dinsdag 6 november 2007

Diversiteit is verrijkend (Annelies Storms)

Tijdens het hoofddoekendebat van de gemeente- en OCMW-raadsleden in het Gentse stadhuis maandagavond jongstleden speelde Annelies Storms, spirit-fractieleider in de Gentse gemeenteraad, diversiteit uit als een troef voor Gent. Als het van spirit afhangt, komt er geen verbod op het dragen van uiterlijke religieuze kentekens. Lees haar toespraak hieronder.

" Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega’s,

Ik heb het erg geapprecieerd dat de burgemeester bij het begin van het debat de puntjes op de i heeft gezet en duidelijk heeft aangegeven waarover het debat van deze avond werkelijk gaat. Ik debatteer graag maar laten we niet vergeten wat de werkelijke inzet van dit debat is. Het debat is vanavond weliswaar open getrokken naar alle religieuze, levensbeschouwelijke en filosofische symbolen maar gaat in werkelijkheid over de vraag of een stadsambtenaar die moslima is, al dan niet een hoofddoek mag dragen.

We moeten daar niet flauw over doen. Het Vlaams Belang stelde in zijn motie van mei en nu opnieuw dat omwille van de godsdienstige neutraliteit van de stadsdiensten het dragen van een islamitische hoofddoek tijdens de diensturen moet verboden worden. Tegelijkertijd heeft het VB in mei gezegd dat het dragen van een kruisje geen probleem is want en ik citeer “een kruisje, ocharme, als er al een gedragen wordt, is meestal zoiets van 1 cm op 1 cm.” Een klein religieus symbool kan dus, een groter niet. Dit is dus de definitie van godsdienstige neutraliteit volgens het VB. Voor mij is dit een schoolvoorbeeld van meten met twee maten en gewichten. De neutraliteit van stadsdiensten kan voor spirit niet gebruikt worden als nepargument om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Wij tegen zij en zij tegen wij. Hier wens ik niet aan mee te doen.

Betekent dit dan dat voor spirit openbare diensten niet neutraal moeten zijn ? Neen, elke overheidsdienst moet neutraal zijn en elke ambtenaar moet neutraal handelen. Daarover is iedereen het eens maar wij kiezen ervoor om de vereiste neutraliteit te vertalen vanuit een actief pluralisme waarbij de staat accepteert dat iedereen zijn religie mag laten zien. De gedachte dat alles strikt neutraal moet zijn, doet ons denken aan een diepvries en niet aan een warme en open samenleving met een overheid die diversiteit verrijkend vindt.

Voor ons is het dragen van een hoofddoek of een ander religieus symbool niet in strijd met de vereiste neutraliteit van een stadsdienst. Wij maken een verschil tussen de openbare dienst als dusdanig en de personen die er tewerkgesteld zijn. De noodzakelijke neutraliteit van ambtenaren houdt geen verband met hun voorkomen (vestimentair of ander) maar met de daden die ze als ambtenaar stellen. De ambtenaar moet neutraal zijn in de uitvoering van zijn functie, hij mag de burger niet om religieuze of andere reden discrimineren. Elke burger moet gelijk behandeld worden. Een verbod op uiterlijke religieuze kentekens neemt trouwens het risico op discriminatie niet weg aangezien discriminatie ook kan uitgaan van aanhangers van een religie die geen uiterlijke tekenen dragen.

Vaak wordt er ook gezwaaid met het principe van scheiding tussen Kerk en Staat om een verbod op het dragen van religieuze symbolen te rechtvaardigen. Ook hier geldt natuurlijk hetzelfde, ja, wij zijn met spirit voor de scheiding tussen Kerk en Staat. Maar dit principe komt niet onder druk te staan wanneer men het dragen van religieuze symbolen toelaat. Het principe van scheiding tussen Kerk en Staat doelt immers op de autonomie van de politiek ten opzichte van het religieuze en op de organisatie van de maatschappij en van de macht buiten elke religieus kader, doctrine of norm. Door een hoofddoek te dragen of een kruisje of een keppeltje treden de ambtenaren niet op namens hun godsdienst, ze laten enkel hun godsdienst zien.

Mijnheer de burgemeester, collega’s,

Ik wil de hoofddoekenkwestie ook ruimer zien. Het gaat hier niet enkel over religieuze symbolen. Het gaat hier ook over de fundamentele vraag hoe onze stad omgaat met de grote diversiteit onder haar bevolking. Gent telt onder haar inwoners maar liefst 150 nationaliteiten, 8% van de Gentenaars heeft een niet-Belgische nationaliteit en 15% van de Gentenaars behoort tot etnisch culturele minderheden. Zullen we dat als een bedreiging aanzien, als een gevaar voor onze samenleving ? Of zullen we deze diversiteit als een troef bekijken ? Met spirit kiezen we alleszins voor dat laatste.

Als je weet dat nauwelijks 3% van het Gentse stadspersoneel mensen zijn van allochtone origine, laat staan dat ze allemaal een hoofddoek dragen, dan kan ik enkel maar besluiten dat de roep vanuit verschillende hoeken naar een verbod op uiterlijke religieuze tekenen geïnspireerd is door een schijnprobleem. Van sommigen in deze raad weten we al langer dan vandaag dat ze er een sport van maken om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Nu doen ze dat opnieuw en ditmaal op de kap van moslima’s met een hoofddoek. Anderen hanteren dan weer de vrijheidsgedachte met daaraan gekoppeld de absolute neutraliteitsvereiste om een verbod op religieuze symbolen te rechtvaardigen. Intussen vergeten ze wel dat ze de vrijheid van minderheden inperken. Nog anderen vinden dat ambtenaren behoren tot de inrichting van het gebouw waarin ze werken en net als het gebouw niet met religieuze symbolen mogen versierd worden. Ambtenaren, mensen van vlees en bloed als decorstuk in een gebouw, hoe ver kan men gaan ?

Geen enkel van deze argumenten kan ons bekoren. Integendeel, spirit pleit ervoor om de rijke diversiteit in onze stad ook zichtbaarder te maken in de stadsambtenarij en uit te spelen als troef. Juist door van de diversiteit in al zijn facetten een alledaags beeld te maken in de stadsambtenarij zal de angst voor het vreemde verdwijnen. Diversiteit is verrijkend en dat moeten we als stad volop aan onze inwoners laten weten. Gent heeft alle mogelijkheden om uit te groeien tot een echte interculturele samenleving waarin verschillende groepen mensen samen werken, samen studeren, samen ontspannen, samen wonen, kortom samen leven. Laat ons die kansen door een hoofddoekenverbod toch niet wegwerpen ! Als het van spirit afhangt, komt er geen verbod op het dragen van uiterlijke religieuze kentekens.

Annelies Storms
Spirit-fractieleider
5 november 2007 "
Spirit in actie voor het begin van het hoofddoekendebat
(Bron: Indymedia België 06.11.2007)

Geen opmerkingen: