dinsdag 1 januari 2008

Cultuur, feesten en toerisme in 2008 en verder (Lieven Decaluwe)

Omdat 'iedereen' al zijn zeg heeft gedaan over het Designmuseum en nu al bezig is over het vuurwerk van oudejaarsavond 2008, toch - na enig aarzelen omwille van zeer lang - hieronder de nieuwjaarsbrief voor 2008 en verder van Lieven Decaluwe, onze schepen van cultuur, feesten en toerisme (spirit). Meer dan 1 museum en 1 vuurwerk dus!

Lieven Decaluwe stelt begroting Cultuur, Toerisme en Feesten voor (spiritbericht 22 december 2007)

Schepen van cultuur, toerisme en feesten Lieven Decaluwe (spirit) investeert netto €66,2 miljoen via de buitengewone dienst (investeringen). Hiervan is €48 miljoen terug te vinden in zijn eigen begroting en 18 miljoen via ondersteunende diensten. Samen is dit 17% van het bedrag dat de stad in de volgende jaren kan besteden aan investeringen. In 2007 werd €29 miljoen euro geïnvesteerd wat het totale investeringsbedrag voor deze bestuursperiode op circa €95 miljoen brengt. Cultuur neemt hiervan het leeuwendeel met €64,2 miljoen, toerisme €1.052.000 en feestelijkheden €902.000.

Op de Gewone Dienst (werkingsmiddelen, overdrachten en personeel) wordt voor 2008 een netto totaal bedrag voorzien van €31,4 miljoen per jaar wat een stijging is van 4,5%. Cultuur stijgt met €909.000 naar een totaalbedrag van €25.629.000. Daarbovenop moeten we een bedrag van €10,65 miljoen bijtellen aan ontvangsten en subsidies vanuit de Vlaamse Gemeenschap voor de werking van de musea, de bibliotheek, en onder meer het Cultuurcentrum Gent dat ondersteund wordt via middelen van het decreet op het lokaal cultuurbeleid, waaruit ook de 1€ per inwoner voor cultuur komt. Dit brengt ons voor 2008 op een te besteden bedrag voor cultuur van €36,2 miljoen.

Cultuur

Het cultuurbeleid wordt gestoeld op vier pijlers: creatie, erfgoed, cultuurparticipatie en culturele participatie en cultuurcommunicatie. De basis van het beleid vormt het in de gemeenteraad van december 2008 goedgekeurde cultuurbeleidsplan ‘Er stroomt een Nijl door Gent’.

-> creatie

Opnieuw wordt er geïnvesteerd in culturele infrastructuur. Instellingen die steun krijgen zijn De Expeditie (Acec site) waar Cie Cecilia en het Vlaams centrum voor circuskunsten gevestigd zijn, de Kazematten in de Machariuswijk wat een nieuwe infrastructuur wordt voor de jeugdtheaters 4-hoog en Ultima Thule, vzw H&L (Lod en Les Ballet C de la B) die op de Bijloke twee grote repetitiestudio’s bouwen, Stichting Logos die dringende werkzaamheden aan de Tetraeder moet uitvoeren en vzw de Kraankinders in het intercultureel centrum De Centrale.

Lopende overeenkomsten op vlak van infrastructurele ondersteuning aan grote kunstinstellingen wordt voortgezet: NTGent, Vlaamse Opera, Capitole, Muziekcentrum de Bijloke en Kunstencentrum Vooruit. Voor deze laatste werd een extra investeringssubsidie voorzien van 5 x €50.000 omdat het gerestaureerde monument aan nieuwe investeringen toe is.

De grote culturele actoren (Festival van Vlaanderen, Kunstencentrum Vooruit en het Internationaal filmfestival van Vlaanderen Gent) krijgen een nieuwe financiële injectie en stijgen van €212.000 naar €260.000 . Blue Note Record Festival krijgt voor het eerst een structurele ondersteuning van €180.000. Nieuwkomer Handelsbeurs krijgt €50.000 en met het Collegium Vocale (Philippe Herreweghe) en Les Ballets C de la B (Alain Platel) wordt een overeenkomst gemaakt die deze organisaties in Gent verankert. Zij krijgen elk €25.000. Ook de middelen voor het Muziekcentrum de Bijloke stijgen aanzienlijk (+€152.000).

Een aantal nieuwe spelers krijgen nominatimsubsidies zoals het jonge barokorkest B’Rock, Ontroerend Goed, Cie Cecilia, Nucleo e.a. Het bedrag voor de nominatimsubsidies bedraagt €1,1 miljoen excl. de beheersovereenkomsten met de grote huizen.

-> erfgoed

Een centraal erfgoeddepot dat de collecties van al onze musea samenbrengt - collecties die nu her en der verspreid zijn in de stad, vaak in gebouwen die niet beantwoorden aan de nodige vereisten voor opslag en conservering - wordt gerealiseerd. Hiervoor is een bedrag voorzien van €8,75 miljoen.

De langverwachte afwerking van de vleugel van het Design Museum in de Drabstraat wordt in deze legislatuur aangepakt. Hiervoor is een bedrag voorzien van €7 miljoen en wordt er onderzocht hoe dit bedrag via een publiekprivate samenwerking kan groeien.

Een derde belangrijk dossier is de site Veldstraat waar nu het Departement Cultuur en Dienst Monumentenzorg gehuisvest zijn in respectievelijk het Hotel Vander Haeghen en het Hotel d’Hane Steenhuyse. Met het betrekken van het Pakhuis Clemmen, waar tot voor kort de opslag van de Inno zat, kan heel deze site dienen als huisvesting en aanspreekpuntloket voor cultuur. Het hotel d’Hane Steenhuyse en het kabinet Maeterlinck kunnen op die manier ook beter ontsloten worden.

Verder is er in 2009 de opening van het stadsmuseum STAM waarin zwaar zal geïnvesteerd worden zowel op vlak van investeringen (€2,3 miljoen) als wat betreft werkingsmiddelen en personeel. Ook voor het MIAT wordt in deze bestuursperiode een nieuwe opstelling voorzien van de collectie, waarmee het stadsbestuur zijn engagement voor dit museum verder opneemt.

Ook wordt een aantal restauratiedossiers verder afgewerkt zoals de Sint Pietersabdij en het Gravensteen.

De stedelijke werkingsmiddelen van de Gentse musea stegen niet meer sinds 1990. Daarom wordt een ernstige inhaaloperatie gerealiseerd. De belangrijkste stijger is het Museum voor Schone Kunsten dat na zijn restauratie moet kunnen meedraaien op internationaal niveau. De middelen voor het MSK stijgen in totaal met €262.00. Het grootste aandeel daarvan gaat naar het budget tijdelijke tentoonstellingen. Ook het Design Museum, het MIAT en het Huis van Alijn krijgen een verhoging.

Ook nieuw voor deze beleidsperiode is de Dienst Architectuur die recent werd opgericht en voor het eerst structurele werkingsmiddelen krijgt (€40.000).

Er wordt tevens een structurele verhoging voorzien voor het opwaarderen van het privaat patrimonium (stedelijke premie merkwaardige niet beschermde gebouwen), een ondersteunende maatregel die de stad neemt om het stadsbeeld te herwaarderen (eenmalige inhaaloperatie van €1.159.000 en jaarlijkse verhoging met €75.000 tot €475.000).

Voor het eerst wordt een bedrag voorzien voor het conserveren van het funerair erfgoed. De actie Campo Santo in het kader van de Monumentenstrijd heeft alvast dit als resultaat gehad.

-> cultuurparticipatie en culturele participatie

Met het project op Waalse Krook staat de Bibliotheek voor een immense uitdaging. Middelen voor een studie omtrent visie en concept van de nieuwe bibliotheek en middelen voor onteigeningen en bodemsanering zijn nu reeds voorzien. Het college engageert zich tevens voor een aandeel in de bouw voor een voorlopig bedrag van €10 miljoen.

Tevens realiseert de Bibliotheek in deze bestuursperiode een aantal nieuwe filialen (Nieuw Gent en Drongen) en investeert ze in renovatie van een aantal bestaande filialen in de Bloemenkenswijk en Ledeberg. Ook binnen de grote stadsvernieuwingsprojecten Oude Dokken en Sint Pietersstation zijn er opportuniteiten voor nieuwe filialen die onderzocht worden.

In het nieuwe Dienstencentrum Ledeberg wordt €3,7 miljoen geïnvesteerd. Jaarlijks wordt €150.000 voorzien voor de renovatie van wijkzalen. Het cultureel buurthuis Bernadette in de oude Carlierschool krijgt een opknapbeurt zodat organisaties als Nucleo, vzw repetitieruimtes, Kapotski, Multatulitheater, de jeugddienst en anderen zich met hun werking in deze buurt kunnen integreren.

Nieuw is ook een structurele ondersteuning voor de zogenaamde art house cinema’s Studio Skoop en Sphinx. Beide huizen krijgen een ondersteuning van €12.500. Deze cinema’s (waarvan Sphinx reeds films draait van bij het begin van de jaren 1900) worden bedreigd door de commerciële grote complexen en het recente fenomeen van homecinema. Indien we willen vermijden dat deze cinema’s uit het stedelijk weefsel verdwijnen, moet het stadsbestuur deze culturele cinema’s ondersteunen.

-> cultuurcommunicatie

Cultuurcommunicatie wordt een belangrijk aandachtspunt de volgende jaren. Een doorgedreven professionalisering van de marketing van onze musea en ons erfgoed, het aanleveren van inhoud voor cultuurtoeristische communicatie, investeringen in innovatieve methodieken, internationale communicatie en diverse overlegfora zijn de inhouden waarop zal ingezet worden, ook met middelen van het decreet op het lokaal cultuurbeleid.

Toerisme

Schepen Lieven Decaluwe ondersteunt de uitbouw van de Dienst Toerisme om het groeiend toerisme optimaal te begeleiden. Dit uit zich vanaf 2008 in een assertief investerings- en aanwervingsbeleid. Er komen twee personeelsleden bij.

Vooreerst wordt er geïnvesteerd in een professioneel toeristisch onthaal. De Vismijn wordt het nieuwe toeristisch infokantoor. Hiervoor investeert de stad €450.000. Het project krijgt daarnaast €700.000 steun van Toerisme Vlaanderen.

Het project voetgangersbewegwijzering wordt afgewerkt in 2008 (€200.000). Nieuw is dat de Dienst Toerisme voor het eerst een structureel investeringsbudget verwerft (€50.000 vanaf 2009) voor verdere uitbouw van toeristische infrastructuur in Gent.

De promotie van de bestemming Gent blijft een actiepunt. Zo worden de toeristische brochures verder vernieuwd. Bovendien wordt er geïnvesteerd in gerichte elektronische communicatie en dit voor beloftevolle nichemarkten (water- en fietstoerisme). Bovendien zal de webstek www.visitgent.be optimaal beheerd worden. Voor deze taken komt vanaf 2008 een extra personeelslid de dienst vervoegen.

De dienst toerisme verhuist naar het Sint-Veerleplein. De stad verwerft hiertoe een pand. Dit maakt een efficiëntere werking mogelijk, omdat de fysieke afstand tussen de dienst en de infobalie wegvalt. Voor materiaal en meubilair investeert de stad de komende jaren €175.000.

Feesten

Schepen Lieven Decaluwe zet drie belangrijke beleidslijnen uit in het feesten- en evenementenbeleid: ondersteuning van het verenigingsleven, meer ruimte voor evenementen en de uitbouw van een ondersteuningsbeleid voor film.

Wat de ondersteuning van het Gentse verenigingsleven betreft wordt geïnvesteerd in de werking van het depot en de uitleendienst van de Dienst Feestelijkheden. Het beschikbare materiaal (€30.000/jaar) en het wagenpark (€590.000) wordt vernieuwd zodat verenigingen die een beroep doen op materiaal voor de organisatie van feesten en sociaal-culturele activiteiten nog beter ondersteund worden. Vanaf 2008 zetten we hiervoor ook twee extra personeelsleden in en worden de werkingskosten verhoogd met €55.000.

Gent blijft een belangrijke evenementenstad. Daarom worden enkele nieuwe initiatieven in de begroting opgenomen. Het budget voor de Gentse Feesten wordt in 2008 opgetrokken met €230.000 euro tot €1.380.000. Voor de organisatie van eindejaarsactiviteiten wordt €34.000 uitgetrokken. De middelen voor stedelijke activiteiten (Feest van de Vlaamse Gemeenschap, Jazz in ’t Park, de stadskermissen,…) worden verhoogd met €21.500.

De viering van 200 jaar Gentse Floraliën wordt door de stad fors ondersteund. De Gentse Floraliën kunnen voor de realisatie van hun feestprogramma (een Klassiek Bloemenconcert in de Vlaamse Opera, een Sierteeltcongres, de tentoonstelling "Schatten & Archieven" in het Pand en een Historische Praalstoet door de Gentse binnenstad) rekenen op €175.000.

Tot slot wordt de aanzet gegeven voor een betere ondersteuning van filmproducties die in Gent gemaakt en/of gedraaid worden. Het budget van het Filmoffice wordt verhoogd met €30.000.

Lieven Decaluwe
Schepen van cultuur, toerisme en feesten

Geen opmerkingen: