dinsdag 15 januari 2008

Spirit wijst hoofddoekenverbod in Oost-Vlaanderen resoluut af

Spirit-provincieraadslid Goedele De Cock roept haar collega’s raadsleden op om morgen tegen het door de VLD geamendeerde voorstel van Vlaams Belang te stemmen. Dat voorstel verbiedt het dragen van een hoofddoek voor personeel van de provincie. (Persbericht spirit 15.01.2008)

Morgen, woensdag 16 januari, wordt de agenda van de Oost-Vlaamse provincieraad ontsierd door een voorstel van Vlaams Belang om een verbod op het dragen van uiterlijke symbolen van religieuze, filosofische, levensbeschouwelijke, politieke aard… alsnog in te voeren voor het personeel van de provincie. De Open Vld heeft op het voorstel van het VB een amendement ingediend. Een bocht van 180 graden, omdat diezelfde partij eind vorig jaar een dergelijk verbod afwees. Spirit-provincieraadslid Goedele De Cock noemt dit een schoolvoorbeeld van inconsequentie en zal met hand en tand de keuzevrijheid van het individu verdedigen.

Men kan ervan uitgaan dat dit verbod eigenlijk slaat op de hoofddoeken. Spirit is van oordeel dat de hoofddoek niet kan worden opgelegd, maar ook niet verboden kan worden. Als iemand het dragen ervan ziet als een uiting van haar geloof, dan is het haar volste recht om een hoofddoek te dragen, ook op het werk, en ook bij de overheid.

Goedele De Cock: "Het dragen van een hoofddoek is niet in tegenspraak met het principe van de neutraliteit van de overheid, integendeel!" Niemand twijfelt aan het belang van de scheiding tussen religie en staat. De overheid mag als instelling geen religieuze voorkeur laten blijken en het religieloos maken van overheidsgebouwen is hiervan een logisch gevolg. Ook het afdwingen van een volledige neutraliteit in het handelen van ambtenaren is terecht. Elke burger heeft immers het recht op dezelfde onafhankelijke dienstverlening.

Het verbieden van het dragen van een hoofddoek bij ambtenaren is volgens spirit wél een schending van die neutraliteit. Ofwel sta je neutraal tegenover alle burgers en respecteer je hun identiteit los van de manier waarop ze die uiten, of je respecteert dit niet en dan ben je niet meer neutraal. Het uiten en beleven van de eigen identiteit behoren tot de vrijheid van elk individu, ook van hen die voor de overheid werken. "In een diverse samenleving is het normaal dat een overheid de diversiteit van haar bevolking in haar personeel weerspiegeld ziet," aldus nog De Cock.

De kledij die iemand draagt zegt iets over die persoon, maar heeft geen impact op de ander. Een ambtenaar met een voetbaltruitje van Club Brugge zal bij een Gentenaar niet de vrees voor slechte dienstverlening oproepen. Het zien dragen van een hoofddoek bekeert niet. Het tast het handelen van mensen niet aan én het schendt het beeld van een neutrale overheid niet. Dat zou het wél doen als de overheid het dragen van een hoofddoek als een uniform zou opleggen voor àlle ambtenaren, maar dit is in dit debat niet het geval.

Naast inhoudelijke argumenten heeft het Oost-Vlaams spirit-provincieraadslid ook vragen bij de ambiguïteit van de Open Vld in dit debat. Als de Open Vld met het VB een wisselmeerderheid kan vormen, doorbreekt de partij het cordon sanitaire om het verbod op hoofddoeken in te voeren. Goedele De Cock: "Net in haar pro-houding voor het verbod stelt de liberale partij me teleur. Als er iets is wat ik bij de liberalen apprecieer, is het de vrijheidsgedachte, de keuzevrijheid voor het individu en precies aan deze gedachte – hun basisgedachte bij uitstek – verzaken ze!" Het donkerblauwe komt steeds meer op de voorgrond te staan, de verrechtsing is duidelijk.

Spirit gelooft sterk in de kracht van ontmoeting. De vrijheid van elk individu is hierbij primordiaal, maar die vrijheid eindigt waar de vrijheid van de ander begint. De vrijheid om een hoofddoek te dragen schendt echter niet de vrijheid van anderen. Dat we dat aan een liberale partij als Open Vld nog moeten uitleggen, is triest. Maar allicht ligt daar het verschil tussen links-liberalisme enerzijds, en de gesloten Vld anderzijds.

Goedele De Cock, spirit-provincieraadslid Oost-Vlaanderen
Goedele De Cock, spirit

Geen opmerkingen: