maandag 26 mei 2008

Focus op wonen, werk en onderwijs

Voor wie het nog niet wist. Gent heeft heel wat meer om het hoofd dan de hoofddoek. En er gebeurt - gelukkig maar - wel wat meer dan "hoofddoekje leggen, niemand zeggen". Maandagavond 26.05.2008 besprak de gemeenteraad de begrotingswijziging. Een ideaal moment voor oppositie en bestuursmeerderheid om het stedelijk beleid te wegen.

Annelies Storms, gemeenteraadslid en fractieleider VlaamsProgressieven Gent (voorheen spirit), belichtte in haar toespraak die punten waar VlaamsProgressieven veel belang aan hecht, .....zonder dat andere thema's daarom onbelangrijk zouden zijn. Hieronder is het statement van Annelies Storms.

Focus op wonen, werk en onderwijs

Mijnheer de burgemeester, dames en heren schepenen, geachte collega’s,

Voor ons ligt het resultaat van hard werk, hard werk door het managementteam, door tientallen stadsambtenaren en natuurlijk ook door het College van burgemeester en schepenen. Voor ons ligt de financiële vertaling van het strategisch meerjarenplan. In december vorig jaar hebben we na intensief werk de missie van Gent 2020 goedgekeurd. Waar willen we met deze stad staan in 2020? Deze bestuursploeg heeft de missie voor de stad als volgt geformuleerd: Gent, een scheppende stad, die door een doorgedreven bundeling van alle creatieve krachten een voortrekkersrol speelt bij de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en open samenleving.

Het uitwerken van zo een totaalvisie voor Gent 2020 heeft wat tijd gevraagd, dat klopt maar dat betekende niet dat alles stil lag en er niets meer gebeurde. Dit stadsbestuur wil vooruit. En ja, er worden veel dure woorden gebruikt in het strategisch meerjarenplan: hoofdstrategische doelstellingen, strategische doelstellingen, operationele doelstellingen, strategische programma’s, actieplannen, doelstellingenopvolgingssystemen, … Maar gelukkig schuilt achter deze koele managementtermen een politiek van aanpakken, van gericht keuzes maken en efficiënt inzetten van de beschikbare middelen.

Dit stadsbestuur heeft voor de komende vijf jaren maar liefst een investeringsbudget van 470 miljoen veil om deze dure woorden om te zetten in een menselijke politiek. Een politiek die het dagelijkse leven van de Gentenaars aangenamer wil maken, die ervoor zorgt dat de Gentenaar zich thuis voelt in zijn stad. Daarom kiezen we er resoluut voor om de beschikbare middelen te investeren in wonen, werk en onderwijs. Daar liggen grote noden, daar moeten dus ook de centen naartoe gaan.

Deze coalitie is geen grijze muis, dat bleek reeds bij het afsluiten van het bestuursakkoord dat bol staat van plannen en ideeën. Verschillende beleidsnota’s hebben dit bestuursakkoord inmiddels omgezet in concrete maatregelen. Grote plannen maken, dat kan iedereen. Ze ook realiseren, daar staat deze bestuursploeg voor.

Een stad met ambitie

VlaamsProgressieven wil dat Gent een stad met ambitie is. Een stad die durft te vernieuwen, een stad die durft te groeien. En daar zet dit stadsbestuur zijn schouders onder. Bij de voorliggende begrotingswijziging zien we dat er verder aan onze stad gebouwd wordt. De projecten “Bruggen naar Rabot” en “Zuurstof voor de Brugse Poort” worden verder afgewerkt. Voor het stadsvernieuwingsproject “Ledeberg leeft” is dit week-end het startschot gegeven. Ledeberg moet tegen het einde van deze legislatuur een opknapbeurt hebben gekregen. Meer en mooier groen, hogere woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, vernieuwde toegangen, meer dienstverlening en meer ruimte voor ontmoeting zijn de zes doelstellingen die het stadsbestuur wil realiseren.

Ook aan het Sint-Pietersstation is het één grote bedrijvigheid en wordt er verder gewerkt aan het bijna grootste reizigersstation van België. Dit jaar start de heraanleg van de Korenmarkt en het Emile Braunplein. Deze ingreep zal het uitzicht van onze stad grondig veranderen. Het voorbije jaar is een belangrijk principeovereenkomst gesloten om het project Waalse Krook vorm te geven. Via het SOB zijn twee haalbaarheidsstudies besteld en bij Cultuur is er geld voorzien voor een studie naar de nieuwe bib, de bibliotheek van de 21° eeuw. De site rond Flanders Expo wordt verder ontwikkeld en in augustus wordt de eerste steen van het Artveldestadion gelegd. Deze projecten zijn stuk voor stuk ambitieuze projecten die Gent verder uitbouwen tot een moderne stad, klaar voor de toekomst maar met respect voor het verleden.

Sterkere wijken in een gezonde, groene stad

Natuurlijk is onze stad meer dan deze projecten alleen. Dat bewijst de grote aandacht van dit stadsbestuur voor de verschillende wijken van Gent. Doorheen de begrotingswijziging staan allerlei maatregelen die de verschillende wijken versterken. VlaamsProgressieven vindt die keuze voor de versterking van de wijken zeer belangrijk. Een gezellige en leuke wijk met buren die elkaar kennen is immers de beste garantie tegen vereenzaming, vervreemding en verzuring. Het zorgt er ook voor dat Gent een stad op maat van de mensen blijft.

Daarvoor zijn niet enkel investeringen in stenen nodig. Ook kleine maatregelen versterken de sociale cohesie in een wijk en verhogen de participatie van de inwoners aan het stadsleven. Daarom wordt het budget voor Wijk aan Zet over twee jaar verdubbeld. Hier geldt het motto “elke straat zijn feest“. Ook het verenigingsleven krijgt een extra duwtje in de rug. De toelagen voor verenigingen, dekenijen en de cultuurplatforms worden opgetrokken. Om het hoofd te bieden aan het groeiend aantal wijkinitiatieven wordt de uitleendienst van de dienst Feestelijkheden versterkt. Er worden ook middelen uitgetrokken voor een nieuw reglement “revitalisatie van de buurten” om de creatie en de participatie aan cultuur te verhogen.

Er wordt ook verder gewerkt aan de leefbaarheid van de wijken, aan meer groen in de wijken door middelen uit te trekken voor verschillende parken en groenzones. Denken we maar aan het Lousbergpark, het buurtpark FNO, het Acacia park en de aanleg van het Luizengevecht in de Brugse Poort, de aanleg van speel- en parkinfrastructuur in de Groene Vallei, het Keizerspark, het Arbedpark en het Rabotpark.

We zijn vooral tevreden dat dit jaar in aanwezigheid van de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki de eerste bomen van het Vredebos in de Gentbrugse Meersen worden aangeplant. Dit moet meer worden dan een symbolische daad. VlaamsProgressieven wil dat dit bos een plek wordt waar de Gentenaar kan bezinnen over vrede, een plek die ons doet stil staan bij het belang van vredevol en harmonieus samenleven.

Aandacht besteden aan de wijken is aandacht besteden aan de directe leefomgeving van de mensen, is drempels wegnemen en gelijke kansen versterken. Met de start van de uitbouw van een wijkgezondheidscentrum in het Rabot zal de toegang tot gezondheidszorgen worden vergemakkelijkt voor mensen die het nodig hebben. Door extra middelen uit te trekken voor de aanleg van sportinfrastructuur in de buurten wordt sporten voor meer mensen mogelijk want ze moeten zich niet ver verplaatsen om te kunnen bewegen. Het Voetbal in de stad-project maakt gebruik van de wervende kracht van onze voetbalploeg KAA Gent en maakt voetbal tastbaar tot in onze wijken.

VlaamsProgressieven is tevreden met deze positieve aandacht voor de wijken. Maar ook de minder leuke kanten van het drukke samenleven in wijken moeten we onder ogen zien. Hier blijven de inspanningen in het kader van het Veiligheids- en Preventieplan verder aangehouden en aangevuld met nieuwe acties. Er worden ook bijkomende middelen voorzien om de Dienst Gemeenschapswachten dit jaar uit te bouwen. In het kader van sensibilisering en preventie spelen de Gemeenschapswachten een belangrijke rol in onze wijken. Ook het buurtwerk wordt versterkt door bewonersgroepen bijkomend te ondersteunen en meer activiteiten te organiseren.

Aandacht voor kinderen, jongeren en gezinnen

Gent is een bruisende stad en staat voor veel uitdagingen. Hoe kunnen we onze stad aantrekkelijk houden voor jonge mensen, voor jonge gezinnen met kinderen ? Investeren in werk, wonen en onderwijs is het antwoord van deze coalitie. VlaamsProgressieven vindt dat we de nieuwe generatie in onze stad moeten koesteren: de kinderen, de jongeren, de gezinnen. We zijn tevreden dat dit stadsbestuur in verschillende beleidsdomeinen initiatieven neemt die deze bevolkingsgroep ten goede komt, al hebben deze maatregelen natuurlijk ook voor alle Gentenaars positieve effecten.
Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, dat is de grote uitdaging waar dit stadsbestuur veel voor over heeft. Met het kavelproject dat het stadsbestuur via het SOB realiseert, komen we tegemoet aan de vraag naar betaalbare en bouwrijpe kavels voor jonge gezinnen. Tegelijkertijd verdwijnen stadskankers uit het stadsbeeld. Twee vliegen in één klap. Met de 50/20 regel moeten er meer sociale woningen komen. Deze coalitie zet niet enkel in op het betaalbaar maken van wonen maar ook op het verbeteren van de kwaliteit van de huisvesting. Met de resultaten van de studie over de kwaliteit van de woningen in Gent in het achterhoofd wordt 1 700 000 euro ingezet voor de premies voor renovaties. Deze premies worden in deze gemeenteraad nog goedgekeurd.

Het stadsbestuur neemt ook de nodige initiatieven om gezinnen aan te zetten tot duurzaam bouwen en tot energiebesparende ingrepen in hun woning. De subsidies voor het winddicht maken en isoleren van daken worden structureel vastgelegd en gezinnen die energiebesparende ingrepen verrichten in hun woning, kunnen bij de vwz REGent terecht voor een renteloze lening. Vzw REGent is ook de trekker van de projecten energiesnoeiers en energiescanners waardoor ook minder begoede Gentenaars door kleine ingrepen in hun woning kunnen besparen op hun energiefactuur.

De ambitie van dit stadsbestuur om 600 plaatsen in de kinderopvang te realiseren krijgt bij deze begrotingswijziging meer vorm. Er worden bijkomende plaatsen gecreëerd in de crèches De Dolfijntjes (E. Moysonlaan) en De Rakkertjes (de Muide). Er komen 21 nieuwe opvangplaatsen in het opleidingscentrum van de VDAB voor kinderen van werkzoekenden en mensen in opleiding en 28 nieuwe plaatsen in de Petteflet in de Jubileumlaan. Ook de investeringen in de renovatie van schoolgebouwen waarbij het vernieuwen van platte daken en van ramen prioritair is komt onze leerlingen ten goede.

Voor VlaamsProgressieven tellen kinderen en jongeren mee in onze stad en dat is ook de optie van dit stadsbestuur. We vinden in de begrotingswijziging de nodige middelen terug voor de opstart van het jeugdverblijfscentrum, voor het verhogen van de brandveiligheid van de jeugdlokalen en er komen extra middelen voor projectsubsidies voor jeugdcultuur. Deze initiatieven juichen we toe.

Strijd tegen armoede

Investeren in wonen, werk en onderwijs is investeren in de strijd tegen de armoede. In het bestuursakkoord zegt deze coalitie neen tegen de sociale uitsluiting. In deze begrotingswijziging zien we resolute keuzes in de strijd tegen de duale samenleving. Voor VlaamsProgressieven mogen de armen en armsten niet de vergeten generatie van deze stad worden. We zijn zeer tevreden dat ons voorstel tot oprichting van een stedelijke cel armoedebestrijding bij deze begrotingswijziging concrete vorm krijgt door de aanwerving van 3 ambtenaren. De stedelijke cel armoedebestrijding moet in eerste instantie alle informatie over armoede bundelen die bij de diensten en de verengingen in het sociale werkveld aanwezig is. De cel kan zo de barometer van de armoedesituatie in Gent worden. Wij willen dat deze cel op termijn ook ieder beleidsvoorstel vanuit de diensten toetst op de impact die het heeft op de Gentse burgers die het minste hebben en in armoede leven. Voor ons vormt de stedelijke cel ‘armoedebestrijding’ in dat geval een belangrijk beleidsinstrument om armoede in onze stad tegen te gaan. We vinden het ook een goede zaak dat er 130 000 euro wordt uitgetrokken voor de armoedeverenigingen. Zij leveren in onze stad zeer nuttig werk dat complementair is aan de werking van het OCMW. De dotatie aan het OCMW wordt trouwens ook opgetrokken.

Steen van de Mensenrechten - Sint-Pietersplein (Gent)
Maar ook in andere beleidsdomeinen worden initiatieven genomen die van belang zijn voor mensen in armoede. Bij Onderwijs wordt er een coördinator aangetrokken om het Gents Plan Geletterdheid uit te voeren en bij Wonen wordt er 2,5 miljoen euro uitgetrokken om transitwoningen te voorzien voor de mensen die hun verkrotte of onveilige woning wegens onbewoonbaarverklaring moeten verlaten. Ook bij Werk heeft deze coalitie aandacht voor de minst bedeelden. Vanuit de optie dat werk een hefboom kan zijn om uit armoede te geraken werkt dit bestuur verder aan de creatie van 1000 jobs in de sociale economie.

Diversiteit als troef

Met VlaamsProgressieven hechten we ook veel belang aan diversiteit. Wij vinden diversiteit verrijkend. Gent staat bekend als een verdraagzame stad. Laten we dat ook zo houden. Vorig jaar is er een serieuze kras op dit beeld gekomen, ik hoop dat morgen het gezond verstand mag zegevieren en we ophouden met het opjagen van de ambtenaren met een hoofddoek of kruisje.

Laat ons diversiteit uitspelen als een troef van onze stad. Gent als scheppende stad zal enkel maar werken als er plaats is voor diversiteit en creativiteit. Deze coalitie beseft dit gelukkig maar al te goed en doorheen verschillende beleidsdomeinen vinden we acties terug om van Gent een interculturele samenleving te maken, een samenleving waar mensen met de meest verschillende achtergrond en afkomst elkaar ontmoeten.

Binnen onze eigen stadsdiensten worden verschillende positieve acties gericht op diversiteit. Er wordt gefocust op de sensibilisering en vorming van het personeel, omgaan met kansengroepen, laagdrempelige selectieprocedures, cultuurvrije examens, de stad Gent als werkgever bekender maken. Een stadspersoneel dat de weerspiegeling vormt van de Gentse bevolking moet het streefdoel zijn. Binnen Onderwijs heeft het project thuistaal al veel stof doen opwaaien maar mijn collega Cengiz heeft in de Commissie onderwijs al uitgebreid gewezen op de voordelen die moeten leiden tot een betere kennis van het Nederlands. Er wordt ook extra geïnvesteerd in De Centrale dat moet uitgroeien tot een echt intercultureel centrum. De Integratiedienst krijgt ook meer middelen om de tolk- en vertaaldienst verder gericht uit te bouwen. Binnen Economie worden opnieuw de nodige centen voorzien om het etnisch ondernemen te ondersteunen en binnen Jeugd worden de middelen voor het reglement Cocktail dat jeugdverenigingen rond diversiteit doet samenwerken structureel verankerd. Ook binnen de bevoegdheid Sport worden met het project van buurtsport nieuwe middelen ingezet die vooral kansengroepen ten goede zullen komen. Al deze initiatieven kunnen op onze steun rekenen.

Burgemeester, schepenen, collega’s,

Investeren in wonen, werk en onderwijs, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er moeten altijd keuzes gemaakt worden. Deze keuzes heeft het stadsbestuur bij de voorliggende begrotingswijziging gemaakt. Op enkele van deze keuzes ben ik dieper ingegaan omdat mijn fractie ze belangrijk vindt. Gent verder uitbouwen als een stad met ambitie, de wijken versterken, aandacht voor kinderen, jongeren en gezinnen, de strijd tegen de armoede en diversiteit als troef voor de stad, dat zijn belangrijke keuzes die wij met VlaamsProgressieven hard steunen. Vele andere maatregelen die van belang zijn voor onze stad heb ik niet uitdrukkelijk vernoemd. Dat betekent niet dat we ze met onze fractie niet steunen. De verdere uitbouw van onze Gentse haven, de aanleg van bedrijventerreinen, de talloze acties om mobiliteit duurzaam te maken, de vele middelen voor aanleg van wegen en de inhaalbeweging voor de heraanleg van voetpaden,… stuk voor stuk zijn dit waardevolle maatregelen die ook onze steun krijgen.

Keuzes maken betekent ook de centen verdelen. Een euro kan maar eenmaal worden uitgegeven, dat weet iedereen. Het is het de uitdaging om de gemaakte plannen te realiseren en toch de financiën van de stad gezond te houden. De begrotingswijziging die nu voorligt is met de nodige zorg en voorzichtigheid opgesteld en is in evenwicht.

Deze bestuursploeg heeft in een strategische meerjarenplan haar visie op het Gent van 2020 uitgewerkt en heeft de nodige financiële ruimte vrijgemaakt om haar plannen tot 2012 in concrete vorm te gieten. De geplande maatregelen zijn ingegeven door de concrete noden van de Gentenaars. Dit is de sterkte van dit bestuur, de burgemeester en zijn schepenen staan dicht bij de bevolking. Overal waar je gaat langs Gentse wegen, kom je bij wijze van spreken de burgemeester of een schepen tegen. Deze bestuursploeg staat open voor de verzuchtingen van de Gentenaars, luistert naar hun klachten én dromen en maakt keuzes. Deze coalitie neemt maatregelen die het dagelijks leven van de Gentenaars aangenamer maken, maatregelen op maat van de Gentenaars.

Met VlaamsProgressieven steunen wij de gemaakte keuzes. Mijn fractie zal de voorliggende begrotingswijziging goedkeuren.

Annelies Storms
Fractieleider VlaamsProgressieven

1 opmerking:

Veerle Vandecasteele zei

Superspeech van onze Annelies!