dinsdag 20 juni 2006

Een stad met spirit www.eenstadmetspirit.be

Links-liberale krachtlijnen voor een stad met spirit

Het kartel sp.a-spirit gaat in Gent met een gemeenschappelijk programma naar de verkiezingen. Hieronder een opsomming van de tien spirit-krachtlijnen. Deze zijn in het gemeenschappelijk programma uitgewerkt in tal van voorstellen. Zo maken we werk van een stad met spirit.

Een stad met ambitie
Spirit wil dat Gent als stedelijk centrum een rol van betekenis blijft spelen in het Europa van de 21ste eeuw. Dat vergt moed en ambitie. De ambitie om te groeien, de moed om te vernieuwen. Vandaar de bewuste keuze voor soms grootschalige maar steeds evenwichtige projecten die de stad naar een hoger niveau tillen. Onze steun aan het project Gent Sint-Pieters, nieuwe vormen van openbaar vervoer, toekomstgerichte multimediatoepassingen en experimentelele cultuuruitingen zijn daar de beste voorbeelden van.

De strijd tegen de duale samenleving
Het optimistische vooruitgangsideaal van spirit wordt permanent bijgestuurd door de zorg voor een hogere levenskwaliteit voor alle Gentenaars. Onze strijd tegen armoede en uitsluiting en voor emancipatie, diversiteit, gelijke kansen, kinderrechten en mensenrechten is de rode draad doorheen het spa-spirit programma. Het is een pleidooi voor een billijk, rechtvaardig, sociaal en humaan beleid. We maken dit pleidooi hard met tal van voorstellen voor een harmonieuze interculturele samenleving, goede woon- en levenskwaliteit en laagdrempelige toegang tot werk, gezondheidszorg, cultuur, sport en onderwijs.

Een gezonde groene stad
Sinds 1994 levert spirit de schepen van milieu, natuur en gezondheid in het Gentse stadsbestuur. Het milieubeleid wordt sindsdien gekenmerkt door een nuchtere, realistische maar effectieve aanpak van knelpunten en problemen. In de voorbije bestuursperiode werd in Gent door de aanleg van tal van nieuwe parken meer dan 50ha gebruiksgroen gecreëerd. Het gezondheidsbeleid is gestoeld op samenwerking en streeft bovenal naar een goede toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg in kansenbuurten. Ook de volgende jaren willen we werken aan een groene en gezonde stad, met tientallen nieuwe voorstellen rond groen, natuur, milieu, ziektepreventie en gezondheidspromotie.

Open Stadion Gent
Spirit wil van de professionele sportclub KAA Gent een maatschappelijk verantwoorde onderneming maken die haar wervende kracht ook inzet voor maatschappelijke doeleinden. De realisatie van het Arteveldestadion is een belangrijke hefboom om dit te bereiken. Zo moet de voetbaltempel de stadionpoorten ook open zetten voor sociaal-culturele activiteiten van de Gentenaars. De club kan dit echter niet alleen. Daarom willen we dat de Stad een Open Stadion-manager aanstelt die dit proces samen met KAA Gent opstart en begeleidt, partners mobiliseert en maatschappelijke projecten opzet en coördineert.

Stad van de interculturele dialoog
Interculturele dialoog is voor spirit fundamenteel bij het omgaan met etnisch-culturele diversiteit. Daarom stimuleren we wederzijdse interculturele interactie, met ruimte voor uitwisseling en gesprek. Gelijkwaardigheid tussen mensen en gemeenschappen staat hierbij centraal. Racisme, wederzijds wantrouwen en discriminatie moeten plaats maken voor initiatieven waardoor stappen naar elkaar worden gezet: het wegwerken van taalachterstand en ongeletterdheid, het aanpakken van uitsluiting en achterstelling, het creëren van kansen op de arbeidsmarkt, het scheppen van ruimte voor interculturele artistieke projecten. Samen zijn we Gent!

Vrede, vrijheid en internationale solidariteit
Ook in Gent gaat spirit aan de slag met de links-liberale idealen: vrede, vrijheid en internationale solidariteit. We willen een stille plek voor reflectie rond oorlog en vrede inrichten: een Vredesbos. Daarnaast willen we de bijna vergeten Gentse executieoorden uit WOII herwaarderen en thematisch uitbouwen als mensen- en burgerrechtenparken. Verwijzend naar onze sociale, culturele en politieke ontvoogding, willen we sensibilisatieprojecten opzetten rond emancipatie en uitsluiting van kansengroepen vandaag. Tot slot vragen we een verviervoudiging van het budget voor noord-zuidsamenwerking.

Werk maken van sociale economie
Spirit steunt niet enkel de inspanningen voor meer jobs, maar voegt er een eigen accent aan toe: de aandacht voor sociale economie. We willen immers ook jobs realiseren voor de moeilijkst bemiddelbare groep werkzoekenden. De sociale economie creëert meerwaarde, niet alleen financiële, ook menselijke en maatschappelijke. Het is de taak van de Stad om die meerwaarde met de juiste structuren en omkadering te valoriseren. Zo willen we in de volgende legislatuur 1000 banen scheppen in de sociale economie.

Steun aan verenigingen en vrijwilligers
Er zijn in Gent honderden mensen die zich belangeloos inzetten voor een sportclub, een jeugdbeweging, een buurtcomité of een milieuvereniging. Deze vrijwilligers verdienen onze steun. Spirit wil de Gentse verenigingen de mogelijkheid bieden hun medewerkers tegen een goedkopere premie in te schrijven op een collectieve verzekeringspolis. Verder moet de kwaliteit van onze (jeugd)lokalen omhoog. Daarom zullen we investeren in verouderde parochiezalen en ook schoolpoorten opengooien voor een waaier aan jeugd, culturele, sportieve, sociale en andere activiteiten.

Wijkbudgetten en medebeheer
Het versterken van de lokale democratie blijft een belangrijke doelstelling van spirit. Daarom willen we het samenspraakproject Gebiedsgerichte Werking verfijnen en verder uitwerken. We geven wijkbudgetten aan buurten en deelgemeenten die zo eigen initiatieven kunnen nemen en uitvoeren. Daarnaast willen we buurtbewoners verantwoordelijkheid geven in het beheer van parkjes of het onderhoud van composteerinstallaties of barbecuetoestellen. Spirit geeft de Gentenaar niet enkel meer inspraak, maar ook meer verantwoordelijkheid.

Een culturele hoofdstad
Spirit wil Gent op de culturele kaart zetten als belangrijkste vernieuwer van de Vlaamse culturele scène en als stedelijk centrum waar jonge kunstenaars zich maximaal kunnen ontplooien. Daarom zijn er nieuwe investeringen noodzakelijk, onder meer in ateliers en repetitieruimtes. De unieke site aan de Waalse Krook verdient een hoogstaande en waardevolle culturele invulling. Om ook in de toekomst cultuur van internationaal niveau in Gent te kunnen brengen pleit spirit voor de ontwikkeling van een nieuwe grote multifunctionele zaal.

Meer info op www.eenstadmetspirit.be of 09/227.44.84

Geen opmerkingen: