maandag 9 maart 2009

Duurzame Triodos Bank groeit 25% in 2008

Brussel, 27 februari 2009 – Triodos Bank is in 2008 sterk gegroeid met 25%. Het balanstotaal bedraagt 2,4 miljard EUR. De nettowinst van de bank steeg met 13% en bedraagt 10,1 miljoen EUR. In België groeide de kredietportefeuille met 40% tot 259 miljoen EUR. De toevertrouwde middelen stegen met 38% naar 572 miljoen EUR.

Duurzaam bankieren spreekt aan. Ook in tijden van crisis.

Internationaal

Triodos Bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje en een kantoor in Duitsland. Alle vestigingen hebben bijgedragen aan de groei en de winst. Het aantal klanten steeg met 25% tot 191.000. De financiële crisis en de problemen bij banken hebben heel wat spaarders doen besluiten over te stappen naar Triodos. Vooral in Nederland en België heeft dit tot extra groei geleid in de laatste 3 maanden van 2008. Triodos Bank Spanje is, vier jaar na de start, in 2008 voor het eerst winstgevend. Eind 2009 verwacht Triodos Bank een vestiging in Duitsland te openen.

Maximaliseren van duurzaamheid

Triodos Bank doorstaat de crisis goed. Sterker nog, de bank groeit sneller dan verwacht. De bank is liquide: ze wordt volledig met spaargeld gefinancierd, bijeengebracht door haar brede basis van spaarders. Ze doet geen beroep op leningen van andere banken.

De solvabiliteitsratio (of BIS-ratio), de belangrijke graadmeter voor de financiële kracht van een bank, is 13%, ruim boven het minimum van 8%. Het kapitaal van Triodos Bank is ingebracht door 12.000 certificaathouders die de missie van de bank een warm hart toedragen.

De juridische structuur van de bank laat haar toe haar onafhankelijkheid te behouden en haar missie trouw te blijven. De bank beoogt het maximaliseren van de duurzaamheid, met een goed financieel resultaat als graadmeter van een gezonde bedrijfsvoering die toekomstige groei mogelijk maakt.

Succesvol jaar voor Triodos Bank België

Triodos Bank België behaalde een balanstotaal van 592 miljoen EUR, een groei van 37% ten opzichte van 2007. De kredietportefeuille groeide met 40% tot 259 miljoen EUR. De toevertrouwde middelen stegen met 38% naar 572 miljoen EUR. De nettowinst bedroeg 1,3 miljoen EUR, een lichte daling t.o.v. 2007 (de nettowinst in 2007 bedroeg 1,5 miljoen EUR) tengevolge van de krappere rentemarge. De bank heeft ruim 31.000 Belgische klanten (+ 20%). Eind 2008 werkten er 53 medewerkers, tegenover 40 in 2007. Ook in 2009 zal de Belgische vestiging haar personeelsbestand nog uitbreiden.

Olivier Marquet, directeur Triodos Bank België: “Triodos Bank heeft vanuit haar duurzame missie altijd zeer duidelijke keuzes gemaakt. Wij investeren het spaargeld van onze klanten rechtstreeks in bedrijven en projecten met een meerwaarde op sociaal, cultureel en milieugebied. Investeringen in de reële economie, in bedrijven en organisaties waar de bank een directe, gepersonaliseerde relatie mee heeft. Wij investeren bewust niet in complexe financiële instrumenten omdat het niet past bij de duurzame missie van de bank. Spaarders en beleggers weten bij Triodos Bank wat er met hun geld gebeurt.”

Méér kredieten aan méér duurzame projecten

De groei in de Belgische kredietportefeuille met 40% is krachtig en ruim boven de verwachte groei. Er was een bijzonder grote groei (+83%) in de sector windenergie waar het totaal aan uitstaande kredieten 107 miljoen EUR bedroeg, waarvan ruim 30% gerealiseerd in Franse windenergieprojecten. Dergelijke projecten worden in nauwe samenwerking met andere banken gefinancierd waarbij de montage van de kredieten aan Triodos Bank wordt toevertrouwd.

Langs de zijde van kmo’s nam vooral de kredietverlening toe in de sector gezondheidszorg (wijkgezondheidscentra en zorgcentra voor senioren). De bank heeft het voorbije jaar bovendien een zeer aantrekkelijk hypothecair krediet voor energiezuinige huizen gecreëerd.

Vooruitzichten

Voor 2009 verwacht Triodos Bank eveneens een sterke groei van de activiteiten. Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht de bank over 2009 een positief resultaat te behalen. De hoogte van het resultaat zal afhankelijk zijn van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt en de diepte van de economische recessie.

Triodos Bank zal in 2009 actief bijdragen aan het maatschappelijk debat over de verduurzaming van onze samenleving en de rol en betekenis van banken.

Sterke groei voor Triodos Bank van 25% in 2008
(Triodos-persbericht 27.02.2009)

www.triodos.be

Geen opmerkingen: