vrijdag 5 december 2008

Gent 2020 - Creatief, duurzaam, solidair en open (Annelies Storms)

De jaarlijkse begrotingsbesprekingen in de Gentse gemeenteraad zijn voor de partijen het moment bij uitstek om de eigen programmapunten en eigen inbreng in het stadsbestuur te beklemtonen....en te evalueren. Hieronder de opgemerkte toespraak van gemeenteraadslid en fractieleider Annelies Storms (VlaamsProgressieven Gent) in de jongste gemeenteraad van 24.11.2008


Een totaalvisie voor Gent 2020: een creatieve, duurzame, solidaire en open samenleving

Zes maanden gelegen hebben we de financiële vertaling van de grote beleidskeuzes van deze bestuurscoalitie goedgekeurd. Deze beleidskeuzes kwamen niet uit de lucht gevallen maar zijn ingebed in een totaalvisie voor Gent 2020. Deze beleidskeuzes passen in de missie die deze bestuursploeg voor onze stad heeft uitgetekend: Gent, een scheppende stad, die door een doorgedreven bundeling van alle creatieve krachten een voortrekkersrol speelt bij de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en open samenleving.

Investeren in wonen, werk en onderwijs

Investeren in wonen, werk en onderwijs, dat is de keuze van deze bestuursploeg voor de komende jaren. Vandaag kunnen we opnieuw vaststellen hoe onze coalitie erin slaagt gericht keuzes te maken, efficiënt middelen in te zetten en een politiek van aanpakken voert. Een politiek die het dagelijkse leven van de Gentenaars aangenamer wil maken, die ervoor zorgt dat de Gentenaar zich thuis voelt in zijn stad.

Ambitieuze projecten voor een moderne stad

Gent moet een stad met ambitie zijn. Een stad die durft te vernieuwen, een stad die durft te groeien. Bij de voorliggende begroting zien we dat er verder aan onze stad gebouwd wordt.
Er zijn de nodige budgetten uitgetrokken voor verdere afwerking van de stadsvernieuwingsprojecten “Bruggen naar Rabot” en “Zuurstof voor de Brugse Poort”.
Het stadsvernieuwingsproject “Ledeberg leeft” is in de steigers gezet met de goedkeuring van het onteigeningsplan. Tegen eind 2009 moeten de nodige aankopen afgerond zijn. De werken aan de Korenmarkt starten binnenkort, tegen 2012 zal het uitzicht van onze binnenstad grondig gewijzigd zijn.

De Krook: een baken voor de toekomst

Ook de plannen voor de Waalse Krook worden steeds concreter. De twee haalbaarheidsstudies zijn nog maar net voorgesteld en we verwachten nu de concrete engagementen van de verschillende betrokken partijen. Van de provincie hebben we alvast goed nieuws gekregen. Met budget voor de digitalisering van de collectie worden inmiddels binnen Cultuur de nodige voorbereidingen getroffen voor de uitbouw van de bibliotheek van de 21° eeuw. Op de begroting zijn ook de nodige budgetten uitgetrokken voor de verdere uitbouw van het Sint-Pietersstation en van de site rond het Arteveldestadion. Met deze ambitieuze projecten bouwt deze coalitie Gent verder uit tot een moderne stad, klaar voor de toekomst maar met respect voor het verleden.

De wijken versterken en vergroenen

Maar Gent is natuurlijk meer dan deze projecten alleen. Maatregelen om de verschillende wijken te versterken zijn voor mijn fractie minstens even belangrijk. Ook in de voorliggende begroting vinden we dergelijke maatregelen terug. Denken we maar aan de verhoging van het budget voor Wijk aan Zet, aan de uitgetrokken middelen voor het nieuwe reglement revitalisatie van de buurten en aan het budget voor buurtsport. Er wordt ook verder gewerkt aan meer groen in de wijken. De aankoop van gronden in de Gentbrugse Meersen, de aanleg van groenzones in de Bijlokesite, de Brugse Poort, het Lousbergpark, het Rabotpark en het Roelantpark en het Vredesbos staan op het programma.

Het Vredesbos en het belang van vredevol en harmonieus samenleven

Mijn fractie is trouwens tevreden dat op 12 november de eerste boom van het Vredesbos is aangeplant. Mede dankzij het initiatief van het Gents Vredesoverleg was de burgemeester van Hiroshima, tevens voorzitter van de internationale organisatie Mayors for Peace – Burgemeesters voor Vrede, daarbij ook aanwezig. Dit is niet alleen symbolisch belangrijk maar ook een eerste stap in de aanplanting van een bos dat de Gentenaars moet doen stil staan bij het belang van vredevol en harmonieus samenleven.

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

We zien ook met tevredenheid dat het stadsbestuur zijn inspanningen continueert om onze stad aantrekkelijk te houden voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen met kinderen. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen staan opnieuw met stip genoteerd. De premiereglementen zijn herwerkt en er is duidelijk gekozen om de beschikbare budgetten gericht te investeren in renovatie door gezinnen met een eerder laag inkomen en in woningen gelegen in het stadsvernieuwingsproject Ledeberg. Tegelijkertijd worden leegstand en verkrotting hard aangepakt met een ferme heffing. Met het kavelproject van het SOB krijgen gezinnen die aan een aantal criteria voldoen ook de kans om een betaalbare en bouwrijpe kavel aan te kopen. De grote interesse voor de eerste tien kavels bewijst dat daar nood aan is. En ondertussen zijn het voorbije jaar de nodige initiatieven genomen om de vzw REGent op te richten. Daar kunnen binnenkort Gentenaars terecht voor renteloze leningen om energiebesparende ingrepen aan hun woning mee te financieren en zo hun energiefactuur naar beneden te halen.

Een hart voor kinderen en jongeren

Het stadsbestuur blijft ook investeren in de allerkleinste Gentenaars. De ambitie om 600 plaatsen in de kinderopvang te realiseren krijgt verder vorm in de voorliggende begroting. Er zijn centen voorzien voor bijkomende plaatsen in de kinderopvang en voor bijkomend personeel. Er wordt ook verder geïnvesteerd in de renovatie van een aantal schoolgebouwen en er is extra budget uitgetrokken voor het brandveilig maken van de jeugdlokalen. Met het project Deeltijds@work biedt het stadsbestuur aan jongeren de kans om werkervaring op te doen.

Verder strijden tegen armoede

Investeren in wonen, in werk, in onderwijs is ook investeren in de strijd tegen de armoede, een belangrijke rode draad in het bestuursakkoord. De stedelijke cel armoedebestrijding gaat binnenkort van start. De armoedeverenigingen krijgen een financiële ondersteuning en binnen verschillende beleidsdomeinen wordt er extra aandacht besteed aan mensen in armoede. Denken we maar aan de stadswoningen die omgebouwd worden naar transitwoningen voor slachtoffers van huisjesmelkers. Denken we maar aan het netwerk vrijetijdsparticipatie waar de verenigingen waar armen het woord nemen deel vanuit maken en waardoor we extra middelen van Vlaanderen krijgen voor vrijetijdsinitiatieven voor mensen in armoede.

Een sociale en progressieve stad

De voorliggende begroting geeft verder uitvoering aan de keuzes van deze coalitie om te investeren in wonen, werken en onderwijs. Mijn fractie kan in deze begroting heel wat van haar beleidsprioriteiten terugvinden: Gent verder uitbouwen als een stad met ambitie, de wijken versterken, aandacht voor kinderen, jongeren en gezinnen, de strijd tegen de armoede … dat zijn belangrijke keuzes die wij met VlaamsProgressieven hard steunen. En daarom kan deze begroting ook rekenen op de steun van mijn fractie. Want de beschikbare middelen worden efficiënt ingezet en komen tegemoet aan de noden van de Gentenaars.

Een efficiënt financieel beleid in deze crisistijd

De financiële crisis en de recessie zullen ons ook uitdagen dit verder te blijven doen. We moeten daarbij bijzonder behoedzaam zijn en voorzichtig omgaan met de centen. Wat zal het effect van de bankcrisis op de dividenden zijn? Dat is nog koffiedik kijken en moet nauwlettend opgevolgd worden. Wat mogen we nog verwachten aan inflatie het komende jaar? Ook hier moeten we op onze hoede blijven want de impact van indexaanpassingen is voor een begroting waar iets meer dan de helft van de gewone uitgaven naar personeelskosten gaan, zeer groot.

De financiële crisis en de wereldwijde recessie zorgen voor onzekerheid. We zijn alvast tevreden dat het College niet aan paniekvoetbal doet en een grote openheid toont over de financiële situatie van onze stad. De toelichting van schepen Peeters in de Commissie Financiën over de gevolgen van de bankencrisis is erg geapprecieerd en dit over de grens meerderheid-oppositie heen meen ik te mogen zeggen. De financiële evoluties nauwkeurig opvolgen, de effecten ervan tijdig in rekening brengen maar ook anticiperen op tijden van mindere economische groei, dat is de uitdaging waar onze bestuursploeg voor staat. Het managementteam heeft voor het komende jaar de opdracht meegekregen om de werkingskosten structureel te reduceren, om de personeelskosten kritisch te bekijken en om de investeringsdossiers realistisch te timen. Dit bewijst volgens mijn fractie opnieuw de politiek van aanpakken van deze coalitie en krijgt daarom ten volle onze steun.

Annelies Storms,
Fractieleider VlaamsProgressieven Gent
24/11/2008

Geen opmerkingen: