vrijdag 11 juli 2008

Vlaanderen is een kleurdoos

Deze voormiddag 11 juli hebben we met VlaamsProgressieven Gent samen met Vlaams Volksvertegenwoordiger Jan Roegiers, fractieleider Annelies Storms en gemeenteraadslid Ilknur Cengiz kleurdozen uitgedeeld in het stadscentrum onder het motto 'Vlaanderen is een kleurdoos'. Ook in andere steden voerde VlaamsProgressieven de kleurdozen-actie.

Met kleurrijke streepjes viert VlaamsProgressieven 11 juli, het feest van de Vlaamse Gemeenschap, mee. Daarmee onderstrepen we nog maar eens dat we fervente voorstanders zijn van een diverse en tolerante samenleving.

”Ons Vlaanderen is niet dat van bange witte mannen en vrouwen maar van een zelfbewust kleurrijk Vlaanderen. 11 juli is het feest van iedereen die in Vlaanderen woont. “ zegt Gents gemeenteraadslid Ilknur Cengiz (Vl.Pro)

Het Vlaanderen van de VlaamsProgresieven is een divers Vlaanderen, een kleurrijk geheel van culturen, overtuigingen, kleuren, geaardheden, geslacht en leeftijd.

“Angst is een slechte raadgever”, zegt Annelies Storms “Met verkrampt in een hoekje te kruipen, bied je geen antwoord op de nieuwe samenlevingsproblemen. Dat doe je wel door de verkleuring van de samenleving onder ogen te zien en te aanvaarden, door ‘anders zijn’ niet als een bedreiging maar als een verrijking te beschouwen, en door onder de leeuwenvlag een bonte groep mensen te laten schuilen en een thuis te geven”.

VlaamsProgressieven wil kleur brengen in de samenleving door het zwart-wit denken te overstijgen en door te werken aan integratie via een aantal heel concrete maatregelen. Een aantal van deze maatregelen staan vermeld in een folder die eveneens werd uitgedeeld. Zie hieronder.

Meer inspraak, ontmoeting en kans tot dialoog
Nieuwkomers moeten via de gemeente een beroep kunnen doen op een meter of peter. Dit zijn vrijwilligers die het op zich nemen om nieuwe Vlamingen wegwijs te maken in hun nieuwe omgeving. Een goed diversiteitsbeleid, dat zich niet laat afschrikken door een hoofddoek achter het loket, kan het thuiskomen in een gemeente verder ondersteunen.

Werken aan gelijke kansen door zélf naar de mensen toe te stappen
Kennis over wat leeft en wat verwacht wordt is een belangrijke voorwaarde om je ergens thuis te kunnen voelen. Wij willen dat een onthaalbureau in elke gemeente informatie op maat verstrekt en actief op zoek gaat naar manieren om gelijke kansen echt mogelijk te maken, ook voor moeilijk te bereiken groepen.

Meer kleur in het onderwijs
In de opleiding van leraren en sociale werkers moet meer aandacht gaan naar interculturaliteit en diversiteit. Op die manier worden de integratiekansen van kinderen en jongeren in het onderwijs verhoogd doordat leerkrachten met nóg meer kennis van zaken kunnen anticiperen en reageren.

Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen
Wij willen de gelijkheidsidee verder laten doordringen tot in alle vezels van de samenleving. Daarom willen wij hardnekkige man-vrouw-stereotypen blijven aanvechten via onderwijs, opvoeding en sensibilisering. Door een emancipatorisch Verenigingsleven voor vrouwelijke allochtonen te ondersteunen en te omkaderen willen wij ook deze groep extra betrekken bij de samenleving.

Het anoniem solliciteren bij de overheid en in de privé-sector invoeren
De identiteitsgegevens van de sollicitanten worden in de eerste rondes geheim gehouden zodat geslacht, afkomst, … niet meetellen bij de eerste beoordelingen.
Op die manier willen wij de toegang tot de arbeidsmarkt verder opentrekken. Wanneer zo’n maatregel ondersteund wordt door goede diversiteitsplannen in bedrijven staan we alweer een stap verder.

Duidelijke afspraken rond inburgering
Je kan maar op een harmonische manier samenleven als er voldoende gemeenschappelijke
belangen en/of drijfveren zijn. Daarom willen wij een charter van waarden waarover niet te marchanderen valt invoeren. Vooruitgangsrapporten en een parlementaire commissie ‘integratie’ moeten betrouwbare opvolgingsinstrumenten vormen.

Discriminatie bestrijden
Discriminatie toelaten zet het vreedzaam samenleven onder druk. Daarom willen wij komen tot één klachtencentrum discriminatie met regionale afdelingen. Dit centrum moet een éénduidige en eenvormige opvolging van klachten garanderen. In het parlement willen wij dat voor elk wetsvoorstel of –ontwerp automatisch een discriminatietoets wordt ingevoerd om problemen te vermijden.

VlaamsProgressieven Gent
Actie voor een kleurrijk Vlaanderen (VlaamsProgressieven - 10.07.2008)
www.vlaamsprogressieven.be

Geen opmerkingen: