zaterdag 30 september 2006

Spirit trekt voluit de kaart van de jeugd

Op donderdag 28 en vrijdag 29 september 2006 sloeg spirit Gent haar tenten op bij de Chiro OLV Lourdes in Oostakker voor een kampvuurgesprek over het Gentse jeugdwerk.

Zeven spirit-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, Schepen Lieven Decaluwe, volksvertegenwoordigers Annelies Storms en Jan Roegiers, Ilknur Cengiz, Jan Vanhee, Koen De Vos en Maaike Sturtewagen brachten de nacht van donderdag op vrijdag door in een patrouilletent op het kampterrein. Ze waren allen lid en/of (nationale) leider en leidster in jeugdbewegingen : van Chiro, over KSA, VKSJ en VVKSM tot de Turkse scouts en gidsen van Antalya in Turkije. Met deze ludieke sleep-in vestigden de 7 spirit-kandidaten de aandacht op het jeugdbeleid dat spirit in Gent wil voeren.

Op de foto (van links naar rechts) Jan Vanhee, Koen De Vos, Ilknur Cengiz, Lieven Decaluwe,Maaike Sturtewagen, Jan Roegiers en Annelies Storms voor de patrouilletent waarin ze de nacht doorbrachten. Een uitgebreid verslag met (historische) foto's hier op de webstek van spirit Gent.

Voorstellen voor een jeugdbeleid met spirit

Jongeren houden Gent niet alleen jong, dynamisch en bruisend. Kinderen en jongeren maken ook integraal deel uit van onze stad. Daarom is het erg belangrijk om hen daadwerkelijk een plek te geven binnen onze samenleving. Ze moeten de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontdekken, te ontplooien en te verrijken op hun eigen manier.

Bovendien moet het stadsbestuur hen in de toekomst nog meer en op een structurele manier bij het beleid betrekken. Dat kan het best via een goed functionerende Jeugdraad en jeugddienst.

• Meer ondersteuning van het jeugdwerk

Jeugdwerk is een belangrijke pedagogische omgeving om kinderen en jongeren kansen te geven. Meer investeringen in veilige en degelijke jeugdlokalen en de bijhorende speelomgevingen zijn onze prioriteit. Daarom willen we snel werk maken van een ambitieus maar tegelijk realistisch renovatieplan voor de Gentse jeugdlokalen, inclusief een geloofwaardig budget.

Daarenboven wil spirit de vrijwillige inzet van jeugdbewegingsleid(st)ers en jeugdwerkers erkennen, aanmoedigen en ondersteunen. We willen Gentse verenigingen de mogelijkheid bieden hun medewerkers tegen een goedkope premie in te schrijven op een collectieve verzekeringspolis.

Daarenboven willen we die jeugdverenigingen bijstaan bij het geven van kadervorming en het ontwikkelen van internationale samenwerkingsprojecten. Het jeugdwerkbeleidsplan is hiertoe een goed instrument! Tevens moet het ophalen van geselecteerd afval goedkoper voor de jeugdverenigingen.

• Jeugdwelzijn

Aandacht voor alle kinderen en jongeren, in het bijzonder diegenen die nog niet deelnemen aan het jeugdverenigingsleven of jeugdactiviteiten. Daartoe zijn meer laagdrempelige, kleinschalige projecten op wijkniveau noodzakelijk… kortom smaakmakers gericht op noden, behoeften en dromen van alle kinderen en jongeren van de buurt. Hier gaan we uit van de kracht van de jeugd, niet van de klacht. Dit alles om het recht op vrije tijd voor eenieder in de stad Gent te garanderen.

• Speelbossen en ravotruimte

Kinderen en jongeren hebben recht op meer speelruimte, zowel in de stad als in de vrije natuur. Bij de ontwikkeling van de Gentse “groenpolen” streeft spirit dan ook consequent naar de inrichting van speelzones. Er werden al speelbossen aangeplant in nieuwe landschapsparken in Mariakerke, Wondelgem en Sint-Amandsberg. Ook bij de ontwikkeling van de Gentbrugse Meersen en het Parkbos Kastelensite willen we speelbossen voorzien waar kinderen hun gang kunnen gaan in de natuur. Bij ravotruimte in de stad denken we b.v. aan het nieuwe skate- en rollerpark aan het Zuid.

• Open school- en andere poorten

Er is ook nood aan overdekte speelruimte in Gent. Als het aan spirit ligt worden de schoolpoorten opengegooid voor sportclubs, culturele -en jeugdverenigingen. In die tot nu toe veelal gesloten gebouwen moeten kinderen en jongeren terecht kunnen voor een waaier aan culturele, sportieve, sociale en andere activiteiten. Het onderwijs vertrekt voor spirit vanuit het concept “brede school”. In een “brede school” krijgen kinderen en jongeren de kans om dingen te doen, te beleven en te leren waarvoor er in de klas of thuis geen tijd of ruimte is. Kleine groepjes van jeugdverenigingen moeten goedkoper toegang krijgen tot de Gentse publieke zwembaden, sportzalen en sportterreinen en musea.

• Jeugdverblijfcentrum

spirit zou in Gent graag een jeugdverblijfcentrum oprichten met mogelijkheid tot overnachting. Op deze locatie plannen wij tevens een vormingscentrum voor jongeren. Bijzondere aandacht bij het uitwerken van dit voorstel gaat naar ontmoetingen, samenwerking en uitwisseling tussen jongeren, het organiseren van stadsklassen, interculturaliteit en ruimte voor verschillende vormen en uitingen van jeugd(sub)cultuur.

• Meer kansen voor jeugdcultuur

Jong geleerd is oud gedaan. Spirit wil cultuurbeleving via onderwijs en via het jeugdwerk aanmoedigen. De kunstensector, het jeugdwerk en onderwijs gaan hier hand in hand. Scholen worden zo plekken van cultuur en creativiteit. Spirit wil Gent op de culturele kaart zetten als belangrijkste vernieuwer van de Vlaamse culturele scène en als stedelijk centrum waar jonge kunstenaars zich maximaal kunnen ontplooien. Ook daar zijn nieuwe investeringen noodzakelijk, onder meer in ateliers en repetitieruimtes.

• Aanpak van de jongerenwerkloosheid

Spirit is ervan overtuigd dat er een specifieke aanpak nodig is om de jeugdwerkloosheid in Gent aan te pakken. De Vlaamse regering heeft hier al middelen voor vrijgemaakt maar de invulling moet lokaal gebeuren. Vooral laaggeschoolde jongeren verdienen begeleiding met het oog op een eerste werkervaring. Die is immers van cruciaal belang voor hun verdere doorstroming in de arbeidsmarkt via opleiding binnen ondernemingen. Waarom jongeren geen eerste werkervaring laten opdoen in het ontwerpen, renoveren en onderhouden van jeugdlokalen en de bijhorende groene speelruimten?

Deze voorstellen werden opgenomen in het gemeenschappelijk sp.a--spiritprogramma voor de verkiezingen van 8 oktober 2006.

Zeven spirit-kandidaten waren actief in het jeugdwerk

Lieven Decaluwe (Gent, sp.a-spirit plaats 5)
KSA Deinze Sint-Paulusbond 1954 -1972

Annelies Storms (Gent, sp.a-spirit plaats 12)
Chiro H. Veerle Lovendegem 1981-1991

Jan Vanhee (Gent, sp.a-spirit plaats 15)
Chiro OLV Lourdes 1976-1983
Verbondsleider Chiro Verbond Roeland 1983-1986
Nationaal secretaris Chirojeugd-Vlaanderen vzw 1988-1993

Koen De Vos (Gent, sp.a-spirit 29)
Chiro OLV Lourdes 1975-1988

Ilknur Cengiz (Gent, sp.a-spirit 36)
IZCI (TIF) Antalya 1987

Jan Roegiers (Gent, sp.a-spirit 49)
VVKS Sint-Paulus tussen 1973-1993

Maaike Sturtewagen (Provincie, sp.a-spirit 3)
VKSJ Sint-Paulus Gent 1990-2003

vrijdag 29 september 2006

Oaster iets scheelt

Voor u gelezen in Het Laatste Nieuws 24.09.2006 en op Indymedia, de tekst van deze Lotti-Roland-Sioen CD, speciaal gemaakt voor de 0110-concerten. De opbrengst gaat naar Poverello, dagonthaal voor mensen met kleine en grote noden in 14 verschillende plaatsen in België (ook in Gent!).

Oas ekik nen dag in eu schoenen zou stoan en gij in die van mij
Toengs zoeme misschienst peizen, wa veur een leven hedde gij
We zoeme van malkoar misschienst verstoan wa damme doen
En toengs zoeme kunen klappen mee een beetse mier fatsoen

W'en allemoal gruute woorden over veel verdroagzoamheid
Moar zijme zelf wel zuu goe bezig? Want geef toe, tes toch een feit
Damme nen andere rap verwijten uuk al doenme 't zelf verkierd
En damme mensen rap benijden, da krijge w'uuk nie afgelierd

Oaster iets scheelt, moede nie zwijgen
Moar kijkt toch uuk een beetse noar eu eigen
Smijt nuunt den ieste stien
Moar vormt eu giel allien het juste beeld
Oaster iets scheelt

Verdroagzoamheid es nie allien moar iets van bliek of doenker vel
Moar uuk van ruze mee de buren veur een fiestse mee wa veel kadèl
Hoe damme rijen mee den otto, hoe damme ruuken op restaurangt
Hoe dadde veursteekt in de winkel, we zijme allemoal soms ambetant

We wurden alsmoar sympathieker, de middenvinger populair
En onze kinders doen ons achter mee nen even gruute flair
Pesterijen van collega's, pesterijen in de klas
De mens es overduidelijk 't miest geavanceerde ras

Oaster iets scheelt, moede nie zwijgen
Moar kijkt toch uuk een beetse noar eu eigen
Smijt nuunt den ieste stien
Moar vormt eu giel allien het juste beeld
Oaster iets scheelt

We zijme nieverangst nie veilig, onze beschaving goa kapot

W'en een alarm op iedere deure van ons afgebakend kot
W'en een alarm op onzen otto, w'en alarmen, 't kan nie op!
Moar woarom steekt er ne kier niemand een alarm in onze kop?

Natuurlijk es ter soms misere en toengs moede der iets an doen
En soms zijme zelfs te brove en lache we moar wa groen
Moar we moete nie zuu zoagen, 't leven es al veel te kurt
W'en hoast al damme vroagen, ongs landjen es nog nie zuu vurt

Oaster iets scheelt, moede nie zwijgen
Moar kijkt toch uuk een beetse noar eu eigen
Smijt nuunt den ieste stien
Moar vormt eu giel allien het juste beeld
Oaster iets scheelt

Meer info mét muziek via deze koppeling (link) En niet vergeten, afspraak nu zondag vanaf 14u op de NMBS-parking Sint-Pietersstation voor het Gents 0110-concert met dit programma (nu mag je klikken!).

donderdag 28 september 2006

Vier kandidaat Burgemeesters voor Vrede

Persbericht van Vredes Overleg Gent

Alle Gentse kandidaat burgemeesters willen Gent verder uitbouwen als vredesstad

Gent, 24 september 2006 - De vier Gentse kandidaat burgemeesters willen allen verder werken aan het verder uitbouwen van Gent als Vredesstad. Zij reageerden allen positief op een rondvraag van het Vredes Overleg Gent met betrekking tot hun engagement m.b.t. het lidmaatschap van Gent van het internationale netwerk van Burgemeesters voor Vrede. Het Vredes Overleg Gent is een samenwerking van ACW Gent, Jeugdherberg Gent, Karibu, LEF, Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Voor Moeder Aarde en Vrede vzw.

Burgemeesters voor de Vrede

De voorbije jaren heeft burgemeester Frank Beke een actieve rol opgenomen als lid van het internationaal netwerk van de Burgemeesters voor Vrede dat onder voorzitterschap van Akiba Tadatoshi, de burgemeester van Hiroshima, in 2004 een nieuwe impuls kreeg toen hij in de VN de "2020 Visie" lanceerde tijdens een internationale bijeenkomst rond nucleaire ontwapening. De campagne van de Mayors for Peace beoogt een volledige kernwapenvrije wereld tegen 2020.

In België hebben vandaag reeds 256 van de 589 burgemeesters de campagne voor "2020 Vision" onderschreven. In 2004 waren er slechts 6 Belgische burgemeesters lid van het netwerk. Burgemeester Frank Beke heeft de voorbije jaren samen met een aantal collega's een voortrekkersrol gespeeld om het Belgische aantal leden fors omhoog te duwen.

Kandidaat burgemeesters bevraagd

Het Vredes Overleg Gent wil graag dat de toekomstige burgemeester eveneens een actieve invulling geeft aan het lidmaatschap en bevraagde hiervoor de vier Gentse kandidaat burgemeesters rond hun mogelijk toekomstig engagement.

Daniël Termont (sp.a-spirit) verklaarde: "Als socialist en pacifist sta ik uiteraard volledig achter dit initiatief, en als lijsttrekker van het kartel sp.a-spirit bevestig ik u hierbij formeel dat wij het beleid van het huidige stadsbestuur inzake vrede en ontwapening zullen voortzetten, ja zelfs zullen versterken, in geval de Gentenaars ons mandaat geven om de volgende zes jaar bestuursverantwoordelijkheid op te nemen".

Sas van Rouveroij (VLD-Vivant) liet weten dat "het voor zich spreekt dat, mocht hij burgemeester worden, het beleid van het uittredende bestuur verder zal zetten".

Vera Dua (Groen!) schreef ons: "Ik wil met veel overtuiging bevestigen dat indien ik verkozen ben als burgemeester ik zal meewerken aan het netwerk van de "Mayors for Peace dat opkomt voor een wereldwijd verbod op kernwapens."

Tenslotte liet Filip Van Laecke (CD&V-NVA) ons weten: "ik bereid ben aan te sluiten bij het wereldwijde netwerk van de 'Mayors for Peace'.

Vredesbos en Vredesbeeld

In Gent zijn er vandaag vergevorderde plannen om i.s.m. Schepen van Leefmilieu Lieven Decaluwe een "Vredesbos" in Drongen aan te planten. Het Vredesoverleg Gent ijvert ook voor het plaatsen van een Vredesbeeld, ontworpen door Gents beeldend kunstenaar Frank Liefooghe, in het centrum van de stad.

Perscontacten Vredes Overleg Gent:
Pol D'Huyvetter
E-mail pol@moederaarde.be
GSM +32 495 28 02 59

of bij afwezigheid
Michel Vanhoorne
GSM: 0497-57 94 59

woensdag 27 september 2006

Spirit maakt van Gent een vredesstad


Naar aanleiding van de Vlaamse Vredesweek (22/09-1/10) presenteert spirit vier voorstellen voor een actief vredesbeleid in Gent. De Vlaamse links-liberalen willen de publieksgerichte rol van Het Vredeshuis versterken met enkele opvallende initiatieven rond vrede, vrijheid en internationale solidariteit.

1. Vredesbos

Spirit wil in de omgeving van de begraafplaats van Drongen een stille plek rond oorlog en vrede inrichten: een Vredesbos. Dit domein kan bovendien ingericht worden als portaalsite voor de Vinderhoutse Bossen, waar educatieve trajecten rond de impact van oorlog op onze ecologie kunnen worden uitgebouwd. “Er komt een vredesbos in Drongen. Ik heb hierover overleg met de betrokken stadsdiensten en met het Vredesoverleg Gent, dat de Gentse vredesorganisaties groepeert”, zegt Lieven Decaluwe (spirit) “Het Vredesbos wordt een stapsteen voor de Vinderhoutse bossen. Dat wordt een groenpool met een pacifistische en ecologische boodschap”.

2. Burgerrechtenparken

Spirit wil de executieoorden uit de Tweede Wereldoorlog (Oostakker en Offerlaan) herwaarderen en thematisch uitbouwen als bezinningsplaatsen rond mensen en burgerrechten. “De executieoorden zijn de stille getuigen van de gruwel van de Tweede Wereldoorlog. Deze oorden verdienen omkadering en duiding. Door deze plaatsen in te richten als burgerrechtenparken willen we huidige generaties aansporen waakzaam te zijn voor mensen- en burgerrechten”, aldus Jan Roegiers (spirit).

3. Vredeseducatie

Verwijzend naar onze sociale, culturele en politieke ontvoogding wil Spirit sensibilisatieprojecten opzetten rond emancipatie en uitsluiting van kansengroepen vandaag. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de zelforganisaties van allochtonen en met de vierdewereldbeweging in onze stad.“Het verhaal van de sociale achterstelling van mensen van allochtone afkomst heeft heel wat gemeen met onze eigen Vlaamse geschiedenis. Alleen is de ‘sale flamand’ nu een ‘vuile Turk’ geworden”, zegt Annelies Storms (spirit). “Door voorbeelden uit de emancipatie van de Vlamingen zelf aan te halen, willen we achterstelling en discriminatie vandaag bekampen”.

4. 4 x meer voor noord-zuidsamenwerking

Spirit wil de verviervoudiging van het budget voor noord-zuidsamenwerking. Deze worden aangewend voor sensibilisatie, vorming en educatie. “Het beleid rond ontwikkelingssamenwerking wordt ook gericht op het sensibiliseren van de Gentenaars zelf. Jeugdverenigingen, het sociaal-cultureel werk en het onderwijs worden hierbij maximaal betrokken”, aldus Lieven Decaluwe (spirit).

Deze voorstellen werden opgenomen in het sp.a-spirit programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.

Van links naar rechts op deze foto van de Vlaamse Vredesweek 2005Annelies Storms (sp.a-spirit - 12) , Jan Roegiers (sp.a-spirit - 49), Lieven Decaluwe (sp.a-spirit - 5).

zaterdag 23 september 2006

Enthousiast wereldkoor verwelkomt enthousiaste zangers

Ik zing mee in het Gents wereldkoor Karibu. Vandaag hielden we ons allerlaatste optreden (een huwelijksmis van één van onze leden) met de stichter-dirigent Jozef Sercu. Twee weken geleden hebben we op ons jaarlijks koorfeest uitvoerig afscheid genomen van Jozef die de dirigeerstok toen definitief doorgaf aan de nieuwe dirigente Sterre De Raedt.

Op 2 oktober start ons nieuwe werkjaar met een nieuwe dirigente, een uitgebreide stuurgroep, wekelijkse repetities (behalve de schoolvakanties) op maandagavond in Het Vredeshuis...en heel wat plannen en goesting voor een jaar vol muziek en engagement. Nieuwe leden zijn welkom. Hierna een "publicitaire tekst" waarin we onszelf wat voorstellen.

"Karibu bestaat uit een 50-tal zangers en zangeressen, enthousiaste amateurs. Wij noemen onszelf een multicultureel solidariteitskoor.Wij geloven in een vredevolle multiculturele samenleving en onderlinge solidariteit, wij verzetten ons tegen toenemende onverdraagzaamheid en …wij zingen graag. Daarom zingen wij liederen uit allerlei landen over recht en onrecht, vrede en oorlog, natuur, gezondheid, liefde en hoop. Wil je aan deze droom meewerken?

Op maandag 2 oktober start ons nieuwe werkjaar, en verwachten we weer vele nieuwkomers. Wij repeteren vanaf dan elke maandag van 19u30 tot 21u30 in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat, Gent.

Je moet geen muziek kunnen lezen om bij ons te zijn, een goede stem, jouw inzet en een regelmatige aanwezigheid op de repetities volstaan ! Welkom !"

Meer info op de webstek van Karibu Contactinfo: KARIBU@europe.com , Pol Van den plas, Drongenhof 26, 9000 Gent tel.: 09 225 99 60

woensdag 20 september 2006

U zei 0110 ?

U zei 0110? Een leuke videoclip op You Tube

Het 0110-concert Gent gaat door op zondag 1 oktober op de NMBS parking van het St. Pietersstation - in volle bezetting :-) - vanaf 14u. Het volledige programma vind je hier . Inclusief after parties in de Charlatan, Trefpunt en Boombal in De Centrale.

Ik kijk zeker uit naar Sioen, Wouter Deprez, Gunter Lamoot, The Lau, en muzikanten van Laïs, Fluxus, Ambrozijn & Yevgueni. Ik ben benieuwd naar Helmut Lotti en Will Tura. En ik moet beslist mijn volksdansen nog eens oefenen voor het Boombal in De Centrale met Kadril, Göze, Wouter Vandenabeele en de TLS-band.

Samengevat. Ik sta die hele eerste zondag van oktober helemaal open voor al die kunstenmakers die ik nog niet, maar half-en-half, of teveel van horen zeggen ken. Verdraagzaam he!

maandag 18 september 2006

Vieze Gasten komen op voor de verkiezingen

' De Vieze Gasten' komen op voor de verkiezingen. Lijdzaam afwachten ligt niet in hun aard en daarom hebben ze een eigen programma opgesteld met 10 punten die naar hun aanvoelen erg belangrijk zijn in hun wijk De Brugse Poort.

Stel dat er per wijk deelraden waren, dan zouden De Vieze Gasten opkomen met een 10 puntenprogramma voor die deelraad. Ze zijn er vast van overtuigd dat ze een groot stemmenpercentage halen. Eén coalitiepartner zou voldoende zijn om de Brugse Poort wijs en rechtvaardig te besturen.
Fictie, ok, maar stel nu eens....

De Vieze Gasten hebben daarom alle partijen die opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen uitgenodigd om onderling te debatteren over deze punten en zo het publiek te laten uitmaken wie hun coalitiepartner dan wel zou worden. Jan Vanhee (sp.a-spirit nr. 15) zal op dat debat de spirit-kleuren verdedigen.

Het debat krijgt een artistiek tintje mee. Gastheren voor die avond zijn : Wouter Deprez (cabaretier, buurtbewoner), Raf en Mich Walschaerts (samen Kommil Foo), Chokri Ben Chikha (theatermaker bij Union Suspecte), Geert De Waegeneer (muzikant, buurtbewoner), Wim De Wulf (theatermaker, muzikant) en Mong Rosseel (u weet wel, Vieze Gast bij uitstek).

Journalist Wouter Woussen modereert. Over elk programmapunt zal ongeveer 10 minuten van gedachten gewisseld worden. Waarna de gastheren dan op hun beurt even hun gang gaan met muziek, theater, humor, film,....

Een 10 punten programma : (hier vind je ook een uitgebreide versie)

1. wonen in de buurt is betaalbaar voor iedereen.
2. mobiliteit: de Brugse Poort is een paradijs voor wandelaars en fietsers.
3. propere wijk met o.a. gratis huisvuilophaling.
4. uitbouw buurtwerk: diensten en ontmoeting.
5. echt kosteloos onderwijs zonder ‘verdoken’ kosten (uitstappen, zwemgeld, middagtoezicht...).
6. een volwaardige sportaccommodatie in de Brugse Poort.
7. participatie : daadwerkelijke inspraak van bewoners bij plannen en projecten.
8. de bevrijdingslaan : een aantrekkelijke commerciële en verkeersveilige as.
9. kleurrijke en gastvrije buurt.
10. de brugse poort is en blijft een veilige buurt waar het goed wonen is.

Afspraak nu maandag 18 september 2006 om 20u30 Bij De Vieze Gasten in de Reinaertstraat 125 (wijk Brugse Poort)

zondag 17 september 2006

Ilknur Cengiz wint publieksprijs 'Jonge Turk'

Niet iedereen is de voorbije zaterdagnamiddag naar Ode Gand geweest.

Op uitnodiging van de zelforganisatie Divers& Actief (D&A) en de Federatie van Zelforganisaties Vlaanderen (FZO-VL) ging in de Backstage het druk bijgewoonde debat 'Jonge Turken of alibi-Ali's' door.

Na afloop werd Ilknur Cengiz (spirit) door het publiek uitgeroepen tot 'Jonge Turk'. Ze ontving een schilderij van J.J. Kemp (foto)

Ilknur hield onder meer een pleidooi voor meer begeleiding van allochtone kinderen vanaf de kleuterklas en meer kansen voor jonge kunstenaars. Ilknur Cengiz staat 36ste plaats van sp.a-spirit.

Ilknur live op het VRT-campagnieuws van 17.09.2006

vrijdag 15 september 2006

Gent Fietst

Zondag 17 september doe ik mee aan Gent Fietst in de Gentse binnenstad. In de voormiddag vanaf 10u ga ik op de tweedehandsmarkt aan de Zuid op zoek naar een plooifiets (je weet maar nooit) en misschien een reservefiets.

In de namiddag fietsen we de Ketting van de Gentenaar met start om 16u30 aan het Sint-Pietersplein (nee, niet het Sint-Pietersstation). Zou het trouwens echt de bedoeling zijn met 10.000 Gentenaars die Ketting af te fietsen? Enfin, ik doe al mee. Nu nog 9.999 medepedaaldraaiers. Fiets ze!

donderdag 14 september 2006

Gent kiest

De Gentse stadsblog Gent Blogt , nota bene een vrijwilligersinitiaief, heeft een verkiezingsspecial Gent kiest.

Gent Kiest biedt informatie over de gemeenteraadsverkiezingen én de mogelijkheid tot discussie. Maar dan wel 'onder volwassen mensen', zoals het heren en dames van stand betaamt.

Komen aan bod
1) Een beknopt overzicht van alle 7 lijsten en hun kandidaten.
2) Alle partij- of kartelprogramma’s onder het vergrootglas bekeken en naar thema met elkaar vergeleken.
3) Algemene nuttige informatie

Informatie genoeg, en vlot gebracht. Een aanrader. Kom dus later niet vertellen dat je in Gent niet wist wat kiezen op de keus.

woensdag 13 september 2006

Jonge Turken of alibi-Ali's?

Zaterdag 16 september 2006 organiseert de Federatie Zelforganisaties Vlaanderen (FZO-VL) en Divers & Actief (D&A) een namiddagvullend debat 'Jonge Turken of alibi-Ali's?' in de Backstage, Sint-Pietersnieuwstraat 128, Gent (dichtbij Vooruit).


Ilknur Cengiz, onze nr. 36 op de Gentse sp.a-spiritlijst en géén allochtone Excuus Truus, verdedigt de spirit-kleuren.


Meer info over Ilknur Cengiz vind je hier. Meer info over het debat via Gent Blogt of op deze knal van een affiche.
Allen daarheen!