vrijdag 17 oktober 2008

Verhoog uitkeringen en leefloon - 17 oktober 2008

Persbericht van VlaamsProgressieven Gent en sp.a Gent - 17.10.2008

Sp.a-Vl.Pro vraagt Leterme zijn verkiezingsbeloften uit te voeren

Aan de vooravond van de Werelddag tegen Armoede op 17 oktober, bracht een delegatie van de sp.a-fractie en Vl. Pro-fractie van het Gentse OCMW op donderdag 16 oktober een bezoek aan Huize Triest, het Gentse gemeenschapshuis dat zorgt voor opvang van dak- en thuislozen.

Beide fracties hebben er bij het bezoek hun appreciatie betuigd over het werk dat door deze organisatie met vele vrijwilligers wordt gerealiseerd.

Op 17 oktober willen beide fracties de aandacht vestigen op de vele niet-wettelijk verplichte taken die het Gentse OCMW op zich neemt om armoede en sociale uitsluiting te bekampen.

Hierbij onderschrijven zij de terechte eis van de armoedeverenigingen i.v.m. de veel te lage vervangingsinkomens.

In 2007 betaalde het Gentse OCMW 46,097 miljoen euro uit aan financiële steun, waaronder het leefloon en andere steunverlening.

De federale overheid betaalt het OCMW een aanzienlijk deel terug van de financiële steun die uitgekeerd wordt aan cliënten.

In 2007 moest het OCMW zelf evenwel 10,270 miljoen euro voorzien voor financiële steun die niet wordt gesubsidieerd. Heel wat sociale uitkeringen zijn vaak onvoldoende om in de basisbehoeften te voorzien. Vandaar dat heel wat mensen met een vervangingsinkomen aan het OCMW bijkomende steun vragen: huishuurtussenkomst, energietoelage, het ten laste nemen van de stookoliefactuur, medische kosten, etc.

Op deze manier wordt het feit dat de federale sociale uitkeringen te laag zijn, afgewenteld op de lokale besturen die het verschil mogen bijpassen.

Bovendien is hier een groot verschil in behandeling: het ene OCMW voorziet al deze niet-wettelijk verplichte taken, het andere OCMW doet dit niet. Met als gevolg dat mensen in armoede in de ene gemeente wel een bijpassing krijgen voor huur, energie of medische kosten en in de andere gemeente niet. Een absolute schending van de gelijkheid.

Op 17 oktober, dag tegen de extreme armoede, is het dan ook brandend actueel om aan de hogere overheid te stellen dat de sociale uitkeringen hoog genoeg moeten zijn om in basisbehoeften te voorzien.

De sp.a en Vl.Pro-fractie van het Gentse OCMW doen vandaag dan ook een oproep aan premier Leterme om éindelijk uitvoering te geven aan zijn verkiezingsbelofte: voor 2 miljard euro de uitkeringen verhogen en het leefloon boven de Europese armoedegrens verheffen.

Dan is er geen tussenkomst meer nodig van de lokale besturen èn wordt elke burger gelijk behandeld. En kunnen de OCMW's al hun aandacht vestigen op hun kerntaak: de individuele begeleiding van hun cliënten.

Gent 17 oktober 2008

Namens sp.a-fractie OCMW-Gent: Guy Reynebeau
Namens VlaamsProgressieven-fractie OCMW-Gent: Cédric Verschooten


Cédric Verschooten - OCMW-raadslid VlaamsProgressieven GentDag van Verzet tegen Extreme Armoede
Huize Triest
OCMW-Gent
Cédric Verschooten
Guy Reynebeau

Geen opmerkingen: