zaterdag 30 september 2006

Spirit trekt voluit de kaart van de jeugd

Op donderdag 28 en vrijdag 29 september 2006 sloeg spirit Gent haar tenten op bij de Chiro OLV Lourdes in Oostakker voor een kampvuurgesprek over het Gentse jeugdwerk.

Zeven spirit-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, Schepen Lieven Decaluwe, volksvertegenwoordigers Annelies Storms en Jan Roegiers, Ilknur Cengiz, Jan Vanhee, Koen De Vos en Maaike Sturtewagen brachten de nacht van donderdag op vrijdag door in een patrouilletent op het kampterrein. Ze waren allen lid en/of (nationale) leider en leidster in jeugdbewegingen : van Chiro, over KSA, VKSJ en VVKSM tot de Turkse scouts en gidsen van Antalya in Turkije. Met deze ludieke sleep-in vestigden de 7 spirit-kandidaten de aandacht op het jeugdbeleid dat spirit in Gent wil voeren.

Op de foto (van links naar rechts) Jan Vanhee, Koen De Vos, Ilknur Cengiz, Lieven Decaluwe,Maaike Sturtewagen, Jan Roegiers en Annelies Storms voor de patrouilletent waarin ze de nacht doorbrachten. Een uitgebreid verslag met (historische) foto's hier op de webstek van spirit Gent.

Voorstellen voor een jeugdbeleid met spirit

Jongeren houden Gent niet alleen jong, dynamisch en bruisend. Kinderen en jongeren maken ook integraal deel uit van onze stad. Daarom is het erg belangrijk om hen daadwerkelijk een plek te geven binnen onze samenleving. Ze moeten de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontdekken, te ontplooien en te verrijken op hun eigen manier.

Bovendien moet het stadsbestuur hen in de toekomst nog meer en op een structurele manier bij het beleid betrekken. Dat kan het best via een goed functionerende Jeugdraad en jeugddienst.

• Meer ondersteuning van het jeugdwerk

Jeugdwerk is een belangrijke pedagogische omgeving om kinderen en jongeren kansen te geven. Meer investeringen in veilige en degelijke jeugdlokalen en de bijhorende speelomgevingen zijn onze prioriteit. Daarom willen we snel werk maken van een ambitieus maar tegelijk realistisch renovatieplan voor de Gentse jeugdlokalen, inclusief een geloofwaardig budget.

Daarenboven wil spirit de vrijwillige inzet van jeugdbewegingsleid(st)ers en jeugdwerkers erkennen, aanmoedigen en ondersteunen. We willen Gentse verenigingen de mogelijkheid bieden hun medewerkers tegen een goedkope premie in te schrijven op een collectieve verzekeringspolis.

Daarenboven willen we die jeugdverenigingen bijstaan bij het geven van kadervorming en het ontwikkelen van internationale samenwerkingsprojecten. Het jeugdwerkbeleidsplan is hiertoe een goed instrument! Tevens moet het ophalen van geselecteerd afval goedkoper voor de jeugdverenigingen.

• Jeugdwelzijn

Aandacht voor alle kinderen en jongeren, in het bijzonder diegenen die nog niet deelnemen aan het jeugdverenigingsleven of jeugdactiviteiten. Daartoe zijn meer laagdrempelige, kleinschalige projecten op wijkniveau noodzakelijk… kortom smaakmakers gericht op noden, behoeften en dromen van alle kinderen en jongeren van de buurt. Hier gaan we uit van de kracht van de jeugd, niet van de klacht. Dit alles om het recht op vrije tijd voor eenieder in de stad Gent te garanderen.

• Speelbossen en ravotruimte

Kinderen en jongeren hebben recht op meer speelruimte, zowel in de stad als in de vrije natuur. Bij de ontwikkeling van de Gentse “groenpolen” streeft spirit dan ook consequent naar de inrichting van speelzones. Er werden al speelbossen aangeplant in nieuwe landschapsparken in Mariakerke, Wondelgem en Sint-Amandsberg. Ook bij de ontwikkeling van de Gentbrugse Meersen en het Parkbos Kastelensite willen we speelbossen voorzien waar kinderen hun gang kunnen gaan in de natuur. Bij ravotruimte in de stad denken we b.v. aan het nieuwe skate- en rollerpark aan het Zuid.

• Open school- en andere poorten

Er is ook nood aan overdekte speelruimte in Gent. Als het aan spirit ligt worden de schoolpoorten opengegooid voor sportclubs, culturele -en jeugdverenigingen. In die tot nu toe veelal gesloten gebouwen moeten kinderen en jongeren terecht kunnen voor een waaier aan culturele, sportieve, sociale en andere activiteiten. Het onderwijs vertrekt voor spirit vanuit het concept “brede school”. In een “brede school” krijgen kinderen en jongeren de kans om dingen te doen, te beleven en te leren waarvoor er in de klas of thuis geen tijd of ruimte is. Kleine groepjes van jeugdverenigingen moeten goedkoper toegang krijgen tot de Gentse publieke zwembaden, sportzalen en sportterreinen en musea.

• Jeugdverblijfcentrum

spirit zou in Gent graag een jeugdverblijfcentrum oprichten met mogelijkheid tot overnachting. Op deze locatie plannen wij tevens een vormingscentrum voor jongeren. Bijzondere aandacht bij het uitwerken van dit voorstel gaat naar ontmoetingen, samenwerking en uitwisseling tussen jongeren, het organiseren van stadsklassen, interculturaliteit en ruimte voor verschillende vormen en uitingen van jeugd(sub)cultuur.

• Meer kansen voor jeugdcultuur

Jong geleerd is oud gedaan. Spirit wil cultuurbeleving via onderwijs en via het jeugdwerk aanmoedigen. De kunstensector, het jeugdwerk en onderwijs gaan hier hand in hand. Scholen worden zo plekken van cultuur en creativiteit. Spirit wil Gent op de culturele kaart zetten als belangrijkste vernieuwer van de Vlaamse culturele scène en als stedelijk centrum waar jonge kunstenaars zich maximaal kunnen ontplooien. Ook daar zijn nieuwe investeringen noodzakelijk, onder meer in ateliers en repetitieruimtes.

• Aanpak van de jongerenwerkloosheid

Spirit is ervan overtuigd dat er een specifieke aanpak nodig is om de jeugdwerkloosheid in Gent aan te pakken. De Vlaamse regering heeft hier al middelen voor vrijgemaakt maar de invulling moet lokaal gebeuren. Vooral laaggeschoolde jongeren verdienen begeleiding met het oog op een eerste werkervaring. Die is immers van cruciaal belang voor hun verdere doorstroming in de arbeidsmarkt via opleiding binnen ondernemingen. Waarom jongeren geen eerste werkervaring laten opdoen in het ontwerpen, renoveren en onderhouden van jeugdlokalen en de bijhorende groene speelruimten?

Deze voorstellen werden opgenomen in het gemeenschappelijk sp.a--spiritprogramma voor de verkiezingen van 8 oktober 2006.

Zeven spirit-kandidaten waren actief in het jeugdwerk

Lieven Decaluwe (Gent, sp.a-spirit plaats 5)
KSA Deinze Sint-Paulusbond 1954 -1972

Annelies Storms (Gent, sp.a-spirit plaats 12)
Chiro H. Veerle Lovendegem 1981-1991

Jan Vanhee (Gent, sp.a-spirit plaats 15)
Chiro OLV Lourdes 1976-1983
Verbondsleider Chiro Verbond Roeland 1983-1986
Nationaal secretaris Chirojeugd-Vlaanderen vzw 1988-1993

Koen De Vos (Gent, sp.a-spirit 29)
Chiro OLV Lourdes 1975-1988

Ilknur Cengiz (Gent, sp.a-spirit 36)
IZCI (TIF) Antalya 1987

Jan Roegiers (Gent, sp.a-spirit 49)
VVKS Sint-Paulus tussen 1973-1993

Maaike Sturtewagen (Provincie, sp.a-spirit 3)
VKSJ Sint-Paulus Gent 1990-2003

Geen opmerkingen: