren onder 26 jaar. De verlaging van het tarief is van toepassing op de grootste en bekendste musea van Vlaanderen. In Gent gaat het om het Design museum, het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK), het Museum voor Schone Kunsten (MSK), het Dr. Guislain Museum en het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT).

Deze opmerkelijke maatregel is verankerd in het nieuwe Erfgoeddecreet waarvan het voorontwerp door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Met het éénduidige 1 euro-tarief hoopt de minister niet alleen om de museumdrempel te verlagen en de bezoeken door de jeugd gevoelig op te drijven, maar ook om van kinderen en jongeren meer actieve, betrokken bezoekers te maken. De musea zullen immers in staat zijn deze doelgroep in kaart te brengen om er in hun beleid specifiek rekening mee te houden.


De tijd dat musea alleen aan stoffige schilderijen doet denken, is al lang voorbij. Het project 'AmuseeVous', waarmee jongeren met hun Rock Werchter-polsband gratis de musea kunnen bezoeken, bewijst dat een budgetvriendelijk jongerenparticipatiebeleid in de musea succes heeft. Omdat er tot op vandaag geen eenduidige prijzenpolitiek wordt gevoerd, is het moeilijk om de jonge van de andere museabezoekers te onderscheiden. Uit geïnterpreteerde bezoekerscijfers van de musea waarvoor de 1 euro-regel zou gelden, blijkt dat op de 2 miljoen bezoekers per jaar, er minstens 450.000 kinderen en jongeren jonger dan 26 jaar zijn. Dit is dus een kwart van de bezoeken. Deze cijfers tonen aan dat jongeren en kinderen de weg naar het museum al goed vinden. Maar het kan altijd beter.

De helft van de bezoekers onder 26 jaar bezoekt een museum in schoolverband. Naargelang het museum varieert het percentage van bezoekers aan jongerentarief ten aanzien van het totale aantal bezoekers tussen de 10% en 57%. De musea die het sterkst scoren bij jongeren en het grootste aandeel in het totale cijfer vertegenwoordigen, zijn niet toevallig diegenen die het best aansluiten bij het schoolse curriculum en de jaarlijkse schoolreizen, zoals het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, Bokrijk en het In Flanders Fieldsmuseum in Ieper. Deze musea halen bij dit publiek meer dan de helft van hun bezoekers. Ook enkele minder evidente musea zoals het Modemuseum in Antwerpen, en Dr. Ghuislainmuseum in Gent trekken een jong publiek aan. Dat valt meestal te verklaren door een gericht kind- en jongerenvriendelijk beleid of een thema dat duidelijk aanslaat bij jongeren.

Op dit ogenblik zijn een groot aantal Vlaamse topmusea gratis of zo goed als gratis voor kinderen tot 12 jaar. Door de invoering van het jongerentarief breidt de doelgroep niet alleen uit tot de -18 jarigen (prijzen tussen 12 en 18 jaar variëren momenteel van gratis tot 10 euro), maar zelfs tot de -26-jarigen (ook hier variëren de prijzen momenteel tussen gratis en 10 euro). Het is nu de bedoeling dat de musea ingedeeld op het Vlaamse niveau eenzelfde prijsbeleid voor jongeren voeren. Het 1 euro-tarief is een maximum. Dit betekent dat gratis bezoek voor kleine kinderen of voor speciale acties uiteraard mogelijk blijft.

De 1 euro-toegangsprijs is zowel van toepassing voor individuele bezoeken als voor bezoeken in groeps- of klasverband; en dit zowel voor permanente als voor tijdelijke tentoonstelling. De regeling beperkt zich niet tot Vlaamse jeugd maar is van kracht voor álle kinderen en jongeren, ook vanuit het buitenland. De identiteitskaart geldt als enige controlemiddel.

Volgens Bert Anciaux is dit een regeling die financieel interessant is en die ook uitblinkt in duidelijkheid en eenvoud. De minister is ervan overtuigd dat jongeren of ouders met kinderen erdoor geprikkeld zullen worden en vaker een museum bezoeken. Bovendien kunnen heel wat scholen, kunsteducatieve organisaties en verenigingen, alsook individuele leerkrachten en opvoeders in hun programma niet alleen intenser met erfgoed kennis maken, maar in de musea ook inspiratie vinden voor tal van educatieve en creatieve trajecten. De frequente museumbezoeker krijgt door dit laagdrempelig tarief de kans meer musea en tentoonstellingen aan te doen, of zijn lievelingsmuseum vaker binnen te lopen.

“De drempel om een museum te bezoeken kan het makkelijkst op jonge leeftijd overwonnen worden en legt de basis voor een museumminnende toekomst. Tegelijkertijd moedigt deze maatregel de betrokken musea aan om extra inspanningen te leveren voor een kind- en jongerenvriendelijke werking” zegt minister Anciaux. Van de musea verwacht de minister een correcte en nauwkeurige monitoring van het aantal bezoeken en flankerende maatregelen zoals een uitgebalanceerd communicatie- en educatief beleid. “Musea moeten weer hip worden; het moet een plek zijn waar jongeren goed opgevangen worden en zich welkom voelen.” De minister zal deze actie dan ook blijvend promoten met partners als AmuséeVous, CJP en CultuurNet. Om de musea te compenseren voor hun inspanningen voorziet Anciaux jaarlijks 1 miljoen euro. Hij rekent op een terugverdieneffect: hij wil het jongerenbezoek echt spectaculair zien toenemen.

Met dit praktijkvoorbeeld wordt het pleidooi voor stevigere interculturele trajecten dat de minister op de ministerraden van Europese Unie en binnen de Raad van Europa reeds herhaaldelijk hield nog sterker onderbouwd. “Een cultuur van een gemeenschap leer je ook expliciet in de musea kennen. Ik hoop dat hiermee een duidelijke aanzet is gegeven voor een uniek prijzenbeleid binnen de hele Europese Unie” aldus de minister.

Daar de Vlaamse Gemeenschap voorlopig geen eigen musea heeft in Brussel zal Bert Anciaux een convenant met de federale overheid nastreven om deze 1 euro-regeling ook te realiseren in één of meer topmusea in de hoofdstad.'

Bert Anciaux
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brusselse aangelegenheden
--------------------------------------------------------------------------------
Uit de uitgebreide lijst, hieronder de Gentse musea waar kinderen en jongeren onder de 26 jaar, vanaf 1 juli 2008 voor maximum 1 euro welkom zijn.

Design museum
Stedelijk museum voor Actuele Kunst (SMAK)
Museum voor Schone Kunsten (MSK)
Museum Dr. Guislain
Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (Miat)

dinsdag 8 januari 2008

Hoofddoekje leggen, niemand zeggen

Opgedragen aan Gesloten VLD die, opgejaagd door VB en LDD, totaal on-liberaal volhardt in haar jacht op de hoofddoek. Tot in de Oost-Vlaamse provincieraad van aanstaande 16 januari toe (De Gentenaar, 08.01.2008) waar de VLD een voorstel in die zin indient.

Zakdoekje leggen,
Niemand zeggen,
Ik heb de hele nacht gewerkt.
Twee paar schoenen heb ik afgewerkt:
Een van stof en een van leer,
Hier leg ik mijn zakdoekje neer.

Vervang het woord zakdoek door hoofddoek....en besef met wat voor een kinderspel we door de aanstokers en pesters op de (politieke) speelplaats nu al maanden moeten bezig zijn. In dit kinderspel moet wie verliest 'in het kot'.

Vogeltje gij zijt gevangen
in een kotteke zult gij hangen
gij blijft hier,
gij blijft hier
lieve vogel,
gij blijft hier.

In wiens Belang? Over welke hoofden heen? Op wiens kap?
Vrouwen mét en zonder, tijdens straatactie aan het Gentse stadhuis 26.11.2007 (Foto Blokbuster)

maandag 7 januari 2008

Bert Anciaux springt Bettina Geysen bij

In een opiniestuk in De Morgen van 07.01.2008 verdedigt Bert Anciaux Spirit-voorzitter Bettina Geysen. Voor de volledigheid en om het eerder 'interne kartelkeukendebat' af te sluiten neem ik dit opiniestuk toch nog op. Ik heb 2 passages die over de inhoud gaan, heel even in het vet gezet. En ik wil het in het vervolg liefst alleen nog over de inhoud hebben.

'Het uitgebreide interview in De Morgen met onze voorzitster Bettina Geysen (DM 31/12) werd de voorbije dagen door een aantal opiniemakers nogal makkelijk herleid tot een loos dreigement van een partij met zelfmoordgedachten. Los van het feit dat het vraaggesprek over veel meer ging dan over de relatie met de kartelpartner, begrijp ik de commotie niet goed. Natuurlijk is de onderhandeling over de lijstvorming relevant voor een politiek project. Wie zich daar als politicus of politiek commentator over verwondert, doet de redelijkheid geweld aan. Spirit postjespakkerij verwijten door zelf uitspraken hierover buiten hun context te plaatsen geeft aan dat deze critici dit weten als geen ander. Bettina's antwoord over de lijstvorming van 2009 was niets meer dan een consequente hypothese, voortbordurend op haar inhoudelijke standpunten.

Natuurlijk mag de lijstvorming voor de regionale en Europese verkiezingen op dit moment niet onze hoofdbekommernis zijn. En dat is het ook niet. Na de jongste verkiezingsuitslag heeft Spirit zichzelf en zijn boegbeelden streng geëvalueerd. Hieruit is geconcludeerd dat een scherpe en duidelijke profilering noodzakelijk is. Wij zijn overtuigd van de inhoudelijke meerwaarde van Spirit, van onze manier van werken en van de breekpunten die ons duidelijk onderscheiden van andere partijen. Wel is gebleken dat de boodschap onvoldoende bij de kiezer is overgekomen. Mensen moeten weten waarvoor we staan. Deze oefening heeft niets te maken met onze kartelpartner. Die identiteit en de perceptie ervan zijn de opdracht van Spirit, zijn militanten, de mandatarissen en het partijkader.

Het uitlichten van de ambities van Spirit inzake zijn politieke vertegenwoordiging in de parlementen gaat voorbij aan de crucialere vraag hoe een kartel een verlies verwerkt. Of een kartel een eeuwig leven beschoren is, vraagt een uitgebreide discussie. Als een van de founding fathers van mijn partij en van het progressieve kartel sp.a-Spirit kan ik zonder schroom zeggen dat de wijze waarop Spirit al te vaak wordt afgeschilderd, in niets lijkt op het werkelijke wezen van ons project.

Mijn geloof in samenwerking over de partijgrenzen heen, prioritair tussen linkse spelers op het politieke veld, blijft rotsvast overeind. Deze samenwerking dreigt weliswaar snel een hol woord te worden als ze louter vormelijk is of te vanzelfsprekend. Het blijft een uitdaging aan die samenwerking te bouwen. De zelfzekerheid en de overtuiging van de individuele partners blijven in deze relatie essentieel maar worden ook bijna dagelijks op de proef gesteld. De tijdsdruk, de unieke regels van het politieke spel en de onmogelijkheid nuances aan te brengen of misstappen te verdoezelen maken het moeilijk om die eigenheid te bewaken en de relatie in evenwicht te houden. Deze risico's worden in tijden van verlies en crisis alleen maar groter. Niemand heeft dan ook beweerd dat samenwerken of nieuwe formules invoeren in een overwegend statisch politiek gegeven gemakkelijk is of zou zijn.

Is dit kartel dan tijdelijk? Als er geen respect meer is, niet voor zichzelf en ook niet voor elkaar, bestaat het risico dat de kruik barst. Verkiezingsplaatsen kunnen daar een symptoom van zijn, net zoals andere politieke afspraken en instrumenten die nodig zijn om je inhoudelijke project na te streven. Maar daar gaat het niet om. Het respect voor elkaar en de eigen standpunten veruitwendigen zich ook en vooral op momenten die er echt toe doen: bij inhoudelijke breekpunten. De prijs voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde die was afgesproken in de schoot van de paarse regering was onaanvaardbaar voor Spirit, het verbod op het dragen van een hoofddoek staat haaks op ons geloof in een interculturele samenleving, het pleidooi voor een regularisatie van mensen zonder papieren is een vanzelfsprekend strijdpunt. Op zulke momenten worden de grenzen van de samenwerking op de proef gesteld en, tot op vandaag, uitgeklaard.

Wat hadden diegenen die nu de zelfmoord van Spirit aankondigen dan gedacht? Dat de ziel wordt verkocht in de bijlage van een krant? Dat er tussen de kartelpartners in beide richtingen nooit harde woorden vallen of kwade telefoons worden gepleegd? Hoe kunnen we samenwerken, hoe kunnen we ooit antwoorden bieden op de weer groeiende antipolitiek als we niet als grote mensen kunnen discussiëren of nadenken over de mogelijkheden van nieuwe politieke formules?

Denken de waarnemers van de Wetstraat nu echt dat alle politieke formaties exact zullen blijven bestaan zoals vandaag? Het kartel sp.a-Spirit is een natuurlijk bondgenootschap dat ontstaan is vanuit een vertrouwdheid tussen de oprichters en hun politieke ideeën. En eerlijk is eerlijk, ook ingegeven door de overlevingsdrang van een kleine partij die op een bepaald moment geen kans zag alleen verder te gaan. Zijn wij daarom gedoemd tot een figurantenrol? Wie de moeite neemt om ons programma en onze standpunten op hun inhoud te beoordelen, zal toegeven dat onze toekomstvisie uitgebalanceerd en consequent is, met een goed evenwicht tussen idealisme en pragmatiek, ook al heeft ze de perceptie vaak tegen. Uiteraard kijken wij verlekkerd naar de procenten van Lijst Dedecker. Maar de nuance van een links verhaal maakt het Spirit bijzonder moeilijk de weg alleen te kiezen.

Spirit realiseert zijn politiek project via vertegenwoordigers in de parlementen. Maar nog meer door duidelijk en consequent op te komen voor een maatschappelijke overtuiging. De partij heeft een gedreven politiek project: een confederale staatsopbouw, het intercultureel denken, het geloof in voortdurende vernieuwing en diversiteit, de zorg voor blijvende kansen voor elkeen om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren, het rebels en vrij handelen, het koppelen van identiteit aan verscheidenheid, het respect voor individu én gemeenschap. Het maakt van Spirit een mooi en dynamisch project. Voorlopig broos, maar wel uniek.

Het is niet 'pretentieus', noch 'zielig', wanneer de Spirit-voorzitster stelt dat we geen platte opportunisten willen zijn die koste wat kost willen blijven profiteren van een andere partij. Beide partners moeten de meerwaarde van samenwerking inzien. Niet meer, niet minder. Is dat inzicht niet aanwezig, dan hoeft het voor niemand. Dat is duidelijk en eerlijk.

Het kartel evolueert maar zal niet kraken. Het is aan beide partijen om een nieuw evenwicht te zoeken, vooral in onzekere tijden zoals vandaag. Elkaar voortdurend in het vizier houden is onnuttig. Dat houdt in dat de formule ook in vraag wordt gesteld: de opportuniteit maar ook de fundamentele bestaansreden en de sluimerende vanzelfsprekendheden. En als er niet meer samen te leven valt, zullen de wegen niet scheiden omdat de opiniemakers de tijd hier rijp voor achten maar omdat de partners onverzoenbare meningsverschillen hebben en elkaar niet meer respecteren.'

Bert Anciaux (spirit) is Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brusselse aangelegenheden.

www.bertanciaux.be

zondag 6 januari 2008

Gent onafhankelijk

Sfeerbeeld van de nieuwjaarsreceptie van de Stad Gent op het Sint-Baafsplein op Driekoningendag 6 januari 2008.

Van de massabijeenkomst (30.000 gratis drankjes, koud en warm) maakte de Nieuw Gentse Alliantie (NGA) gebruik om de Gentse onafhankelijkheid uit te roepen. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) op de voorgrond merkt niet wat achter zijn rug gebeurt, en mist aldus zijn afspraak met de geschiedenis ;-)

U hoort, leest en ziet nog wel hoe het met die Gentse onafhankelijkheid verder verliep. Et pour nos amis francophones. Ne croyez et ne craignez pas, ceci est une fiction. Ja, we moeten het altijd goed uitleggen. Voor je 't weet staat het land weer in rep en (op)roer.

Nablog 08.01.2008 : Ondertussen gevonden waar NGA huist. Hier dus. En koppeling gelegd. Vervolg van het verhaal op Gentblogt onder 'Onafhankelijk'.

Nieuw Gentse Alliantie

vrijdag 4 januari 2008

Spirit en leven op de Rode Planeet

Terwijl we op dat stipje Gent van onze Blauwe Planeet Aarde een Byzantijnse discussie moesten voeren over zin en zijn van een hoofddoek bereikte ons interplanetair volgend heuglijke nieuws. De Amerikaanse Marsjeep Spirit had op de Rode Planeet een microbenvriendelijke omgeving gevonden (Belga bericht 11.12.2007).

Bij toeval, omdat het zesde wiel aan het Spirit-wagentje wat sleepte (kan gebeuren hé) en daardoor het oppervlak van Mars niet alleen had beroerd maar ook omgewoeld. (zie Nasa-foto -10.12.2007).
De omgewoelde grond scheen veel feller dan normaal en was extreem rijk aan silica, het belangrijkste bestanddeel van glas voor ramen. De Spirit kreeg de opdracht de grond en nabije stenen nader te bestuderen.

Belga vertelt verder '.... De wetenschapper formuleerden daarop twee hypothesen voor de feller oplichtende afzettingen: ofwel kwam vulkanisch gesteente in contact met water van heetwaterbronnen (met als klassiek voorbeeld een geiser), ofwel kwam het in contact met stoom via een fumarole (dampbron).

De implicaties voor de vroegere leefbaarheid van Mars zijn vrijwel hetzelfde. Op Aarde gaan zowel heetwaterbronnen als fumaroles gepaard met microbiologisch leven. De plaats waar de Spirit de opzienbarende ontdekking heeft gedaan, is er dus één die levensvatbaar was.'

Elke gelijkenis met bestaande toestanden is louter …… je weet wel.

Mars Rover Investigates Signs of Steamy Martian Past (Nasa Press Release 10.12.2007)

woensdag 2 januari 2008

Bettina Geysen in De Morgen 31.12.2007

Er is de laatste dagen enige commotie ontstaan over het interview dat spirit-voorzitster Bettina Geysen maandag 31.12.2007 aan De Morgen gaf. Hieronder - voor het goede begrip - het volledige interview. Ontvangen via spirit persberichten (02.01.2008) waarop iedereen kan intekenen, gratis en zonder partijkaart.

Spiritvoorzitster Bettina Geysen staat voor haar moment van de waarheid

Spirit heeft het de laatste maanden niet onder de markt. Amper één federaal parlementslid na een dramatisch verkiezingsresultaat. Kartelpartner sp.a, opgeslorpt door de eigen overlevingsstrijd, die zijn kleine broertje nauwelijks nog een blik waardig gunt. En vorige week werd Spirit nog eens schandelijk over het hoofd gezien in het Octopusoverleg over de staatshervorming. Voor Voorzitster Bettina Geysen is het alle hens aan dek: ze moet op een dikke twee maanden de eigen Spiritidentiteit verkocht zien te krijgen.

Bert Anciaux, de bekendste aller Spiritisten, bonkte deze week nog eens met zijn vuist op tafel. Zijn partij heeft met mensen als Anciaux senior en Nelly Maes een schat aan communautaire ervaring in huis, het zou zonde zijn die niet te benutten om tot een staatshervorming te komen. Het volstond dat Spirit even liet weten dat het nog leeft: een dag later bleek dat de partij toch mee mag aanschuiven bij het Octopusoverleg.

Is het symptomatisch voor de positie van Spirit dat ze jullie vergeten bij het samenstellen van de Octopusgroep?
"Ja, ik vrees van wel. Het is duidelijk dat we worstelen met onze identiteit. Dat wordt mijn belangrijkste opdracht: duidelijk maken waar Spirit voor staat. Dat kunnen we perfect samenvatten in drie woorden. Eén: Spirit is linksliberaal. Vanuit het idee van openheid en onafhankelijkheid moet elk individu het recht hebben om zich te ontwikkelen, maar tegelijkertijd zijn er wel sociale correcties nodig. Ik merk dat het linksliberalisme nog onbekend is, maar het is zeker niet onbemind. Er is een groot potentieel voor ons gedachtegoed. Open Vld claimt het liberalisme, maar Karel De Gucht geeft zelf toe dat de partij sinds 10 juni onder druk van Lijst Dedecker vooral bezig is met hun donkerblauwe kant af te dekken. Van dat 'Open' blijft geen spaander meer over. Onder druk van Lijst Dedecker gaat Open Vld met bijvoorbeeld het hoofddoekenverbod regelrecht in tegen de rechten van de individuele vrijheid. Voor de sp.a is dat dan weer geen prioriteit. Daar ligt de weg waar wij ons ten volle moeten laten gelden. Twee: Spirit is Vlaams. We hebben een schat aan communautaire ervaring in onze rangen, we moeten die benutten en het Vlaamse thema niet meer overlaten aan andere partijen. En drie: Spirit is progressief. We moeten tonen dat 'Vlaams' niet gelijk staat aan 'conservatief'."

Net die associatie is er de laatste maanden alleen maar sterker op geworden.
"Het beeld is gecreëerd alsof iedere Vlaming een conservatieve separatist is, die tegen de Franstaligen is. Ik ben ervan overtuigd dat er genoeg progressieve Vlamingen zijn die een betere bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenschappen willen, maar tegelijkertijd de solidariteit én het land België willen behouden. Die gematigde stem wil Spirit vertolken. Eenvoudig is dat niet. Er gaat altijd meer aandacht naar roepers dan naar pragmatici én naar conflicten in plaats van oplossingen."

Steekt het nooit dat die andere Volksunie-erfgenaam, de N-VA, nu al maandenlang niet uit het nieuws weg te slaan is, terwijl Spirit een beetje in de vergetelheid verzeilt?
"Ik moet toegeven dat veel Spiritleden, ook ik, af en toe wel eens met afgunst kijken naar de positie die de N-VA bekleedt in het kartel met CD&V. Ook de loyaliteit van de grote kartelpartner benijden we geregeld. Ik vond het absoluut niet slim dat Peter Vanvelthoven - fractieleider van de sp.a in de Kamer, niet eens in het Vlaams parlement - het nodig vond om Bert Anciaux terecht te wijzen toen die aandrong om Spirit op te nemen in de Octopusgroep. Dat Kris Peeters dat doet als minister-president, tot daar aan toe, maar van je eigen kartelpartner verwacht je niet dat hij je afmaakt. Zeker niet iemand met de ervaring en de verdiensten van Anciaux. Dat is not done."

Dat de sp.a haar eigen kartelpartner was vergeten, zegt natuurlijk ook veel. Caroline Gennez lijkt net als haar voorganger Johan Vande Lanotte geen grote fan van Spirit.
"Zowel bij sp.a als bij Spirit was het kartel na de verkiezingsnederlaag bij heel wat mensen de grote zondebok. Dat klopt natuurlijk niet, maar het is wel zo dat we teveel zijn opgegaan in het kartel en daarbij onze eigen identiteit zijn verloren. Ik weet dat er bij de sp.a een strekking bestaat die van het kartel af wil. Bij Spirit is dat niet anders. Ik heb Caroline Gennez een paar keer ontmoet, we hebben als volwassen, verstandige vrouwen telkens een goed gesprek gehad. Maar ik zou liegen als ik zeg dat er geen spanning op het kartel zit. De komende maanden moet die zich uitkristalliseren in de ene of de andere richting. Ofwel gaan we samen door, ofwel scheiden onze wegen. Die beslissing zal vooral afhangen van de mate waarin we onze eigen ideologie op de kaart kunnen zetten."

U kunt natuurlijk ook zelf gedumpt worden door de sp.a.
"Die kans bestaat altijd, bij elk kartel. Een kartel is een verstandshuwelijk. Je gaat niet met mekaar verder omdat je mekaar zo graag ziet, wel omdat het zinvol is. Sp.a en Spirit hebben een gemeenschappelijk belang, ons progressief verhaal, maar we hebben ook elk een eigen belang. Wij willen over de kiesdrempel springen, de sp.a wil die paar procenten extra die het verschil maken tussen winst of verlies, tussen eerste of tweede viool spelen. Buiten de uitschuiver van Vanvelthoven heb ik geen signalen dat de sp.a niet met ons verder wil."

Inspireert de doorbraak van Lijst Dedecker Spirit om het solo te proberen?
"Dedecker heeft bewezen dat het op een zeer populistische manier zeker niet onmogelijk is om de kiesdrempel te halen. Wij hebben een goed en duidelijk programma, maar wel een genuanceerd, dus is het oneindig veel moeilijker."

Is een samenwerking met Groen! een optie?
"Alle mogelijkheden liggen open, maar het is te vroeg om nu al te gaan speculeren. We moeten in de eerste plaats onze eigen plaats in het politieke landschap afbakenen. Of die inhaalbeweging uiteindelijk leidt tot het voortbestaan van het kartel of een andere formule, zal dan later wel blijken."

Als de sp.a in 2009 voluit gaat voor Vlaamse machtsdeelname dreigt het gevaar dat Spirit het net als bij de federale verkiezingen van juni met een paar schamele strijdplaatsen op de kartellijst moet doen.
"Voor ons is het simpel: als we niet aan goeie plaatsen komen, doen we het niet. Of je nu groot of klein bent, het belang van het kartel is voor beiden groot. Dat belang moet gerespecteerd en gehonoreerd worden. Als dat niet kan, moeten we het ook niet doen. De lijsten voor 10 juni waren niet goed genoeg. Laat het heel duidelijk zijn dat we op die manier niet meer mee doen. Dat heeft geen enkele zin."

PS en cdH willen sp.a na Pasen alsnog mee aan boord van de meerderheid hijsen. Stel dat de kartelpartner mee in de regering stapt, volgt Spirit dan?
"Met ons resultaat van 10 juni was de keuze voor de oppositie niet meer dan evident. Elke andere keuze was ongeloofwaardig en onbescheiden geweest. Onze rol lag eigenlijk al vast op de verkiezingsavond. Als die voor onze kartelpartner anders uitdraait, moeten we noodgedwongen opnieuw nadenken over onze eigen positie. Het is niet gezegd dat we dan zomaar mee in de meerderheid stappen, zeker niet. Als de situatie zich toch mocht voordoen, kijken we enkel en alleen naar het regeerakkoord. En met mensen als Yves Leterme en Didier Reynders aan het roer lijkt het me weinig realistisch dat er een akkoord uit de bus komt waar Spirit kan achter staan."

Waarom wil u dan toch absoluut mee in die Octopusgroep op een staatshervorming gaan broeden?
"We gaan een constructief gesprek nooit uit de weg, daarom wilden we er ook zo graag bij zijn. Spirit heeft trouwens als enige een fatsoenlijk voorstel gedaan met de invulling van artikel 35: wat doen we nog samen, wat doen we apart? Maar we hebben wel vragen. De werkgroep over de staatshervorming wordt geleid door uitgerekend die man die tweehonderd dagen lang geen enkele vooruitgang boekte. En dan zwijg ik nog over de tweede werkgroep onder aanvoering van Didier Reynders. Hij moet akkoorden over thema's als sociale cohesie en ecologie uitwerken. Bizar dat je die taak toevertrouwt aan een donkerblauwe liberaal. Het is alsof je de vos het kippenhok laat bewaken."

Verhofstadt III boezemt u weinig vertrouwen in?
"Deze interim-regering is in de eerste plaats een grote publicrelationsoperatie. Verhofstadt maakt daar ook geen geheim van. In zijn tienpuntenplan zegt hij zelf dat er een communicatieplan nodig is om de geloofwaardigheid van België in het buitenland te herstellen. In het regeerakkoord, ocharme vier bladzijden dik, zie ik vooral veel beloftes: 'we gaan de koopkracht verhogen, we gaan de uitkeringen verhogen, we gaan de belastingen verlagen,...' Wat dat allemaal moet kosten, staat nergens vermeld. Sorry, maar ik krijg de indruk dat we nog altijd in de verkiezingscampagne zitten. Daar is het de gewoonte dat bepaalde partijen volop beloftes doen zonder te zeggen hoe ze die gaan waarmaken. Voor Spirit loopt de teller van de crisis gewoon verder tot we een echte regering hebben."

Spirit hield na 10 juni met Geert Lambert nog één federale verkozene over, in de Senaat dan nog wel, niet meteen het politieke epicentrum. Om te vermijden dat de partij helemaal van de kaart wordt geveegd moét u er staan bij de Vlaamse verkiezingen van 2009. Dat is kort dag.
"Ik ben me daarvan bewust. Er ligt nog heel veel werk op de plank. Elke partij heeft een naam die door de geschiedenis gedragen wordt: christendemocraten, socialisten, liberalen, groenen, Vlaams-nationalisten. Spirit heeft dat niet. Hoe goed onze partijnaam ook is, hij draagt ons niet. Hij drukt geen politieke stempel. Daar moeten we aan werken, dat is topprioriteit nummer één. We moeten realistisch blijven. Het resultaat van de Vlaamse verkiezingen van 2004 kunnen we onmogelijk evenaren. Maar we moéten beter doen dan 10 juni. Als we daar niet in slagen, ben ik mislukt."

dinsdag 1 januari 2008

Cultuur, feesten en toerisme in 2008 en verder (Lieven Decaluwe)

Omdat 'iedereen' al zijn zeg heeft gedaan over het Designmuseum en nu al bezig is over het vuurwerk van oudejaarsavond 2008, toch - na enig aarzelen omwille van zeer lang - hieronder de nieuwjaarsbrief voor 2008 en verder van Lieven Decaluwe, onze schepen van cultuur, feesten en toerisme (spirit). Meer dan 1 museum en 1 vuurwerk dus!

Lieven Decaluwe stelt begroting Cultuur, Toerisme en Feesten voor (spiritbericht 22 december 2007)

Schepen van cultuur, toerisme en feesten Lieven Decaluwe (spirit) investeert netto €66,2 miljoen via de buitengewone dienst (investeringen). Hiervan is €48 miljoen terug te vinden in zijn eigen begroting en 18 miljoen via ondersteunende diensten. Samen is dit 17% van het bedrag dat de stad in de volgende jaren kan besteden aan investeringen. In 2007 werd €29 miljoen euro geïnvesteerd wat het totale investeringsbedrag voor deze bestuursperiode op circa €95 miljoen brengt. Cultuur neemt hiervan het leeuwendeel met €64,2 miljoen, toerisme €1.052.000 en feestelijkheden €902.000.

Op de Gewone Dienst (werkingsmiddelen, overdrachten en personeel) wordt voor 2008 een netto totaal bedrag voorzien van €31,4 miljoen per jaar wat een stijging is van 4,5%. Cultuur stijgt met €909.000 naar een totaalbedrag van €25.629.000. Daarbovenop moeten we een bedrag van €10,65 miljoen bijtellen aan ontvangsten en subsidies vanuit de Vlaamse Gemeenschap voor de werking van de musea, de bibliotheek, en onder meer het Cultuurcentrum Gent dat ondersteund wordt via middelen van het decreet op het lokaal cultuurbeleid, waaruit ook de 1€ per inwoner voor cultuur komt. Dit brengt ons voor 2008 op een te besteden bedrag voor cultuur van €36,2 miljoen.

Cultuur

Het cultuurbeleid wordt gestoeld op vier pijlers: creatie, erfgoed, cultuurparticipatie en culturele participatie en cultuurcommunicatie. De basis van het beleid vormt het in de gemeenteraad van december 2008 goedgekeurde cultuurbeleidsplan ‘Er stroomt een Nijl door Gent’.

-> creatie

Opnieuw wordt er geïnvesteerd in culturele infrastructuur. Instellingen die steun krijgen zijn De Expeditie (Acec site) waar Cie Cecilia en het Vlaams centrum voor circuskunsten gevestigd zijn, de Kazematten in de Machariuswijk wat een nieuwe infrastructuur wordt voor de jeugdtheaters 4-hoog en Ultima Thule, vzw H&L (Lod en Les Ballet C de la B) die op de Bijloke twee grote repetitiestudio’s bouwen, Stichting Logos die dringende werkzaamheden aan de Tetraeder moet uitvoeren en vzw de Kraankinders in het intercultureel centrum De Centrale.

Lopende overeenkomsten op vlak van infrastructurele ondersteuning aan grote kunstinstellingen wordt voortgezet: NTGent, Vlaamse Opera, Capitole, Muziekcentrum de Bijloke en Kunstencentrum Vooruit. Voor deze laatste werd een extra investeringssubsidie voorzien van 5 x €50.000 omdat het gerestaureerde monument aan nieuwe investeringen toe is.

De grote culturele actoren (Festival van Vlaanderen, Kunstencentrum Vooruit en het Internationaal filmfestival van Vlaanderen Gent) krijgen een nieuwe financiële injectie en stijgen van €212.000 naar €260.000 . Blue Note Record Festival krijgt voor het eerst een structurele ondersteuning van €180.000. Nieuwkomer Handelsbeurs krijgt €50.000 en met het Collegium Vocale (Philippe Herreweghe) en Les Ballets C de la B (Alain Platel) wordt een overeenkomst gemaakt die deze organisaties in Gent verankert. Zij krijgen elk €25.000. Ook de middelen voor het Muziekcentrum de Bijloke stijgen aanzienlijk (+€152.000).

Een aantal nieuwe spelers krijgen nominatimsubsidies zoals het jonge barokorkest B’Rock, Ontroerend Goed, Cie Cecilia, Nucleo e.a. Het bedrag voor de nominatimsubsidies bedraagt €1,1 miljoen excl. de beheersovereenkomsten met de grote huizen.

-> erfgoed

Een centraal erfgoeddepot dat de collecties van al onze musea samenbrengt - collecties die nu her en der verspreid zijn in de stad, vaak in gebouwen die niet beantwoorden aan de nodige vereisten voor opslag en conservering - wordt gerealiseerd. Hiervoor is een bedrag voorzien van €8,75 miljoen.

De langverwachte afwerking van de vleugel van het Design Museum in de Drabstraat wordt in deze legislatuur aangepakt. Hiervoor is een bedrag voorzien van €7 miljoen en wordt er onderzocht hoe dit bedrag via een publiekprivate samenwerking kan groeien.

Een derde belangrijk dossier is de site Veldstraat waar nu het Departement Cultuur en Dienst Monumentenzorg gehuisvest zijn in respectievelijk het Hotel Vander Haeghen en het Hotel d’Hane Steenhuyse. Met het betrekken van het Pakhuis Clemmen, waar tot voor kort de opslag van de Inno zat, kan heel deze site dienen als huisvesting en aanspreekpuntloket voor cultuur. Het hotel d’Hane Steenhuyse en het kabinet Maeterlinck kunnen op die manier ook beter ontsloten worden.

Verder is er in 2009 de opening van het stadsmuseum STAM waarin zwaar zal geïnvesteerd worden zowel op vlak van investeringen (€2,3 miljoen) als wat betreft werkingsmiddelen en personeel. Ook voor het MIAT wordt in deze bestuursperiode een nieuwe opstelling voorzien van de collectie, waarmee het stadsbestuur zijn engagement voor dit museum verder opneemt.

Ook wordt een aantal restauratiedossiers verder afgewerkt zoals de Sint Pietersabdij en het Gravensteen.

De stedelijke werkingsmiddelen van de Gentse musea stegen niet meer sinds 1990. Daarom wordt een ernstige inhaaloperatie gerealiseerd. De belangrijkste stijger is het Museum voor Schone Kunsten dat na zijn restauratie moet kunnen meedraaien op internationaal niveau. De middelen voor het MSK stijgen in totaal met €262.00. Het grootste aandeel daarvan gaat naar het budget tijdelijke tentoonstellingen. Ook het Design Museum, het MIAT en het Huis van Alijn krijgen een verhoging.

Ook nieuw voor deze beleidsperiode is de Dienst Architectuur die recent werd opgericht en voor het eerst structurele werkingsmiddelen krijgt (€40.000).

Er wordt tevens een structurele verhoging voorzien voor het opwaarderen van het privaat patrimonium (stedelijke premie merkwaardige niet beschermde gebouwen), een ondersteunende maatregel die de stad neemt om het stadsbeeld te herwaarderen (eenmalige inhaaloperatie van €1.159.000 en jaarlijkse verhoging met €75.000 tot €475.000).

Voor het eerst wordt een bedrag voorzien voor het conserveren van het funerair erfgoed. De actie Campo Santo in het kader van de Monumentenstrijd heeft alvast dit als resultaat gehad.

-> cultuurparticipatie en culturele participatie

Met het project op Waalse Krook staat de Bibliotheek voor een immense uitdaging. Middelen voor een studie omtrent visie en concept van de nieuwe bibliotheek en middelen voor onteigeningen en bodemsanering zijn nu reeds voorzien. Het college engageert zich tevens voor een aandeel in de bouw voor een voorlopig bedrag van €10 miljoen.

Tevens realiseert de Bibliotheek in deze bestuursperiode een aantal nieuwe filialen (Nieuw Gent en Drongen) en investeert ze in renovatie van een aantal bestaande filialen in de Bloemenkenswijk en Ledeberg. Ook binnen de grote stadsvernieuwingsprojecten Oude Dokken en Sint Pietersstation zijn er opportuniteiten voor nieuwe filialen die onderzocht worden.

In het nieuwe Dienstencentrum Ledeberg wordt €3,7 miljoen geïnvesteerd. Jaarlijks wordt €150.000 voorzien voor de renovatie van wijkzalen. Het cultureel buurthuis Bernadette in de oude Carlierschool krijgt een opknapbeurt zodat organisaties als Nucleo, vzw repetitieruimtes, Kapotski, Multatulitheater, de jeugddienst en anderen zich met hun werking in deze buurt kunnen integreren.

Nieuw is ook een structurele ondersteuning voor de zogenaamde art house cinema’s Studio Skoop en Sphinx. Beide huizen krijgen een ondersteuning van €12.500. Deze cinema’s (waarvan Sphinx reeds films draait van bij het begin van de jaren 1900) worden bedreigd door de commerciële grote complexen en het recente fenomeen van homecinema. Indien we willen vermijden dat deze cinema’s uit het stedelijk weefsel verdwijnen, moet het stadsbestuur deze culturele cinema’s ondersteunen.

-> cultuurcommunicatie

Cultuurcommunicatie wordt een belangrijk aandachtspunt de volgende jaren. Een doorgedreven professionalisering van de marketing van onze musea en ons erfgoed, het aanleveren van inhoud voor cultuurtoeristische communicatie, investeringen in innovatieve methodieken, internationale communicatie en diverse overlegfora zijn de inhouden waarop zal ingezet worden, ook met middelen van het decreet op het lokaal cultuurbeleid.

Toerisme

Schepen Lieven Decaluwe ondersteunt de uitbouw van de Dienst Toerisme om het groeiend toerisme optimaal te begeleiden. Dit uit zich vanaf 2008 in een assertief investerings- en aanwervingsbeleid. Er komen twee personeelsleden bij.

Vooreerst wordt er geïnvesteerd in een professioneel toeristisch onthaal. De Vismijn wordt het nieuwe toeristisch infokantoor. Hiervoor investeert de stad €450.000. Het project krijgt daarnaast €700.000 steun van Toerisme Vlaanderen.

Het project voetgangersbewegwijzering wordt afgewerkt in 2008 (€200.000). Nieuw is dat de Dienst Toerisme voor het eerst een structureel investeringsbudget verwerft (€50.000 vanaf 2009) voor verdere uitbouw van toeristische infrastructuur in Gent.

De promotie van de bestemming Gent blijft een actiepunt. Zo worden de toeristische brochures verder vernieuwd. Bovendien wordt er geïnvesteerd in gerichte elektronische communicatie en dit voor beloftevolle nichemarkten (water- en fietstoerisme). Bovendien zal de webstek www.visitgent.be optimaal beheerd worden. Voor deze taken komt vanaf 2008 een extra personeelslid de dienst vervoegen.

De dienst toerisme verhuist naar het Sint-Veerleplein. De stad verwerft hiertoe een pand. Dit maakt een efficiëntere werking mogelijk, omdat de fysieke afstand tussen de dienst en de infobalie wegvalt. Voor materiaal en meubilair investeert de stad de komende jaren €175.000.

Feesten

Schepen Lieven Decaluwe zet drie belangrijke beleidslijnen uit in het feesten- en evenementenbeleid: ondersteuning van het verenigingsleven, meer ruimte voor evenementen en de uitbouw van een ondersteuningsbeleid voor film.

Wat de ondersteuning van het Gentse verenigingsleven betreft wordt geïnvesteerd in de werking van het depot en de uitleendienst van de Dienst Feestelijkheden. Het beschikbare materiaal (€30.000/jaar) en het wagenpark (€590.000) wordt vernieuwd zodat verenigingen die een beroep doen op materiaal voor de organisatie van feesten en sociaal-culturele activiteiten nog beter ondersteund worden. Vanaf 2008 zetten we hiervoor ook twee extra personeelsleden in en worden de werkingskosten verhoogd met €55.000.

Gent blijft een belangrijke evenementenstad. Daarom worden enkele nieuwe initiatieven in de begroting opgenomen. Het budget voor de Gentse Feesten wordt in 2008 opgetrokken met €230.000 euro tot €1.380.000. Voor de organisatie van eindejaarsactiviteiten wordt €34.000 uitgetrokken. De middelen voor stedelijke activiteiten (Feest van de Vlaamse Gemeenschap, Jazz in ’t Park, de stadskermissen,…) worden verhoogd met €21.500.

De viering van 200 jaar Gentse Floraliën wordt door de stad fors ondersteund. De Gentse Floraliën kunnen voor de realisatie van hun feestprogramma (een Klassiek Bloemenconcert in de Vlaamse Opera, een Sierteeltcongres, de tentoonstelling "Schatten & Archieven" in het Pand en een Historische Praalstoet door de Gentse binnenstad) rekenen op €175.000.

Tot slot wordt de aanzet gegeven voor een betere ondersteuning van filmproducties die in Gent gemaakt en/of gedraaid worden. Het budget van het Filmoffice wordt verhoogd met €30.000.

Lieven Decaluwe
Schepen van cultuur, toerisme en feesten